Воротинцева Олена Олександрівна

Завідувач Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

Освіта:
Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка (1999 р.);
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (2003 р.);
Київський славістичний університет (2008 р.);
Державний вищий навчальний заклад „Ужгородський національний університет” (2017 р.);
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (2020-2024 рр.)

Регалії, нагороди:
Учитель-дефектолог вищої категорії, старший учитель.
– Подяка МОН України за ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків та професійні досягнення, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері освіти і науки;
– Почесні грамоти від Закарпатської ОДА та грамоти Управління освіти Ужгородської міської ради та Державної наукової установи „Інститут модернізації змісту освіти”

Перелік наукових, навчально-методичних публікацій:

Розділи у колективних монографіях:
1. Vorotyntseva, O. (2020). The role of resource centers to support inclusive education in the formation of inclusive competence of teachers in the system of postgraduate education / The System of Management and Peculiarities of Continuous Professional Development of Pedagogues in Conditions of a Multicultural Environment and European Integration/ Monograph. Editors: YaroslavSyvokhop, TadeuszPokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, ISBN 978- 83-66567-19-1; 3_2021.pdf (wszia.opole.pl) , рр.221 – 224.
2. Vorotyntseva, O. (2022). The role of inclusive resource centers in ensuring that persons with apecial educational needs receive quality education. CONTINUOUS EDUCATION: CURRENT DISCOURSES. Monograph. Editors: Yaroslav Syvokhop, Jakub Swierzawski. Katowice: Publishing House of University of Technology.182-192 (in Ukrainian).
3. Воротинцева, О. (2023) Інклюзивна освіта в контексті концепції Нової української школи. Освіта в Україні: євроінтеграційний вектор: монографія. Суми, https://doi.org
Матеріали до книги (24 позиції)
1. Педагогічна енциклопедія Закарпаття. Том І. А-Н. Ужгород: Карпати, 2021. – 512 с., іл.
2. Педагогічна енциклопедія Закарпаття. Том ІІ. М-Я. Ужгород: Карпати, 2022. – 392 с., іл.
Статті у фахових виданнях категорії А (Наукометрична база даних Web of Science):
1. Vorotyntseva, O., Pozniak, O., Voitenko, A., Lopatina, H., Huz, I., & Huiseva, T. (2022). The Preparation of Specialists for the Realization of Individual Education Path of Children with Special Educational Needs: Neuropedagogical Aspects. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(2), 97-112. https://doi.org/10.18662/brain/13.2/334
Статті у фахових виданнях категорії Б
1. Бондаренко Ю.А., Воротинцева О.О. Мережева форма здобуття освіти як модель реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з порушеннями інтелектуального розвитку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. Журнал. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. № 7 (101). С. 286-297.
2. Гура В. В., Воротинцева О. О. Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії студентів з функціональними освітніми труднощами спеціальності „Музичне мистецтво” на матеріалах українського народнопісенного фольклору: праксеологічний аспект Науковий журнал Хортицької національної академії. (Серія: Педагогіка. Соціальна робота) : наук. журн. / [редкол. : В. В. Нечипоренко (голов. ред.) та ін..]. Запоріжжя : Вид-во комунального закладу вищої освіти „Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради, 2022. Вип. 1(6). С. 109–117. DОІ: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-10
3. Воротинцева О.О. Стан наукової розробки проблеми розвитку проєктної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів: зб. наук. праць „Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців”. Суми, 2022. С. 34-45.
4. Воротинцева О.О. Аналіз рівня мотиваційного компоненту проєктувальної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (за результатами констатувального етапу педагогічного експерименту). Acta Paedagogica Volynienses, 2022. Вип. 4, С.119–125, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.4.19
5. Воротинцева О. О. Підвищення рівня професійних компетентностей педагогів інклюзивно-ресурсних центрів у системі неперервної освіти. Inclusion and Diversity: науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [гол. ред. О. В. Боряк, редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. Одеса : Видавничий дім „Гельветика”, 2023. Вип. 2. С. 17–20. DOI: https://doi.org/10.32782/inclusion/2023.2.4
6. Воротинцева О.О. Професійна рефлексія у контексті проєктувальної компетентності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів. Acta Paedagogica Volynienses, 2023. Вип 1, doi:
Матеріали конференцій:
1. Воротинцева О.О. Визначення індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з порушеннями інтелектуального розвитку. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (25 листопада 2020 року, м. Суми). Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. С. 119-122.
2. Воротинцева О.О. Визначення індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з порушеннями інтелектуального розвитку. Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової Української Школи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15.12.2020, .м Київ). http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/ksdpounush/schedConf/presentations#.YAq-X1UzbIX (http://conf.kubg.edu.ua)
3. OlenaVorotyntseva. The role of resource centers to support inclusive education in the formation of inclusive competence of teachers in the system of postgraduate education/ OlenaVorotyntseva// Modern problem sofim proveliving standardsin a globalized world: 5th International Scientific and Practical Internet-Conference (November 11 – 12, 2020, м. Ополє, Польська Республіка).
4. Воротинцева О.О. Інклюзивна компетентність вчителя як вимога сучасності. Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика вчених : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 24 бер. 2021 р.). Умань, 2021.
5. Воротинцева О.О. Участь фахівців інклюзивно-ресурсних центрів на різних рівнях менеджменту інклюзивної освіти. Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку: тези доп. міжн. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 14 квітня 2021 р.). Дніпро, 2021. С. 301-303.
6. Воротинцева О. О. Участь фахівців інклюзивно-ресурсних центрів у реалізації процесу деінституалізації. Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. Вип. 9, т. 1. С. 22–28.
7. Воротинцева, О. О. „Шляхи подолання бар’єрів, які виникають на уроках фізичної культури під час впровадження інклюзивного навчання: практичні поради вчителям” Доповідь спікера на Міжнародній онлайн-конференції „Інновації тіловиховання 2.0” (Київ, 6.09.2021 р.)
8. Воротинцева, О. О. Ідеї інклюзивної освіти у спадщині Василя Сухомлинського: тези доп. XI Міжнародних та XXVIII Всеукраїнських педагогічних читаннях “Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства” (Ужгород, 24 вересня 2021 року). Ужгород, 2021. С.46-50.
9. Палько Т.В., Воротинцева О.О. Шляхи подолання бар’єрів, які виникають на уроках фізичної культури під час впровадження інклюзивного навчання. Компентентності фахівців фізичної терапії та ерготерапії: інноваційні підходи: матеріали ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю (м. Ужгород 21 – 22 жовтня 2021 р.). Ужгород: ДВНЗ „УжНУ”, 2021. С.67-70.
10. Воротинцева, О. О. Якість освіти та якість освітньої діяльності у контексті інклюзивної освіти: тези доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю заснування навчально-наукового ін-ту педагогіки і психології Сумського державного пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка „Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі”, (м. Суми 24 листопада 2021 року). Суми, 2021. С. 22-28.
11. Воротинцева О.О. Роль інклюзивно-ресурсних центрів у процесі деінституалізації: тези доп. ХV Всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю „Неперервна освіта: актуальні дискурси” 75-й річниці Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти присвячується, (м. Ужгород, 18 – 19 листопада 2021року). Ужгород. 2021. С. 70-72.
12. Воротинцева О.О. Робота інклюзивно-ресурсних центрів у період воєнного стану. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір: тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.). Запоріжжя, 2022. С.30-31.
13. Воротинцева О.О. Інклюзивна компетентність педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів: розвиток в умовах післядипломної освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн) „Розвиток професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти”, (м. Житомир, 23 травня 2022 року). Житомир, 2022. С. 39-41.
14. Воротинцева О.О. Підготовка фахівців спеціальної освіти як основного контингенту інклюзивно-ресурсних центрів: зб. матеріалів І наук.-практ. інтернет-конференції з міжн. участю „Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців спеціальної освіти”, (м. Ужгород, 20-21 жовтня 2022 року). Ужгород, 2022. С. 42-45.
15. Воротинцева О. О. Розвиток проєктувальної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів в системі неперевної освіти. Тези доп. ХVІ Всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю „Неперервна освіта: актуальні дискурси” (м. Ужгород, 25 листопада 2022 року). Ужгород. 2022.
16. Воротинцева О. О. Психолого-педагогічний супровід студентів закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти педагогічними працівниками інклюзивно-ресурсних центрів. Тези доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції „Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика”, (м.Умань, 30 березня 2023 року). Умань, 2023, С.27-32.
Участь у проєктах, спілках, всеукраїнських асоціаціях:
1. Участь у громадському обговоренні проєкту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження категорій (типології) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами та рівнів підтримки в освітньому процесі в інклюзивних класах (групах) закладів освіти”. Зауваження та пропозиції направлені у Міністерство освіти і науки України (грудень 2020). (Звіт за результатами обговорення на сайті МОН)
2. Членство в Асоціації практикуючих логопедів України.
3. Робота у складі робочої групи з розробки програми тренінгового курсу для директорів ЗЗСО „Курс для директорів закладів загальної середньої освіти з інклюзивного навчання” (Розділ 4. Ресурси для якісного інклюзивного навчання в закладі освіти (4.1. Порядок взаємодії закладів та установ освіти з іншими установами та організаціями (спеціальні школи, ІРЦ, РЦПІО, ГО, ДСЯО). 4.2. Залучення засновників (виплати всіх доплат, залучення додаткового фінансування для закупівлі обладнання, послуг, підвезення, харчування, підвищення кваліфікації педагогів… 4.3. Планування взаємодії з ІРЦ та з іншими надавачами послуг підтримки для осіб з ООП).
4. Залучення як тренера-експерта до навчання фахівців ІРЦ м. Києва „Роль ІРЦ в провадженні якісного інклюзивного навчання” (14-18 червня 2021 р.)
5. Тренер-експерт (у сфері інклюзивної освіти) у навчанні фахівців територіальних органів Державної служби якості освіти на тему „Забезпечення якості інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти”, яке організоване Державною службою якості освіти України спільно з Міністерством освіти та науки України та Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія) ( 27-29.10.2022 р.)
6. Тренер з впровадження інклюзивного навчання та створення безпечного освітнього середовища через впровадження навчального курсу „Плекання резилієнтності в освітніх закладах” (Міністерство освіти і науки України, ДУ „Український інститут розвитку освіти” спільно з Українським благодійним фондом „Коло сім’ї” та за підтримки міжнародного проекту „Americares”, в рамках Національної програми з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською.
Рецензії:
1. Рецензія на освітньо-професійну програму „Олігофренопедагогіка. Інклюзивна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, спеціалізація 016.02 ‒ олігофренопедагогіка, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для ДВНЗ „УжНУ”.
2. Рецензія на методичні рекомендації „Раннє виявлення порушення мовлення у дітей дошкільного віку як підґрунтя ефективної корекційно-розвивальної роботи вчителя-логопеда” логопедів логопедичного пункту відділу освіти Хустської РДА М.М. Бобинець, О.Є. Рокосовик (затверджений протоколом НМР Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти №3 від 24.05.2021)
Навчально-методичні матеріали, програми (у тому числі й у співавторстві):
1. Воротинцева О.О. Дислексія – особлива обдарованість, особливість будови мозку, особлива освітня потреба чи звичайна лінь? Поради корекційного педагога: метод.посібник. Ужгород, 2020. 53 с.
2. Воротинцева О.О. Створення інклюзивного освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: програма спецкурсу для педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти. Ужгород, 2021. 15 с.
3. Воротинцева О.О. „Діяльність педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів у контексті професійного зростання”: освітня програма підвищення кваліфікації підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів. Ужгород, 2021. 18 с.
4. Воротинцева О.О. „Професійна діяльність асистентів учителів в умовах реалізації Концепції „Нова українська школа”: освітня програма підвищення кваліфікації асистентів учителів. Ужгород, 2021. 14 с.
5. Воротинцева О.О. Організація інклюзивного навчання (порядок відкриття інклюзивних класів, програма для дітей з ООП). Порадник з питань організації освітнього процесу в початкових класах закладів загальної середньої освіти Матеріали інструктивно-методичної наради „Початкова освіта в нових реаліях: досвід, ризики та перспективи”. Ужгород, ЗІППО, 2022. С. 14-21.
6. Бондаренко Ю.А., Воротинцева, О. О. Теорія і методика роботи асистента вчителя, асистента вихователя у закладі освіти з інклюзивним навчанням: навчальна програма для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. Суми, 2022.
7. Бондаренко Ю.А., Воротинцева, О. О. Комплексна оцінка розвитку дитини та психолого-педагогічний супровід в ІРЦ: навчальна програма для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. Суми, 2022.
8. Воротинцева О.О. Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, реабілітаційних центрів та педагогів закладів освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням „Особливості сенсорної інтеграції дитини з особливими освітніми потребами (освітніми труднощами): потенціал ресурсної та сенсорної кімнати” Ужгород, 2023. 18 с.
Участь у наукових товариствах, науково-дослідних лабораторіях, проблемних групах:
1. Міжвідомча лабораторія корекційно-реабілітаційних технологій кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка (керівник – докт. пед. наук, доцент, професор О.В. Боряк)
2. Лабораторія проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка (керівник – докт. пед. наук, професор Ю.А. Бондаренко)
3. Проблемна група: „Теоретичні і практичні аспекти спеціальної та інклюзивної освіти” (керівник – докт. пед. наук, професор Ю.А. Бондаренко) 

Сфера наукових та професійних інтересів:
Індивідуальна тема наукового дослідження: „Розвиток проєктувальної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів у реалізації освітньої траєкторії дитини з інтелектуальними порушеннями”
Коло наукових інтересів: інклюзивна освіта; освіта дітей з особливими освітніми потребами/освітніми труднощами; психолого-педагогічний супровід фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів здобувачів освіти з особливими освітніми потребами/освітніми труднощами; соціалізація здобувачів освіти з особливими освітніми потребами/освітніми труднощами; підвищення професійної компетентності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання осіб з особливими освітніми потребами; розвиток проєктувальної компетентності педагогічних працівників ІРЦ.
Профіль GoogleScholar https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=M1xEV_QAAAAJ
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0684-850X

E-mail: vorotyntsevaoo@zakinppo.org.ua