Качур Мирослава Михайлівна

Вчений секретар ЗІППО

Освіта – вища.
Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького.
Доцент кафедри співу, диригування та музично-теоретичних дисциплін.
Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Відзнаки та державні нагороди України:
• Грамота управління освіти Закарпатської обласної державної адміністрації (1999 р.)
• Почесна грамота Закарпатської обласної ради (2006, 2014 рр.)
• Почесна грамота управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації (2010 р.)
• Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.)
• Знак „Відмінник освіти України” (2007 р.)
• Грамота Мукачівського державного університету (2012, 2013 рр.)
• Почесна грамота Мукачівського державного університету (2009, 2011 рр.)
• Грамота Виконавчого комітету Мукачівської міської ради (2013, 2014, 2016, 2017 рр.)
• Грамота управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації (2015, 2017 рр.)
• Почесне звання „Заслужений працівник освіти України” (2019 р.)

Статті фахові:
1. Атрощенко Т.О. Формування крос-культурної компетентності майбутніх керівників закладів освіти / Т.О. Атрощенко, Б.М. Качур, М.М. Качур // Вісник Черкаського університету. Серія „Педагогічні науки”. – Черкаси, 2018. – №3. – С. 7-12. – [Фахове видання] [Вісник проіндексовано] [Index Copernicus].
2. Качур М.М. Теоретичні основи арт-терапевтичної компетентності вчителя музичного мистецтва / М.М. Качур, Е.К. Куцин // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія” : збірник наукових праць / гол.ред. Г.В. Товканець. – Мукачево : МДУ, 2018. – Випуск 2(8). – С. 136-139. – ((Фахове видання) (Збірник проіндексовано) (Index Copernicus)(+ ел. ресурс). Режим доступу: http://msu.edu.ua/visn1/?cat=505).
3. Kachur M.M. Biographical approachin the discourse of artistic country studies / M.M. Kachur, Mykulanynets L. M. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К.: Міленіум, 2019. – №1. – С. 333-337.
4. Качур М.М. Теоретичні аспекти сутності художньо-комунікативних умінь / М.М. Качур, В.С. Фізер, В.В. Карманов // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія” : збірник наукових праць / гол. ред. Г.В. Товканець. – Мукачево : МДУ, 2019. – Випуск 2(10) №Ч.1. – С. 181-185. – (Фахове видання) (Збірник проіндексовано) (Index Copernicus)(+ ел. ресурс). Режим доступу: http://msu.edu.ua/visn1/?cat=210&lang=uk).
5. Качур Б.М. Професійна діяльність менеджерів освіти в умовах полікультурного регіону / Б.М. Качур, М.М. Качур // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: „Педагогіка. Соціальна робота” : збірник наукових праць / гол. ред. І.І Кузьма. – Ужгород : УжНУ, 2020. – Випуск 1 (46). Частина І. Частина ІІ. – С. 164-168.
6. Качур Б.М. Корпоративна культура викладачів закладу вищої освіти як педагогічна проблема / Б.М. Качур, М.М. Качур // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія „Педагогіка та психологія” : збірник наукових праць / гол. ред. Н.В. Пазюра. – Мукачево : МДУ, 2020. – Випуск 1(11). – С. 69-72. – (IndexCopernicus) (+ ел. ресурс). Режим доступу: http://msu.edu.ua/visn1/?cat=505).
7. Качур Б.М., Качур М.М. Теоретичні основи процесу формування соціально-психологічного клімату у колективі закладу освіти / Б.М. Качур, М.М. Качур // The System of Managementand Peculiarities of Continuous Professional Development of Pedagoguesin Conditions of a Multicultural Environment and European Integration. Monograph. Editors: Yaroslav Syvokhop, Tadeusz Pokusa. Opole:The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-665567-19-1; pp.242, illus., tabs.,bibls. – С. 144-150.
8. M. Kachur. Digital educational space in the professional training of a musical art teacher / Myroslava M. Kachur, Iryna A. Dikun, Myroslava A. Zhyshkovych, Liudmyla P. Stepanova, Inna S. Synevych.: Revista de la Universidad del Zulia), Year 12, Number 34, November 2021, dedicated to Education. С.160-180. (Web of science)
9. Boris Kachur, Myroslava Kachur. MULTICULTURAL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: Monograf. – Katowice Copyright by University of Technology, 2022. – С.117 – 124.
10. Борис Качур, Мирослава Качур. Професійна культура менеджера освіти в умовах полікультурного регіону: теоретичний вимір. Молодь і ринок № 7/ 205, 2022. – С. 41-43.

Видані підручники чи навчальні посібники, монографії, рекомендовані МОН України чи іншими центральними органами виконавчої влади, вченою радою закладу освіти:
1. Методика музичного виховання. Урок музичного мистецтва в сучасній українській школі : методичні рекомендації до змісту, організації та проведення уроків музичного мистецтва в ЗОШ для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6020204 „Музичне мистецтво” (Музичне мистецтво) / укладач М.М. Качур. – Мукачево : МДУ, 2017. – 26 с.
2. Хрестоматія хорових творів з навчальної дисципліни „Хорове диригування” : для студентів денної і заочної форми навчання спец. 014 Середня освіта (музичне мистецтво) та 025 „Музичне мистецтво” ОС „бакалавр” / укладачі: Задорожній І.З., Качур М.М., Короленко О.О., Карманов В.В. – Мукачево : МДУ, 2019. – 184 с.
3. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з методики музичного виховання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Укладач М.М. Качур. Мукачево: МДУ, 2021. 34 с. (1,58д. а.)
4. Методичні рекомендації до організації та проведення педагогічної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) / Укладач Качур М. М. – Мукачево: МДУ, 2021.– 47 с. (1,91 д.а.)
5. Методика викладання інтегрованого курсу „Мистецтво”: Методичні рекомендації до викладання інтегрованого курсу „Мистецтво” у початковій школі для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Укладач М.М. Качур. Мукачево: МДУ, 2021. 45 с. (1,99 д. а).
6. Качур Б.М., Качур М.М. Методичні рекомендації до змісту, структури та оформлення навчально-методичних видань. Ужгород: ЗІППО, 2022. 36 с. (1,65д. а.).
7. Качур М.М., Дікун І.А. Нова українська школа: урок музичного мистецтва в структурі інтегрованого курсу „Мистецтво”: навчально-методичний посібник. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. 2022. 95 с. (3,81 д.а.).

Наукові публікації:
1. Качур М.М. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів музики до інноваційної діяльності / М.М. Качур // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2016. – Випуск 51(104). – С.174-180. [Фахове видання].
2. Качур М.М. Реалізація ідей педагогіки життєтворчості у контексті гуманізації змісту професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / М.М. Качур // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія „Педагогіка та психологія”: збірник наукових праць / Гол. ред. Т. Д. Щербан. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2015. – №2 (2). – С. 63-67.
3. Качур М.М. Проблема підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до полікультурного виховання учнів / М.М. Качур, А.В. Поляк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія” : збірник наукових праць / гол. ред. Г.В. Товканець. – Мукачево : МДУ, 2017. – Випуск 2(6). – С.90-93. – (Фахове видання) (Збірник проіндексовано) (Index Copernicus)(+ ел. ресурс). Режим доступу: http://msu.edu.ua/visn1/?cat=210&lang=uk).
4. Качур М.М. Теоретичне обґрунтування феномену естетичної культури / М.М. Качур, Г.Ю. Гудачок // Наука майбутнього : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих учених / гол. ред. В. В. Гоблик. – Мукачево, 2021. – Випуск 2(8). – С. 96-101.
5. Качур Б.М., Качур М.М. Професійна діяльність менеджерів освіти як об’єкт наукових досліджень. Неперервна освіта: актуальні дискурси: збірник матеріалів ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 15-16 жовтня 2020р.) / За заг. ред.: Сивохоп Я., Химинець В., Іваць О., – Ужгород : ПП Данило С. І., 2021. – С. 71-73.
6. Качур М.М. „Мистецька освіта в контексті сучасних інноваційних підходів” / М.М. Качур // Сучасна мистецька освіта: матеріали ІV Міжнародних науково-практичних читань пам’яті академіка Анатолія Авдієвського. Випуск ІV / Укл.: доктор пед. наук, проф. А.В. Козир. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – с.176 – 181.
7. Бережник Б.В. Музично-ігрова діяльність як засіб творчого розвитку особистості молодшого школяра / Б В. Бережник, М.М. Качур // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., Мукачево / гол. ред. Т.Д.Щербан. – Мукачево : МДУ, 2020. – С.19-21.
8. Бобела Т.В. Музичний розвиток дітей дошкільного віку: до сутності питання / Т.В. Бобела, М.М. Качур // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., Мукачево / гол. ред. Т.Д.Щербан. – Мукачево : МДУ, 2020. – С.23-25.
9. Гайдош Я.І. Музика як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку / Я.І. Гайдош, М.М. Качур // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., Мукачево / гол. ред. Т.Д.Щербан. – Мукачево : МДУ, 2020. – С.59-61.
10. Качур М.М., Гудачок Г.Ю. Формування естетичної культури майбутніх керівників закладів дошкільної освіти: до сутності питання / М.М. Качур, Г.Ю. Гудачок // Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 6 листопада 2020 р., Мукачево / Ред. кол.: Т. І. Бондар (гол. ред.) та ін. – Мукачево : МДУ, 2020. – С. 165 – 166.
11. Качур М.М. Особистісно орієнтована підготовка вчителя у закладах вищої та післядипломної педагогічної освіти / М.М. Качур, Б.М. Качур // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2020 р, м. Мукачево) / гол. ред. Т. Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2020. – С.110-112.
12. Качур М. М. Освітньо-виховний потенціал художнього краєзнавства у системі мистецької освітньої галузі / М.М. Качур // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття : збірник матеріалів IІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 22-23 квітня 2020 року) / гол. ред. Т.Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2020. – с.253-256.
13. Чол А.В. Художнє краєзнавство як чинник формування патріотизму у дітей молодшого шкільного віку / А.В. Чол, М.М. Качур // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2020 р., м. Мукачево) / гол. ред. Т.Д.Щербан. – Мукачево : МДУ, 2020. – С.263-265.
14. Юряк М.Ю. Художня комунікація у змісті мистецької освіти школярів / М.Ю. Юряк, М.М. Качур // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2020 р., м. Мукачево) / гол. ред. Т. Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2020. – С.274-276.
15. Качур М.М. Художнє краєзнавство у формуванні ціннісних орієнтацій дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / М.М. Качур // Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки: збірник матеріалів VIII Регіонального науково-методичного інтернет-семінару (м. Ужгород, 18–28 травня 2020року) / За заг. ред. Баяновської М. Р. – Ужгород: ПП Данило С. І., 2020. – С.40 – 44.
16. Качур Б.М. Виховання особистості засобами музичного мистецтва / Б.М. Качур, М.М. Качур // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 14–15 квітня 2021 р. – Мукачево : МДУ, 2021. – С. 17 – 19.
17. Качур М.М. Музично-ігрова діяльність як засіб виховання гуманістичної спрямованості особистості дитини дошкільного віку / М.М. Качур, О.М. Теліга // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 14-15 квітня 2021р. – Мукачево: МДУ, 2021. – С. 85 – 87.
18. Мариніч В.М. Теоретичний аналіз феномену музичної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти / В.М. Мариніч, М.М. Качур // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 14-15 квітня 2021р. – Мукачево: МДУ, 2021. – С. 100 – 102.
19. Онисько Т.М. Музична компетентність вихователя закладу дошкільної освіти: до сутності поняття / Т.М. Онисько, М.М. Качур // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 14-15 квітня 2021р. – Мукачево: МДУ, 2021. – С. 112 – 115.
20. Савко М.М. Наукові засади проблеми формування професійної культури фахівців дошкільної освіти/ М.М. Савко, М.М. Качур // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 14-15 квітня 2021р. – Мукачево: МДУ, 2021. – С. 143 – 145.
21. Сойма Я. В. Музично-педагогічні погляди П. І. Чайковського / Я.В. Сойма, М.М. Качур: Браїлівські обрії музики П.Чайковського: збірник матеріалів мистецького івент-проєкту, Бар – Браїлів, 10 жовтня 2021 р. / гол. упорядник І.А. Дікун. Бар: КЗВО „БГПК імені Михайла Грушевського”, 2021.
22. Качур М.М., Качур Б.М. Актуальність проблеми патріотичного виховання у педагогічній спадщині В. О.Сухомлинського / М.М. Качур, Б.М. Качур // Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства: Тези ХІ Міжнародної і XXVIІІ Всеукраїнських педагогічних читань / За заг. ред.: Сивохоп Я., Химинець В., Ходанич Л., Іваць О., – Ужгород : РІК-У, ЗІППО, 2021. – С.85-87. .
23. Качур Б.М., Качур М.М. Полікультурний розвиток підростаючого покоління в умовах поліетнічного середовища як наукова проблема / Б.М. Качур, М.М. Качур // Неперервна освіта: актуальні дискурси: збірник матеріалів ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (До 75-ї річниці Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти). – Ужгород: РІК-У, ЗІППО, 2021. – С. 90-92.
24. Качур М.М., Качур Б.М. Полікультурна освіта особистості в умовах глобалізації. Continuous education : current discourses : monograph. Katowice, 2022. С.117 – 124.
25. Качур М.М., Степанова Л.П. Професійна підготовка вчителів мистецтва у системі полікультурної освіти. Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2022 р., м. Мукачево). Мукачево : Вид-во МДУ, 2022. С 92-93.
26. Качур М.М., Качур Б.М. Формування естетичного інтересу в учнів до національного мистецтва засобами фольклору: художньо-краєзнавчі аспекти. Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки: збірник матеріалів Х Регіонального науково-методичного інтернет-семінару. – Ужгород, 2022.

Сфера наукових та професійних інтересів:
• Професійна підготовка фахівців мистецької освітньої галузі в контексті інноваційних тенденцій розвитку освіти.
• Художня комунікація у змісті мистецької освіти дітей та молоді.
• Полікультурна освіта особистості в умовах глобалізації.
• Інноваційні технології та компетентнісний підхід у професійній підготовці педагогічних кадрів.

Електронна адреса: mkachyr17@ukr.net