Філія у м. Берегові

Для вдосконалення організації навчально-виховного процесу в навчально-виховних закладах області з мовами викладання національних меншин та оперативної й ефективної координації діяльності цих закладів освіти з 30 жовтня 1992 р. (наказ Закарпатської облдержадміністрації № 245 від 26 жовтня 1992 р.) працює Берегівська філія ЗІППО.

Працівники філії організовують курси підвищення кваліфікації педпрацівників різних навчальних дисциплін, вивчають стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів шкіл з мовами викладання національних меншин. Працівники Берегівської філії ЗІППО надають практичну, методичну допомогу районним та міським методкабінетам, керівникам методичних об’єднань, вивчають досвід роботи вчителів-новаторів та пропагують його педагогічним колективам шкіл з мовами викладання національних меншин, проводять консультації з питань вивчення окремих навчальних предметів, організовують семінари-практикуми для вчителів, розробляють навчально-методичну літературу, організовують виставки кращих здобутків педагогів.

Габода Бейла Вільмошович

Завідувач філії у м. Берегові Закарпатського ІППО

Браун Єва Ласлівна

Методист філії у м. Берегові Закарпатського ІППО

Попович Ельза Бейлівна

Методист філії у м. Берегові Закарпатського ІППО

Іллейш Єва Іванівна

Методист філії у м. Берегові Закарпатського ІППО

Історично склалося так, що Закарпаття – один із найбільших поліетнічних, самобутніх регіонів України, де проживають понад 100 етнічних спільнот. У різні періоди на його теренах відкривалися і функціонували навчально-виховні заклади з українською, угорською, чеською, словацькою, єврейською, російською, румунською та іншими мовами. Окремі заклади здійснювали навчально-виховну діяльність кількома мовами.

Слід зазначити, що впродовж останніх років питанню здобуття якісної освіти представниками національних меншин надано широкого розголосу і значення. Відповідно до цього серед інших завдань зусилля департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації та органів управління освітою на місцях спрямовані на забезпечення соціальних гарантій отримання освіти кожною дитиною незалежно від місця її проживання, постійного оновлення змісту, форм та методів організації навчально-виховного процесу, упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних та здоров’язберігаючих технологій.

Сучасний освітній простір краю нині представлений мережею закладів загальної середньої освіти, що задовольняють у тому числі і мовно-освітні потреби національних меншин.

Конституція України, Закони України „Про освіту”, „Про національні меншини”, „Про засади державної мовної політики”, інші законодавчі та підзаконні акти забезпечують рівні права і свободи громадянам України незалежно від їхньої національності.

Відповідно до чинного законодавства в області гарантується право на навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах. Реалізуючи вимоги наведених вище документів у галузі освіти різних етнічних груп, збереження їхніх культурних особливостей, створюються умови для доступу і надання якісних освітніх послуг представникам національних меншин.

Філія є структурним підрозділом Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
У роботі Берегівської філії ЗІППО велика увага надається впровадженню співпраці з вищими навчальними закладами Угорщини, Румунії, Польщі, Словаччини – країн, які межують із Закарпаттям.

Першим завідувачем філії став кандидат психологічних наук Ф.Г. Деак, методистами – Ш.Г. Чізмар та В.В. Попович. З 1999 р. філією керувала Р.Ф. Кадар, учителька угорської мови та літератури; з 2005 р. – І.Ж. Дома, учитель історії; методистами – Ф.З. Іжак та С.Ф. Ньорба. У 2011 році методичну допомогу надавали Б.В. Габода та С.Ф. Ньорба. З 2014 р. завідувач – Й.Б. Шін, учитель історії; методист – Б.В. Гобода. З грудня 2015 р. завідувач – Б.В. Гобода, учитель хімії; методистами – Ю.П. Сергійчук (до 2022 р.), Є.Л. Браун, Є.Л. Попович, А.М. Маргітич (до 2017 р.), з 2017 р. А.А. Певсе (до 2021 р.), Г.Г. Поп (до 2021 р.); з 2021 р. Я.Я. Лефко; з 2022 р. М.Ю. Тараненко, з 2023 р. Є.І. Ілейш.

Штати філії визначаються директором інституту. Педагогічний штат філії з 01 травня 2016 р. затверджений у кількості 5 осіб (5 ставок), з них:

Працівники філії вивчають стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів шкіл з угорською мовою навчання (результати вивчення обговорюються на засіданнях науково-методичної ради інституту).

Берегівська філія ЗІППО забезпечена методичною та довідковою літературою, необхідними періодичними виданнями, літературою, що стосується викладання у школах з угорською мовою навчання. Працівниками філії опубліковано низку статей у педагогічній пресі з окремих питань, що стосуються рівня знань учнів, стану викладання навчальних предметів, вивчення та поширення передового педагогічного досвіду, організації навчально-методичної роботи, позакласних форм діяльності та ін.

За підсумками Сьомого міжнародного форуму „Інноватика в сучасній освіті” (20-22 жовтня 2015 р., м. Київ) Берегівська філія Закарпатського ІППО нагороджена Золотою медаллю у номінації „Інновації у розвитку науково-дослідної співпраці з міжнародними науковими спільнотами, установами та закордонними закладами освіти”.

Науково-дослідної та навчально-методичної діяльність філії ЗІППО в 2019-2023 рр.

1. Наукові публікації, тези доповідей (у тому числі в електронних виданнях):
• Статті у виданнях, що індексуються у міжнародних базах – 4
• Статті у видання ВАК України – 2
• Статті у виданнях наукових фахових, що не є ВАКівськими – 4
• Тези у збірниках, виданих у рамках міжнародних конференцій – 7
• Тези у збірниках, виданих у рамках Всеукраїнських конференцій – 6
• Статті в науково-популярних, інших виданнях – 14

2. Участь у конференціях, семінарах:
• Всеукраїнського рівня – 9
• Міжнародного рівня – 14
• Регіонального – 10
• Обласного – 17

3. Видавнича діяльність:
• Підручник – 10 (автори: Сергійчук Ю.П.; Браун Є.Л.; Певсе А.А.)
• Посібник – 8 (автори: Сергійчук Ю.П.; Браун Є.Л.; Габода Б.В.; Певсе А.А.)
• Програма – 7 (автори: Сергійчук Ю.П.; Браун Є.Л.; Габода Б.В.; Певсе А.А.)
• Словник – 2 (автори: Сергійчук Ю.П.; Певсе А.А.)
• Інше (Календарно-тематичні плани) – 5 (автори: Сергійчук Ю.П.; Браун Є.Л.)
• Методичні рекомендації – 3 (автори: Сергійчук Ю.П.; Браун Є.Л.)

Підвищення кваліфікації вчителів у філії

Освітня діяльність філії ЗІППО регламентується Концепцією державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”, Законами України „Про освіту”, „Про віщу освіту”, Положенням про республіканські (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастополький міські інститути післядипломної педагогічної освіти, Національною стратегією розвитку освіти в України, Порядком, затвержденим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800 „Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, державними та регіональними програмами.

Серед основних напрямів роботи філії інституту 2023 року слід відзначити:
• упроводження нових освітніх технологій організації освітнього процесу з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти та реалізацію сучасних моделей неперервної освіти, у тому числі з використанням інформаційних та коммунікаційних технологій;
• методичне забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти з метою практичної реалізації Концепції „Нова українська школа”;
• вирішення питань, пов’язаних із формування цілісної системи підвищення професійної майстерності педагогів, формуванням у них готовності до самоосвіти, саморозвитку, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного досвіду.

Одним із пріоритетних завдань є підвищення кваліфікації та вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників та керівних кадрів. На базі філії інституту у м. Берегово у 2022 році за різними формами навчання підвищили кваліфікацію 1650 слухачів, із яких 1590 педагогічних працівників і керівників закладів освіти області й 60 посадових осіб з охорони праці та безпеки.

Упродовж року 1590 слухачів (педагогічних працівників і керівників закладів освіти області) пройшли навчання за дистанційною формою, що становить 100 % від загальної кількості слухачів.
З них: з угорськомовних шкіл налічується 1452 осіб, з українських шкіл – 104, з румунських ̶ 30, і зі шкіл з словацькою мовою – 4 особи.

На базі філії інституту у м. Берегово у 2015-2022 рр. за різними формами навчання підвищили кваліфікацію 6004 слухачів (із них: з угорськомовних шкіл налічується 5840 осіб). За останні сім років (2015-2023 рр.) філія організувала: методичні семінари – 91 та конференцій – 21 (із них 14 – міжнародні). Освітянами філії створено 16 підручників та 21 навчальну програму.

Новини філії

Візуальне виховання в дитячому садку ̶ це більше, ніж освітня сфера, оскільки це одна з найбільш „загадкових” сфер дитячого самовираження, яка викликає …

На шостій зупинці серії заходів – 1 травня 2023 року – відбувся практично-методичний семінар-тренінг для педагогів-організаторів угорськомовних шкіл Закарпаття в Берегівській філії …

З 27 березня по 5 травня в Берегові проходять весняні методичні дні, організовані Берегівською філією ЗІППО Цього разу відбувся практично-методичний семінар для …