Калейдоскоп гостьових лекцій

hostovi-lekcii-knyhy

У рамках співпраці кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у період з 06 по 08 червня відбулася низка гостьових лекцій науково-педагогічного складу кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання спеціальності 012 „Дошкільна освіта" та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 013 „Початкова освіта" ХГПА.

Завідувачка кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Рего Ганна Іванівна провела дві лекції: 07 червня з теми „Використання онлайн технологій у співпраці педагогів з родинами вихованців" та 08 червня з теми „Адаптація дітей дошкільного віку внутрішньо переміщених осіб до умов ЗДО".
У ході першої лекції Ганна Іванівна надала студентам цілісне уявлення про організацію співпраці з родинами вихованців та вихователів ЗДО у форматі онлайн та представила:
– загальні особливості взаємодії вихователів закладу дошкільної освіти з родинами вихованців;
– ознайомила студентів із основними формами і методами взаємодії вихователя і батьків, індивідуальними та груповими форми роботи з батьками з використанням онлайн ресурсів (Facebook, Viber, Messenger, Mentimetеr, Zoom, Google інструментів тощо);
– розкрила питання організації педагогічної взаємодії закладу дошкільної освіти та батьків в сучасних умовах функціонування та розвитку дошкільної освіти.
Наголосила, що робота педагога з батьками має вибудовуватися на основі живого діалогу, в процесі якого він з'ясовує рівень сформованості педагогічних знань і навичок батьків, вносить за необхідності відповідні корективи. Саме тому завдання керівника і всіх працівників ЗДО налагодити тісну співпрацю з батьками дітей через веб-сайт закладу, скайп-дзвінки, Viber, WhatsApp і т.ін. з метою надання допомоги у вихованні та розумінні психології дітей відповідного віку.
Під час другої лекції розглянуто особливості адаптації дітей із внутрішньо переміщених сімей, розкрито вплив внутрішнього переміщення на розвиток і становлення особистості, визначено чинники, які впливають на успішність означеного процесу. Окрім того, виділено фактори, які дестабілізують пристосування дітей із внутрішньо переміщених сімей (наприклад, особливості суспільства, спосіб життя, важка життєва та соціальна ситуація розвитку в умовах міграції, взаємини в родині, освітньому закладі, колективі). Підкреслено необхідність урахування означених факторів у плануванні й організації відповідної роботи з такою категорією дітей. Проаналізовано основні умови, мету й напрями психолого-педагогічного супроводу. Зазначено провідні принципи в організації роботи з дітьми-переселенцями, що забезпечують її ефективність. Особливий акцент зроблено на розкритті психолого-педагогічної допомоги дітям із травмою війни, означено різні види діяльності, методи та форми, які слід застосовувати в навчально-виховній діяльності й корекційно-розвивальній роботі.
Ганна Іванівна наголосила, що заклад дошкільної освіти відіграє вкрай важливу роль в адаптації, оскільки є основною ланкою в цьому процесі, головним осередком формування нових соціальних взаємин, моральних норм, забезпечує успішну інтеграцію, знижує соціально-психологічну напруженість.
Доцент кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук Утьосова Олена Іванівна провела гостьову лекцію „Особливості впровадження інклюзивного/інтегрованого навчання дітей із порушеннями психофізичного розвитку" 06 червня.
Олена Іванівна ознайомила слухачів із:
- нормативно-правовою базою щодо впровадження інклюзивного/інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами (ООП);
- умовами створення інклюзивних та спеціальних груп для дітей з ООП на базі закладів дошкільної освіти;
- оглядовою характеристикою порушень психофізичного розвитку вихованців інклюзивних та спеціальних груп ЗДО (ЗПР, порушень інтелектуального, мовленнєвого розвитку, зору, слуху, опорно-рухового апарату тощо);
- роботою мультидисциплінарної команди ЗДО та індивідуальним підходом до навчально-виховного процесу дітей з ООП.
Олена Іванівна звернула увагу слухачів, що кожна дитина по-своєму унікальна, і потреби у кожної дитини специфічні. Дитина з особливими освітніми потребами на сучасному етапі розвитку суспільства розглядається як особистість, яка має ті ж права, що й інші члени спільноти, але через особливості індивідуального розвитку їй необхідно надавати особливі освітні послуги.
Цікавою для студентів виявилася також лекція доцента кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук Гуцол Людмили Миколаївни з теми „Підприємницька компетентність як структурний компонент професійної компетентності сучасного педагога", яку вона провела 06 червня.
Людмила Миколаївна розкрила сутність понять „компетентність", „професійна компетентність", „підприємливість", „підприємницька компетентність", визначила структуру підприємницької компетентності, розглянула комплекс підприємницьких знань, умінь та навичок, що складають підприємницьку компетентність фахівця, виокремила якості підприємливої особистості педагога. У ході лекції студенти мали можливість пройти тест на визначення особистого хисту до підприємництва та дати самооцінку підприємницьких якостей.
Заключною в циклі гостьових лекцій стала лекція старшого викладача кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Зан Ольги Михайлівни „Елементи корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку". Упродовж лекційного заняття обговорено практичні методи спеціальної освіти на заняттях із дітьми молодшого дошкільного віку з особливостями розвитку а також, висловлено авторські методи корекційно-розвивальної роботи. Ольга Михайлівна зазначила, що завдяки сучасній комплексній допомозі у дітей з особливими потребами спостерігаються позитивні зміни в особистісно-мотиваційній, пізнавальній, емоційно-вольовій сфері. Навчально-виховна і корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти має носити комплексний характер, охоплювати всі лінії їхнього індивідуального розвитку. Основними умовами і факторами, які сприяють просуванню психічного розвитку таких дітей, є їхня особиста діяльність і співпраця з дорослими.
На лекціях окрім здобувачів освіти були присутні: декан факультету дошкільної освіти та психології ХГПА, к.п.н., доцент Леоніда Пісоцька; завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик ХГПА, д.п.н., професор Лариса Зданеви; доктор філософії, викладач кафедри, завідувач виробничої практики ХГПА Тетяна Цегельник; гарант освітньої програми, к.п.н., доцент Вікторія Розгон.
Присутні на лекціях науковці та студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії висловили слова вдячності за актуальні, змістовні лекції та сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Ганна Рего,
завідувач кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти ЗІППО, к.п.н., доцент

hostovi-lekcii-knyhy

hostovi-lekcii-knyhy

hostovi-lekcii-knyhy

hostovi-lekcii-knyhy

hostovi-lekcii-knyhy