Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З   N 114 від 20.02.2002

Зареєстровано в Міністерстві м. Київ

юстиції України 13 травня 2002 р. за N 428/6716

Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

На виконання пункту 2 статті 8 Закону України  "Про  загальну середню освіту" (  651-14  ),  з  метою  установлення  порядку здійснення інноваційної освітньої  діяльності  у  загальноосвітніх навчальних закладах Н А К А З У Ю:   1. Затвердити Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (додається).   2. Структурним  підрозділам  Міністерства  освіти і науки України, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управлінням освіти і науки обласних, Севастопольської  міської  державних адміністрацій забезпечити організацію  роботи  експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до норм цього Положення.   3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника державного секретаря Міністерства освіти і науки України Науменка Г.Г.  

Міністр В.Г.Кремень

Погоджено Перший віце-президент Академії педагогічних наук України В.М.Мадзігон

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України 20.02.2002 N 114

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. за N 428/6716

ПОЛОЖЕННЯ про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно  до  Законів  України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про  загальну  середню  освіту" ( 651-14 ),  Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 N 964 (  964-2000-п  )  (далі  -  Положення  про  загальноосвітній навчальний заклад).

1.2. Експериментальним загальноосвітнім навчальним закладом є загальноосвітній навчальний заклад, у якому проводиться експеримент з перевірки результативності та можливості застосування освітніх інновацій.

1.3. Загальноосвітньому навчальному закладу надається  статус експериментального всеукраїнського або регіонального рівня.

1.4. Статус експериментального всеукраїнського рівня надається загальноосвітньому навчальному закладу,  на  базі  якого проводитиметься експеримент з  перевірки  результативності  та можливості застосування: - освітніх, дидактичних, виховних систем; - державних стандартів загальної середньої освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

1.5. Статус  експериментального регіонального рівня надається загальноосвітньому навчальному закладу, на базі якого проводитиметься експеримент з  перевірки  результативності  та можливості застосування: - варіативної складової змісту загальної середньої освіти; - систем  організації  навчально-виховного  процесу,  методів навчання та виховання у загальноосвітньому навчальному закладі; - систем внутрішкільного управління або їх компонентів.

1.6. Статус експериментального всеукраїнського рівня надається  загальноосвітньому  навчальному  закладу  Міністерством освіти і науки України (далі - МОН України). Статус експериментального регіонального рівня надається загальноосвітньому навчальному  закладу  відповідно  Міністерством освіти  Автономної  Республіки  Крим  (далі - Міносвіти Автономної Республіки Крим),  Головним управлінням освіти і  науки  Київської міської державної  адміністрації,  управлінням  освіти  і  науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації (далі - управління освіти і науки обл(міськ)держадміністрації).

1.7. Статус  експериментального  не  змінює  підпорядкування, тип, форму власності загальноосвітнього навчального закладу.

1.8. Експериментальний загальноосвітній навчальний  заклад  у своїй діяльності керується Законами України "Про освіту" ( 1060-12  ),  "Про  загальну  середню освіту" ( 651-14 ), Положенням  про загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ), Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом  Міністерства  освіти  і  науки України від 07.11.2000 р.  N 522 ( z0946-00 ) та зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за  N  946/5167 (далі  -  Положення  про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності), цим Положенням та власним статутом.

2. Надання статусу експериментального загальноосвітньому навчальному закладу

2.1. Рішення  про  надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу експериментального приймається  одночасно  з рішенням про проведення експерименту  на  його  базі  на  підставі висновків  експертизи  заявки  на  проведення  цього експерименту, експериментальних матеріалів  або  відповідного  подання  Президії Академії педагогічних наук України (далі - АПН України).

2.2. Для  прийняття  рішення  про  надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу експериментального ініціатор експерименту  (юридична  або  фізична особа) подає до відповідного органу управління освітою заявку  на  проведення  експерименту  на базі цього навчального закладу (далі - заявка).

2.3. Заявка подається: - до МОН України для надання  загальноосвітньому  навчальному закладу статусу експериментального всеукраїнського рівня; - до Міносвіти Автономної Республіки Крим або до відповідного управління  освіти і науки обл(міськ)держадміністрації для надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу  експериментального регіонального рівня.  

2.4. Заявка наукового працівника (працівників) або підвідомчої  установи  (установ) АПН України на проведення експерименту всеукраїнського рівня може подаватися до Президії АПН України.  

2.5. Заявка має містити: - інформацію  про  її  автора  (авторів),  за  потреби  - про наукового керівника (керівників)  експерименту  (адреса,  телефон, місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь); - формулювання теми дослідно-експериментальної роботи; - опис  очікуваних  результатів  експерименту, пропонованої освітньої інновації; - визначення мети і завдань, гіпотези дослідно-експериментальної роботи; - перелік загальноосвітніх навчальних закладів,  на базі яких пропонується провести експеримент; - визначення термінів проведення експерименту; - пропозиції  щодо  змісту  і термінів здійснення контролю за ходом експерименту; - опис наявного  і  необхідного  забезпечення  експерименту (організаційного, науково-методичного,  кадрового, матеріально-технічного, фінансового), його кошторис. До заявки додаються: - підтвердження згоди на проведення експерименту загальноосвітнього навчального закладу, органу управління освітою, засновників, яким цей  заклад  безпосередньо  підпорядкований, відповідно Міносвіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки  обл(міськ)держадміністрації  (копії  листів  до  органу управління освітою або до АПН України, що розглядає заявку); - експериментальні навчальні  плани,  програми,  книги  (їх рукописи),  за якими пропонується  здійснювати  навчально-виховний процес; - інші експериментальні матеріали.  

2.6. Експериментальні навчальні плани,  програми з  предметів інваріантної складової змісту загальної середньої  освіти, підручники та навчальні посібники подаються до МОН України з метою отримання дозволу на їх застосування у навчально-виховному процесі експериментального загальноосвітнього навчального закладу.  

2.7. Форма заявки встановлюється МОН  України  або  Президією АПН України.  

2.8. Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня,  експериментальних матеріалів  здійснюється відповідною  комісією  Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (далі - експертна комісія). Експертиза  заявки  наукового  працівника  (працівників)  або підвідомчої установи (установ) АПН України  на  проведення експерименту всеукраїнського рівня здійснюється АПН України.  

2.9. Експертиза заявки на проведення експерименту регіонального  рівня,  експериментальних  матеріалів  здійснюється експертною комісією, що створюється органом управління освітою, до якого подається заявка.  

2.10. Термін експертизи заявки та  експериментальних матеріалів становить не  більше  трьох  місяців  від  дати  їх надходження.  

2.11. Згідно з висновками експертизи  заявки  автор  (автори) доопрацьовує  заявку  та  експериментальні матеріали і подає їх до відповідного органу управління освітою або до Президії АПН України для проведення повторної експертизи.  

2.12. Автор (автори) заявки  у  тримісячний  термін  може оскаржити висновки експертизи у МОН  України.  У  цьому  разі  МОН України  створює  експертну  комісію у новому складі,  що здійснює повторний розгляд відхиленої заявки.  

2.13. Термін повторного розгляду заявки становить  не  більше трьох місяців від  дати  її  надходження.  Висновки  повторної експертизи є остаточними.  

2.14. За наявності позитивного  висновку  експертної  комісії про доцільність проведення експерименту, надання статусу експериментального загальноосвітньому  навчальному  закладу  автор (автори)  заявки  подає програму дослідно-експериментальної роботи на затвердження до відповідного органу управління освітою  або  до Президії АПН України.  

2.15.  Для  прийняття  рішення про надання загальноосвітньому навчальному  закладу  статусу  експериментального  всеукраїнського рівня Президія АПН України  звертається  до  МОН  України  з відповідним поданням. До подання Президії АПН України додаються: - програма дослідно-експериментальної роботи; - кошторис експерименту; - перелік загальноосвітніх навчальних закладів,  на базі яких пропонуєтся провести експеримент; - підтвердження згоди на проведення експерименту загальноосвітнього навчального закладу, органів управління освітою, засновників, яким цей заклад безпосередньо підпорядкований,  відповідно Міносвіти Автономної Республіки Крим, управління  освіти  і  науки  обл(міськ)держадміністрації (копії листів до АПН України); - експериментальні  навчальні  плани,  програми,  книги (їх рукописи),  за  якими  пропонується здійснювати навчально-виховний процес; - пропозиції  щодо  змісту  і термінів здійснення контролю за ходом експерименту.  

2.16. Після отримання позитивного висновку експертної комісії про доцільність проведення експерименту, надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу  експериментального або  відповідного  подання  Президії  АПН України орган управління освітою: а) спільно  з  автором  (авторами)  заявки  або  АПН  України визначає: - загальноосвітній навчальний заклад (заклади), на базі якого проводитиметься експеримент; - зміни у його діяльності, навчально-виховному процесі; - терміни проведення експерименту; - кошторис експерименту; - осіб,  відповідальних за  проведення  експерименту  і  його результати, їх повноваження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи; б) виділяє  необхідні  для проведення експерименту кошти,  за потреби спільно з автором (авторами) заявки  залучає  юридичних  і фізичних осіб, які здійснюватимуть фінансове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення експерименту; в) за потреби: - погоджує питання фінансування, матеріально-технічного забезпечення  експерименту  з іншими органами державної виконавчої влади,  відповідними  місцевими органами управління освітою, засновниками загальноосвітнього навчального закладу, на базі якого передбачається провести експеримент; - укладає угоди з  автором  (авторами)  заявки,  науковим керівником (керівниками) експерименту, виконавцями дослідно-експериментальної роботи, юридичними та фізичними особами, які забезпечуватимуть проведення експерименту.  

2.17. На підставі позитивного  висновку  експертної  комісії, програми дослідно-експериментальної роботи, укладених  угод, підтверджень згоди на проведення експерименту юридичних і фізичних осіб або подання Президії АПН України відповідний орган управління освітою видає наказ про  проведення  експерименту  всеукраїнського або  регіонального  рівня,  надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу експериментального всеукраїнського або регіонального  рівня,  за  потреби  -  спільний  з іншими органами виконавчої влади.

Цим наказом дається дозвіл  на  проведення  експерименту, затверджуються програма дослідно-експериментальної роботи, кошторис експерименту, надається статус експериментального загальноосвітньому навчальному закладу (закладам), встановлюються:

- юридичні  та  фізичні  особи,  які  здійснюватимуть наукове
керівництво експериментом, забезпечуватимуть його проведення;
- обсяги та джерела фінансування експерименту;
- особи, відповідальні за проведення і результати експерименту, їх повноваження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи;
- порядок і терміни звітування  про  хід  і  результати дослідно-експериментальної роботи.
За потреби цим наказом:
- затверджуються експериментальні навчальні плани, індивідуальний штатний розпис експериментального загальноосвітнього навчального закладу;
- дається дозвіл на використання  в  експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі експериментальних навчальних програм,  підручників та посібників,  інших матеріалів, що пройшли відповідну експертизу.
До наказу додаються:
- програма  дослідно-експериментальної  роботи і кошторис експерименту;
- за потреби - форма звіту про хід і результати експерименту, перелік загальноосвітніх навчальних  закладів,  яким  надається статус експериментальних,  а  також  перелік  наукових  керівників експерименту.

3. Повноваження експериментального загальноосвітнього
навчального закладу

3.1. Згідно з наказом про проведення експерименту відповідний орган управління освітою надає експериментальному загальноосвітньому навчальному закладу  та  органу  управління освітою, засновникам, яким цей заклад безпосередньо підпорядкований, право вносити передбачені програмою дослідно-експериментальної роботи зміни в:
- зміст  освіти  (працювати  за  експериментальним навчальним планом, застосовувати у навчально-виховному процесі експериментальні навчальні програми, книги);
- методи, форми організації навчання та виховання;
- організацію навчально-виховного процесу, режим роботи;
- систему внутрішкільного управління;
- штатний розпис (право вводити додаткові штатні одиниці);
- форми комплектування,  підготовки та перепідготовки кадрів, оплати їх  праці  з  наданням  права  встановлювати  доплати  до посадових окладів працівникам експериментального загальноосвітнього навчального закладу, які виконують дослідно-експериментальну роботу.

3.2. Експериментальний  загальноосвітній  навчальний заклад повинен:
- здійснювати  дослідно-експериментальну  роботу згідно з наказом про проведення експерименту на його базі;
- вносити  передбачені  програмою  дослідно-експериментальної роботи зміни до  своєї  діяльності,  як  правило,  на  початку навчального року;
- звітувати  про  хід і результати дослідно-експериментальної роботи перед  органом  управління  освітою,  що  видав  наказ  про проведення  експерименту  на  його  базі,  та  органом  управління освітою,  засновниками,  яким  експериментальний  загальноосвітній навчальний  заклад  безпосередньо  підпорядкований,  у встановлені ними терміни.

4. Особливості управління експериментальним загальноосвітнім навчальним закладом

4.1. Безпосереднє керівництво експериментальним загальноосвітнім навчальним закладом здійснює його директор згідно з  повноваженнями  та  обов'язками,  встановленими  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ).  

4.2. Загальне управління експериментом  в  експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється  органом управління освітою,  що видав наказ про проведення експерименту на його базі, відповідно  до  Положення  про  порядок  здійснення інноваційної освітньої діяльності ( z0946-00 ).  

4.3. Безпосереднє управління експериментом в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється  автором  (авторами)  заявки, науковим керівником (керівниками) експерименту спільно з директором загальноосвітнього навчального закладу.  

4.4. Автор (автори)  заявки,  науковий  керівник  (керівники) експерименту  спільно  з директором загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з органами його громадського самоврядування, учасниками навчально-виховного процесу: - готують пропозиції  органу  управління  освітою,  що  видає наказ  про  проведення  експерименту,  органу  управління освітою, засновникам, яким загальноосвітній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований, про внесення змін до змісту освіти, методів, форм організації навчання та виховання, його організаційної структури і режиму функціонування, системи внутрішкільного управління, штатного  розпису,  форм  комплектування,  організації  підготовки керівників і педагогів до роботи за програмою дослідно-експериментальної роботи,  їх морального та матеріального заохочення; - визначають склад учасників експерименту (керівних, педагогічних працівників, учнів); - планують, організовують дослідно-експериментальну роботу; - забезпечують дотримання учасниками експерименту  умов здійснення інноваційної освітньої діяльності, визначених Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності ( z0946-00 ); - звітують  перед органом управління освітою,  що видав наказ про проведення експерименту,  перед Президією  АПН України  (щодо експерименту,  що  проводиться  на  підставі її подання),  органом управління освітою, засновниками, яким експериментальний загальноосвітній  навчальний заклад безпосередньо підпорядкований, про  перебіг  і  результати дослідно-експериментальної роботи, виносять  на  їх  розгляд  пропозиції  щодо  внесення  змін  до її програми, розширення бази, припинення експерименту.  

4.5. Автор (автори)  заявки,  науковий  керівник  (керівники) експерименту: - здійснюють наукове керівництво експериментом в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі; - звітують про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи перед органом управління освітою,  що видав наказ про  проведення  експерименту,  та  перед Президією  АПН  України  (щодо  експерименту,  що  проводиться  на підставі її подання) у встановлені ними терміни.  

4.6. Директор експериментального загальноосвітнього навчального закладу  щороку  звітує  про  перебіг  і  результати дослідно-експериментальної  роботи  перед  органами громадського самоврядування цього закладу, органом управління  освітою, засновниками,  яким експериментальний загальноосвітній  навчальний заклад безпосередньо підпорядкований, у встановлені ними терміни.  

5. Зняття статусу експериментального із загальноосвітнього навчального закладу  

5.1. Рішення  про  зняття статусу експериментального із загальноосвітнього навчального закладу приймається органом управління освітою,  що видав наказ про проведення експерименту на його базі, у разі: - виконання програми дослідно-експериментальної роботи, завершення експерименту,  що проводився на базі експериментального загальноосвітнього навчального закладу; - невиконання  наказу  про проведення експерименту,  програми дослідно-експериментальної роботи; - якщо  здійснення  експерименту  негативно  позначається  на освітньому процесі та його результатах; - недотримання  виконавцями дослідно-експериментальної роботи умов  здійснення  інноваційної  освітньої  діяльності,  визначених Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності ( z0946-00 ).  

5.2. Ініціювати зняття статусу експериментального із загальноосвітнього навчального закладу можуть: - орган управління освітою,  що видав  наказ  про  проведення експерименту, надання статусу експериментального загальноосвітньому навчальному закладу; - АПН України (щодо експерименту,  що проводиться за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії АПН України); - орган управління освітою, засновники, яким експериментальний загальноосвітній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований; - юридичні та фізичні особи, які виконують дослідно-експериментальну роботу, забезпечують проведення експерименту; - учасники  навчально-виховного  процесу в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі.  

5.3. З  обгрунтованими  пропозиціями  щодо зняття статусу експериментального із загальноосвітнього навчального закладу можна звертатися до:

- директора експериментального загальноосвітнього навчального закладу;
- органу управління освітою, засновників, яким експериментальний загальноосвітній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований;
- Президії АПН України (щодо експерименту,  що проводиться за наказом, виданим на підставі її подання);
- органу управління освітою,  що видав наказ  про  проведення експерименту, надання загальноосвітньому  навчальному  закладу статусу експериментального.

5.4. У разі надходження відповідних обгрунтованих  пропозицій щодо  зняття  із  загальноосвітнього  навчального  закладу статусу експериментального орган управління освітою,  що видав  наказ  про проведення експерименту, надання статусу  експериментального загальноосвітньому навчальному закладу,  АПН України у двомісячний термін здійснюють експертизу перебігу і результатів дослідно-експериментальної роботи в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі.

5.5. Експертиза перебігу і результатів експерименту здійснюється експертною комісією,  що розглядала  заявку  на  його проведення, в порядку, встановленому МОН України.
Експертиза перебігу і результатів експерименту всеукраїнського  рівня,  що  проводився  за  наказом,  виданим  на підставі відповідного подання Президії АПН України,  здійснюється АПН України у встановленому нею порядку.

5.6. Експертиза результатів експерименту, освітньої інновації здійснюється протягом трьох місяців після його завершення.

5.7. Для  проведення  експертизи перебігу і результатів експерименту, освітньої  інновації  автор  (автори)  заявки  (за потреби - спільно з науковим керівником (керівниками)
експерименту)  складає  і  подає до відповідного органу управління освітою  звіт  про  хід  і  результати  дослідно-експериментальної роботи.
Звіт про  перебіг  і  результати дослідно-експериментальної роботи,  що  проводилася  за наказом,  виданим на підставі подання Президії АПН України, подається також до АПН України.

5.8. Порядок звітування про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи встановлюється органом управління освітою,  що видав наказ про  проведення  експерименту, надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу експериментального.
Порядок звітування про перебіг і результати дослідно-експериментальної  роботи,  що  проводилася  за  наказом, виданим  на  підставі  відповідного  подання Президії АПН України, встановлюється МОН України за погодженням з АПН України.

5.9. Автор (автори) заявки, освітньої інновації у тримісячний термін  може  оскаржити висновки експертизи перебігу і результатів експерименту  в  МОН  України.  У  цьому  разі  відповідний  орган управління  освітою створює експертну комісію в новому складі, що здійснює повторну експертизу перебігу і результатів  експерименту,
освітньої інновації.

5.10. Повторна експертиза перебігу і результатів експерименту,  освітньої  інновації  здійснюється  у тримісячний термін  від  дати  надходження  відповідної скарги.  Її висновки є
остаточними і оскарженню не підлягають.

5.11. Рішення  про  зняття статусу експериментального з загальноосвітнього  навчального  закладу  приймається  на підставі висновків  експертизи перебігу і результатів експерименту, освітньої  інновації або на підставі відповідного подання Президії АПН України.

5.12. На підставі висновків експертизи перебігу і результатів експерименту, освітньої інновації або подання Президії АПН України відповідний орган управління освітою протягом місяця  видає  наказ про припинення, завершення експерименту, зняття статусу експериментального із загальноосвітнього навчального закладу.
Цим наказом:
- обгрунтовується рішення про припинення, завершення експерименту, зняття статусу експериментального із загальноосвітнього навчального закладу;
- знімається  статус експериментального із загальноосвітнього навчального закладу;
- оцінюється робота  виконавців  дослідно-експериментальної роботи, експериментального загальноосвітнього навчального закладу;
- визначаються умови розповсюдження в системі  освіти розробленої в ході експерименту освітньої інновації.

6. Фінансування дослідно-експериментальної роботи в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі

Фінансування дослідно-експериментальної роботи в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється органами управління  освітою,  іншими  юридичними  та фізичними особами.
Фінансування дослідно-експериментальної роботи може здійснюватися  за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, спеціальних коштів,  а також інших джерел,  не заборонених  чинним законодавством.

 Начальник департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти В.П.Романенко