Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Це положення розроблене відповідно до чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про науково-технічну інформацію», «Про наукову і науково-технічну експертизу», з метою упорядкування інноваційно-освітньої діяльності у системі освіти (далі — інноваційна освітня діяльність).

1. Загальні положення

1.1. Інноваційною освітньою діяльністю є розробка, розповсюдження та застосування освітніх інновацій.
1.2. Освітніми інноваціями (далі — інновація) є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактич­ні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності.
1.3. Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, регіональному рівнях та на рівні окремого навчального закладу. Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом (розробка, розповсюдження чи застосування інновації), а також масштабністю змін, що вноситимуться у систему освіти внаслідок застосування запропонованої інновації.
1.4. Інноваційна освітня діяльність всеукраїнського рівня може здійснюватись у системі освіти України. Вона передбачає апробацію інновацій та експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування у системі освіти:
— освітніх, дидактичних систем;
— державних стандартів освіти, базового компонента змісту дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, змісту професійно-технічної освіти, нормативної частини змісту вищої, післядипломної освіти.
1.5. Інноваційна освітня діяльність регіонального рівня може здійснюватись у системі освіти окремого регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва або Севастополя) і передбачає:
— апробацію інновацій, розроблених у ході експериментів регіонального рівня;
— експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування інновації (крім тих, що зазначені у п.1.4 цього Положення).
1.6. Інноваційна освітня діяльність на рівні окремого навчального закладу передбачає:
— застосування інновацій;
— експериментальну перевірку продуктивності і мож­ливості застосування інновацій (крім тих, що зазначені у п.1.4 цього Положення) у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти.
1.7. Умовами здійснення інноваційної освітньої діяльності є:
— дотримання майнових і немайнових прав фізичних та юридичних осіб, які ведуть інноваційну освітню діяльність, учасників навчально-виховного процесу, збереження життя і здоров'я;
— дотримання фізичними та юридичними особами, які ведуть інноваційну освітню діяльність, своїх майнових і немайнових зобов'язань, вимог державних стандартів освіти;
— керованість інноваційної освітньої діяльності;
— готовність керівників та працівників дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, органів управління освітою до інноваційної освітньої діяльності;
— економія ресурсів, потрібних для здобуття освіти, здійснення освітньої діяльності, управління освітою.

2. Розробка інновацій у системі освіти

2.1. Розробка інновацій у системі освіти передбачає їх опис і перевірку продуктивності та можливості застосування шляхом постановки формувального експерименту.
2.2. Описом інновації є обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке і повне розкриття їх змісту.
2.3. Формувальним експериментом у системі освіти (далі — експеримент) є науково поставлене, кероване перетворення освітньої практики в умовах, спеціально створених на основі нових ідей та підходів.
2.4. Відповідно до пунктів 1.3 – 1.6 цього Положення у системі освіти проводяться експерименти всеукраїнського, регіонального рівнів та експерименти в окремому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти.
2.5. Інноваційна ініціатива.
2.5.1. З інноваційною ініціативою може виступити фізична або юридична особа (особи), що виявляє намір удосконалити або оновити освітню практику, експериментально перевірити продуктивність і можливість застосування нових ідей та підходів у системі освіти.
2.5.2. Інноваційна ініціатива може виявлятися шляхом:
— погодження питань проведення експерименту в окремому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти з його керівником, органами громадського самоврядування;
— складання заявки на проведення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня та її подання до відповідного органу управління освітою.
Інноваційна ініціатива наукового працівника (працівників) або науково-дослідної установи (далі — наукової установи) Академії педагогічних наук України (далі — АПН України) може виявлятися шляхом складання заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня та її подання до Президії АПН України.
2.5.3. Заявка має містити:
— інформацію про її автора (авторів), за потреби — про наукового керівника експерименту (адреса, телефон, місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь);
— формулювання теми дослідно-експериментальної роботи;
— визначення мети і завдань, гіпотези дослідно-експериментальної роботи;
— опис інновації;
— визначення термінів та етапів проведення експерименту;
— визначення бази проведення експерименту (перелік дошкільних закладів освіти, навчальних закладів);
— опис наявного і потрібного забезпечення експерименту (організаційного, науково-методичного, дидактичного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового), його кошторис;
— пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом експерименту.
До заявки додаються:
— підтвердження згоди на проведення експерименту дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, а також органів управління освітою, засновників, яким вони безпосередньо підпорядковані (листи до органів управління освітою, що розглядає заявку, або до АПН України);
— експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), за якими здійснюватиметься навчально - виховний процес;
— інші експериментальні матеріали.
2.5.4. Форма заявки встановлюється органом управління освітою, до якого вона подається, або Президією АПН України.
2.5.5. Заявка на проведення експерименту всеукраїнського рівня подається до Міністерства освіти і науки Ук раїни (далі — Міністерства освіти і науки).
До Міністерства освіти і науки подаються також експериментальні навчальні плани, програми виховання та навчання дітей у дошкільних закладах освіти, програми з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, змісту професійно-технічної освіти, дисциплін нормативної частини вищої та післядипломної освіти, навчальні книги.
Заявка на проведення експерименту всеукраїнського рівня наукового працівника (працівників) або наукової установи АПН України може подаватися до Президії АПН України.
2.5.6. Заявка на проведення експерименту регіонального рівня подається до Міністерства освіти Автономної Республіки Крим (далі — Міносвіти Автономної Республіки Крим), відповідного управління освіти і науки обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій.
2.5.7. Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня, експериментальних матеріалів здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки(далі – Науково-методична рада).
Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня наукового працівника (працівників) або наукової установи АПН України, що подається до її Президії, здійснюється АПН України.
2.5.8. Експертиза заявки на проведення експерименту регіонального рівня здійснюється експертною комісією, що утворюється органом управління освітою, до якого подається заявка.
2.5.9. Експертиза заявки, експериментальних матеріалів здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.
2.5.10. Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня наукового працівника (працівників) або наукової установи АПН України, поданої до Президії, здійснюється у порядку, встановленому АПН раїни.
2.5.11. Термін розгляду заявки становить не більше трьох місяців від дати її надходження.
2.5.12. Згідно з висновками експертизи заявки її автор може:
— доопрацювати заявку та експериментальні матеріали, що додаються до неї;
— подати доопрацьовану заявку до відповідного органу управління освітою або до Президії АПН України для проведення її повторної експертизи.
2.5.13. Автор заявки може оскаржити висновки експертизи у Міністерстві освіти і науки. У цьому разі відповідний орган управління освітою створює експертну комісію у новому складі для повторного розгляду відхиленої заявки.
У разі повторного відхилення заявки її подальша експертиза не проводиться.
2.5.14. Термін повторного розгляду заявки становить не більше трьох місяців від дати її надходження.
2.5.15. Орган управління освітою може виявити інноваційну ініціативу шляхом складання галузевої або регіональної інноваційної програми.
2.5.16. Інноваційна програма визначає мету, завдання, об’єкти, зміст, етапи, учасників та прогнозовані результати інноваційної освітньої діяльності.
2.5.17. Орган управління освітою забезпечує обговорення інноваційної програми громадськістю та організовує її виконання.
2.6. Прийняття рішення про організацію та проведення експерименту.
2.6.1. Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського рівня приймає Міністерство освіти і науки.
2.6.2. Рішення про організацію та проведення експерименту регіонального рівня приймає Міносвіти Автономної Республіки Крим, відповідне управління освіти і науки обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій.
2.6.3. Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня приймається на підставі висновків експертизи заявки.
Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського рівня може прийматися на підставі відповідного подання Президії АПН України. До подання додаються:
— програма дослідно-експериментальної роботи;
— кошторис експерименту;
— пропозиції щодо бази його проведення;
— підтвердження згоди на проведення експерименту дошкільних закладів освіти, навчальних закладів та органів управління освітою, засновників, яким вони безпосередньо підпорядковані;
— експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), за якими здійснюватиметься навчально-виховний процес, інші експериментальні матеріали;
— пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом експерименту.
2.6.4. Після отримання висновку експертної комісії про доцільність проведення експерименту автор заявки подає програму дослідно-експериментальної роботи на затвердження до відповідного органу управління освітою або до Президії АПН України.
2.6.5. Після отримання висновку експертної комісії про доцільність проведення експерименту або відповідного подання Президії АПН України орган управління освітою:
а) спільно з автором заявки або АПН України визначає:
— базу проведення експерименту (за погодженням із дошкільними закладами освіти, навчальними закладами, де передбачається провести експеримент);
— характер і межі змін у їх діяльності, навчально-виховному процесі;
— терміни проведення експерименту;
— кошторис експерименту;
— осіб, відповідальних за проведення експерименту і його результати, їх повноваження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи;
б) виділяє потрібні для проведення експерименту кошти, за потреби спільно з автором заявки залучає юридичних та фізичних осіб, що здійснюватимуть фінансове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення експерименту;
в) за потреби погоджує питання фінансування, матеріально-технічного забезпечення експерименту з іншими органами державної виконавчої влади, відповідними місцевими органами управління освітою, засновниками дошкільних закладів освіти, навчальних закладів;
г) за потреби укладає угоди з:
— автором заявки, науковим керівником експерименту, виконавцями дослідно-експериментальної роботи;
— юридичними та фізичними особами, що забезпечуватимуть експеримент.
2.6.6. На підставі висновків експертизи заявки, домовленостей та укладених угод або подання Президії АПН України відповідний орган управління освітою видає наказ про організацію та проведення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня (за потреби — спільний з іншими органами державної виконавчої влади). Цим наказом дається дозвіл на проведення експерименту, затверджуються програма дослідно-експериментальної роботи і кошторис експерименту, надається статус експериментальних дошкільним закладам освіти й навчальним закладам, а також установлюються:
— база проведення експерименту;
— юридичні та фізичні особи, що забезпечуватимуть експеримент;
— обсяги та джерела фінансування експерименту;
— особи, відповідальні за проведення і результати експерименту, їх повноваження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи;
— порядок звітування про хід і результати дослідно-експериментальної роботи. До наказу додаються:
— програма дослідно-експериментальної роботи і кошторис експерименту;
— перелік дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, яким надається статус експериментальних;
— форма звіту про хід і результати експерименту.
2.6.7. Дошкільним закладам освіти, навчальним закладам, на базі яких проводитиметься експеримент, надається статус експериментальних відповідного рівня.
2.6.8. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип, рівень акредитації, форму власності дошкільного закладу освіти, навчального закладу.
2.6.9. На період проведення експерименту відповідний орган управління освітою надає автору заявки, експериментальним дошкільним закладам освіти, навчальним закладам, а також органам управління освітою, засновникам, яким вони безпосередньо підпорядковані, право вносити передбачені програмою дослідно-експериментальної роботи зміни у:
— зміст освіти;
— методи, форми організації навчання та виховання;
— організацію навчально-виховного процесу, режим роботи дошкільних закладів освіти, навчальних закладів;
— систему управління дошкільним закладом освіти, навчальним закладом;
— штатний розпис (право вводити додаткові штатні одиниці);
— форми комплектування, підготовки та перепідготовки кадрів, оплати їх праці (право встановлювати доплати до посадових окладів і ставок працівникам, які виконують експериментальну роботу).
За потреби відповідні рішення погоджуються з органами управління освітою, засновниками, яким безпосередньо підпорядковані експериментальні дошкільні заклади освіти, навчальні заклади.
2.6.10. Рішення про організацію та проведення експерименту в окремому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти приймає його керівник або органи громадського самоврядування.
2.7. Проведення експерименту.
2.7.1. Експеримент всеукраїнського або регіонального рівня проводиться за наказом органу управління освітою відповідно до затвердженої цим наказом програми дослідно-експериментальної роботи.
2.7.2. Експеримент в окремому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти проводиться за рішенням його керівника або органів громадського самоврядування відповідно до чинного законодавства.
2.7.3. Поточний контроль за ходом експерименту всеукраїнського або регіонального рівня в межах своїх повноважень здійснюють керівники експериментальних дошкільних закладів освіти, навчальних закладів та орган управління освітою, засновники, яким вони безпосередньо підпорядковані.
2.7.4. Загальний контроль за ходом експерименту всеукраїнського або регіонального рівня здійснює орган управління освітою, що видав наказ про його проведення.
Загальний контроль за ходом експерименту, що проводиться за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії АПН України, здійснюється Міністерством освіти і науки спільно з АПН України.
Орган управління освітою, Президія АПН України:
— заслуховує звіти автора заявки та наукового керівника експерименту про хід і результати дослідно-експериментальної роботи;
— проводить експертизу результатів експерименту, розроблених за його підсумками інновацій.
2.8. Прийняття рішень про розширення бази, внесення змін до програми дослідно-експериментальної роботи, припинення, завершення експерименту.
2.8.1. Рішення про розширення бази, внесення змін до програми дослідно-експериментальної роботи, припинення, завершення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня приймає орган управління освітою, що видав наказ про його організацію та проведення.
2.8.2. Рішення про розширення бази експерименту може прийматися у разі, якщо отримані результати дослідно-експериментальної роботи потребують додаткової перевірки.
2.8.3. Рішення про внесення змін до програми дослідно-експериментальної роботи, припинення експерименту можуть прийматися у разі:
— невиконання наказу про організацію та проведення експерименту, програми дослідно-експериментальної роботи;
— отримання негативних результатів експерименту;
— недотримання виконавцями дослідно-експериментальної роботи визначених цим Положенням умов здійснення інноваційної освітньої діяльності.
2.8.4. Ініціювати розширення бази експерименту всеукраїнського або регіонального рівня може автор заявки (за потреби — спільно з науковим керівником експерименту).
2.8.5. Ініціювати внесення змін до програми дослідно-експериментальної роботи, припинення експерименту можуть:
— орган управління освітою, що видав наказ про організацію та проведення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня;
— АПН України (щодо експерименту, що проводиться наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії АПН України);
— орган управління освітою, засновники, яким безпосередньо підпорядкований експериментальний дошкільний заклад освіти, навчальний заклад;
— юридичні та фізичні особи, які ведуть дослідно-експериментальну роботу, забезпечують експеримент;
— учасники навчально-виховного процесу в дошкільних закладах освіти, навчальних закладах, де проводиться експеримент.
2.8.6. З обґрунтованими пропозиціями щодо розширення бази,внесення змін до програми дослідно-експериментальної роботи, припинення експерименту юридичні та фізичні особи можуть звертатися до:
— органу управління освітою, що видав наказ про організацію та проведення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня;
— Президії АПН України (щодо експерименту, що проводиться за наказом, виданим на підставі її подання);
— органів управління освітою, засновників, яким безпосередньо підпорядковані експериментальні дошкільні заклади освіти, навчальні заклади;
— керівника, органів громадського самоврядування дошкільного закладу освіти, навчального закладу, де проводиться експеримент.
2.8.7. Відповідний орган управління освітою, Президія АПН України, засновники, керівник дошкільного закладу освіти, навчального закладу у двомісячний термін розглядають цю ініціативу, за потреби проводять експертизу ходу і результатів дослідно-експериментальної роботи.
2.8.8. Рішення про внесення змін до програми дослідно-експериментальної роботи, розширення бази, припинення, завершення експерименту приймаються на підставі висновків експертизи його ходу і результатів.
2.8.9. Експертиза ходу і результатів експерименту всеукраїнського або регіонального рівня здійснюється експертною комісією, що розглядала заявку на проведення цього експерименту, у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.
Експертиза ходу і результатів експерименту всеукраїнського рівня, що проводиться за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії АПН України, здійснюється АПН України в установленому нею порядку.
2.8.10. Експертиза підсумків експерименту всеукраїнського або регіонального рівнів проводиться протягом трьох місяців після його завершення.
2.8.11. Для проведення експертизи ходу і результатів експерименту всеукраїнського або регіонального рівня, його підсумків, інновації автор заявки (за потреби — спільно з науковим керівником експерименту) складає і подає до відповідного органу управління освітою звіт про хід і результати дослідно-експериментальної роботи.
Звіт про хід і результати дослідно-експериментальної роботи, що проводиться за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії АПН України, подається до АПН України.
2.8.12. Порядок звітування про хід і результати дослідно-експериментальної роботи встановлюється органом управління освітою, що видав наказ про організацію та проведення експерименту.
Порядок звітування про хід і результати дослідно-експериментальної роботи, що проводилася за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії АПН У країни, установлюється АПН України.
2.8.13. Експертиза інновації, розробленої в ході експерименту в окремому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради протягом трьох місяців від дати її надходження до Міністерства освіти і науки в установленому ним порядку.
2.8.14. Автор заявки, інновації може оскаржити висновки експертизи ходу і результатів експерименту всеукраїнського або регіонального рівня, інновації у Міністерстві освіти і науки. У цьому разі відповідний орган управління освітою створює експертну комісію у новому складі для повторного розгляду ходу і результатів дослідно-експериментальної роботи, інновації, її висновки є остаточнимита оскарженню не підлягають.
2.8.15. Повторна експертиза ходу і результатів експерименту, інновації здійснюється у тримісячний термін від дати надходження відповідної скарги.
2.8.16. На підставі висновків експертизи ходу і результатів дослідно-експериментальної роботи, інновації або подання Президії АПН України відповідний орган управління освітою протягом місяця видає наказ про розширення бази, припинення, завершення експерименту всеукраїнського, регіонального рівнів. Цим наказом:
— обґрунтовується рішення про розширення бази, припинення або завершення експерименту;
— надається, статус експериментальних дошкільним закладам освіти, навчальним закладам, що залучаються до проведення експерименту;
— знімається статус експериментальних із дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, де проводився експеримент;
— оцінюється робота учасників експерименту.
2.8.17. Авторам заявок, науковим керівникам експериментів, педагогічним, науково-педагогічним, науковим,керівним працівникам системи освіти, які розробляють (розробили) інновації, може надаватися творча відпустка тривалістю до 3 місяців. Творча відпустка надається для складання звіту про результати дослідно-експериментальної роботи, написання монографічного дослідження, наукових праць, підручників, посібників, інших матеріалів.
2.8.18. Після завершення (припинення) експерименту відносини між його учасниками, у тому числі майнові, регулюються чинним законодавством та угодами, які вони уклали.
2.8.19. Право на інновації виникає, здійснюється, передається та охороняється відповідно до чинного законодавства.

3. Розповсюдження та застосування інновацій у системі освіти

3.1. Розповсюдженням інновацій у системі освіти є забезпечення доступу до них освітян шляхом:
— зберігання інформації про інновації;
— поширення інформації про інновації;
— підготовки освітян до застосування інновацій.
3.2. Інновації розповсюджуються у системі освіти за рішенням Міністерства освіти і науки.
3.3. Рішення про розповсюдження інновацій у системі освіти приймається за підсумками їх апробації.
3.4. Апробацією інновацій (далі — апробація) є масова перевірка доцільності їх застосування у системі освіти.
Апробація здійснюється шляхом вибіркового та керованого розповсюдження і застосування інновацій освітянами.
3.5. Апробації підлягають інновації, розроблені як у системі освіти України, так і в інших галузях народного господарства або за кордоном.
3.6. Апробація проводиться на всеукраїнському та регіональному рівнях.
3.7. Прийняття рішення про апробацію.
3.7.1. Рішення про апробацію всеукраїнського рівня приймає Міністерство освіти і науки на підставі:
— висновків експертизи інновації;
— подання Президії АПН України про апробацію інновації, розробленої в ході експерименту, що проводився АПН України, а також інновації, розробленої в іншій галузі народного господарства України або за кордоном;
— подання Міносвіти Автономної Республіки Крим відповідного управління освіти і науки обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій про апробацію інновації, розробленої в ході експерименту регіонального рівня.
3.7.2. Рішення про апробацію регіонального рівня приймає Міносвіти Автономної Республіки Крим або управління освіти і науки обласної, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі висновків експертизи інновації.
3.7.3. Після прийняття рішення про апробацію відповідний орган управління освітою:
— визначає її базу, обсяги фінансування;
— виділяє або залучає потрібні для організації та проведення апробації кошти;
— організовує виробництво потрібних для проведення апробації матеріалів;
— організовує підготовку освітян до проведення апробації;
— визначає осіб, відповідальних за проведення і результати апробації, їх повноваження щодо контролю за її ходом.
3.7.4. На підставі прийнятого рішення за наявності потрібних для апробації матеріалів і коштів відповідний орган управління освітою:
— за потреби укладає з автором інновації угоду, що регулюватиме відносини сторін з апробації;
— спільно з автором інновації готує рекомендації щодо організації та проведення апробації, узагальнення її під-мків;
— видає наказ про апробацію. Цим наказом:
— установлюється база і терміни проведення апробації;
— за потреби затверджується індивідуальний штатний зпис дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, проводитиметься апробація;
— затверджується кошторис апробації;
— визначаються особи, відповідальні за проведення та Іультати апробації, їх повноваження щодо контролю за .одом;
— установлюється порядок звітування про хід і резуль-'и апробації. До наказу додаються:
— перелік дошкільних закладів освіти, навчальних ладів, де проводитиметься апробація;
— кошторис апробації (за потребою);
Додаток 2
з:
— рекомендації щодо організації та проведення апр бації;
— форма звіту про хід і результати апробації. 3.8. Проведення апробації.
3.8.1. Апробація проводиться за наказом відповідно органу управління освітою згідно з рекомендаціями що, її організації та проведення.
3.8.2. Поточний контроль за ходом апробації зді снюють:
— керівники дошкільних закладів освіти, навчальні закладів, де проводиться апробація;
— органи управління освітою, засновники, яким воі безпосередньо підпорядковані.
3.8.3. Загальний контроль за ходом апробації зді снює орган управління освітою, що видав наказ про її пр ведення.
3.9. Прийняття рішень про розширення бази, прип нення апробації.
3.9.1. Рішення про розширення бази, припинення а робації приймаються органом управління освітою, що в дав наказ про її проведення.
3.9.2. Рішення про розширення бази апробації мох прийматися, якщо отримані результати апробації потреб ють додаткової перевірки.
3.9.3. Рішення про припинення апробації може при матися у разі:
— невиконання наказу про апробацію;
— отримання незадовільних результатів апробації;
— недотримання учасниками апробації визначені цим Положенням умов здійснення інноваційної освітнь діяльності.
3.9.4. Ініціювати розширення бази, припинення апр бації можуть:
— автор інновації;
— орган управління освітою, що видав наказ про апр< бацію;
— юридичні та фізичні особи, які проводять апроб; цію, здійснюють її забезпечення;
— учасники навчально-виховного процесу, керівник та працівники дошкільних закладів освіти, навчальни закладів, де проводиться апробація.
3.9.5. З обґрунтованими пропозиціями щодо розіш рення бази, припинення апробації юридичні та фізичі особи можуть звертатися до:
— керівників дошкільних закладів освіти, навчальних надів, де проводиться апробація;
— органів управління освітою, засновників, яким вони Іосередньо підпорядковані;
— органу управління освітою, що видав наказ про ап-щію.
3.9.6. Орган управління освітою, що видав наказ про обацію, у двомісячний термін розглядає ініціативу з лирення бази або припинення апробації, за потреби Існює узагальнення її поточних результатів.
3.9.7. Рішення про розширення бази, припинення ап-щії приймаються на підставі узагальнення її поточних лльтатів.
3.9.8. Узагальнення поточних результатів апробації Існюється органом управління освітою, що видав наказ її проведення.
3.9.9. Узагальнення поточних результатів апробації еснюється згідно з рекомендаціями про організацію та ведення.
3.9.10. Узагальнення поточних результатів апробації вкраїнського рівня здійснюється на підставі звітів про д і результати, що складаються Міносвіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, вської та Севастопольської міських державних адмі-рацій.
3.9.11. Узагальнення поточних результатів апробації опального рівня здійснюється на підставі звітів про її і результати, що складаються:
— керівниками дошкільних закладів освіти, навчаль-закладів, де проводиться апробація;
— органами управління освітою, засновниками, яким безпосередньо підпорядковані навчальні заклади.
3.9.12. Звіти про хід і результати апробації подаються до .ну управління освітою, що видав наказ про її проведення.
3.9.13. Порядок звітування про хід і результати апро-ї встановлюється органом управління освітою, що ви-наказ про її проведення.
3.9.14. На підставі узагальнення поточних результатів
)бації відповідний орган управління освітою протягом
[ця готує наказ про розширення бази або припинення
)бації.
Дим наказом:
— обґрунтовується рішення про розширення бази або пинення апробації;
— оцінюється робота учасників апробації;
— за потреби встановлюється можливість і доцільність застосування інновації освітянами.
3.10. Прийняття рішення про масове розповсюдження інновації у системі освіти.
3.10.1. Рішення про масове розповсюдження інновації у системі освіти приймає Міністерство освіти і науки.
3.10.2. Рішення про масове розповсюдження інновації у системі освіти приймається на підставі висновків експер­тизи результатів її апробації.
3.10.3. Орган управління освітою, що видав наказ про апробацію, у тримісячний термін після її завершення узагальнює результати апробації і подає матеріали на експертизу.
Міносвіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають матеріали с узагальнення результатів апробації до Міністерства освіти і науки.
3.10.4. Експертиза результатів апробації здійснюється протягом трьох місяців відповідною комісією Науково-ме­тодичної ради.
3.10.5. Експертиза результатів апробації здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.
3.10.6. За підсумками експертизи результатів апроба­ції автору інновації може надаватися право:
— доопрацювати інновацію;
— подати доопрацьовану інновацію до Міністерства ос­віти і науки для проведення її повторної експертизи.
3.10.7. Автор інновації може оскаржити висновки екс­пертизи результатів апробації у Міністерстві освіти і нау ки. У такому випадку Міністерство освіти і науки створює експертну комісію у новому складі для повторного розгля ду результатів апробації.
Висновки повторної експертизи результатів апробаці: оскарженню не підлягають.
3.10.8. Повторна експертиза результатів апробаці: здійснюється у тримісячний термін від дати надходження відповідної скарги.
3.11. Зберігання інформації про інновації та їх застосу вання у системі освіти.
3.11.1. Інформація про інновації, їх розробку (експери менти) та апробацію зберігається органами управління ос вітою у спеціальних банках освітньої інформації на різни? носіях.
3.11.2. Інновації застосовуються освітянами згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки.
3.11.3. Відносини з розповсюдження інновацій у систе­мі освіти регулюються чинним законодавством та угода­ми, які укладають автори інновацій з юридичними і фізич­ними особами.
4. Фінансування інноваційної освітньої діяльності
4.1. Фінансування інноваційної освітньої діяльності здійснюється органами управління освітою, іншими юри­дичними та фізичними особами.
4.2. Фінансування інноваційної освітньої діяльності може здійснюватися за рахунок коштів державного та міс­цевих бюджетів, спеціальних коштів, а також інших дже­рел, не заборонених чинним законодавством.