Практичні рекомендації Основні напрямки діяльності авторської творчої майстерні:

1. Науково-дослідна робота:

 • поглиблене вивчення актуальної науково-педагогічної проблеми;

 • створення теоретичної бази даних із проблеми, яка вивчається;

 • трансформування науково-педагогічної проблеми, яка вивчається, через розробку нових моделей організації освітнього процесу, проектів, рекомендацій з даної проблеми;

 • формування аналітичних висновків про інноваційні напрямки діяльності розвитку навчально-виробничого процесу.

 

2. Конструювання окремих форм організації навчально-виховного процесу:

 • методичних розробок уроків;

 • розробка сценаріїв позаурочних заходів, предметних тижнів;

 • розробка програми з окремих напрямків роботи педагога-предметника;

 • розробка дидактичного матеріалу тощо.

 

3. Розробка програм з окремих напрямків реалізації науково-методичної проблеми

 • програма підготовки педагога до інноваційної діяльності;

 • програма вивчення, моделювання, впровадження інноваційних технологій;

 • програма вивчення, узагальнення, поширення ППД.

4. Вивчення, моделювання, узагальнення, впровадження ППД членів авторської творчої майстерні

 • впровадження перспективного педагогічного досвіду;

 • створення бази даних щодо впровадження інноваційних технологій, ППД, напрацювань авторської творчої майстерні в практику роботи навчального закладу.

Предметом поглибленого вивчення можуть бути такі проблеми:

  1. Формування інформаційної культури.

  2. Організація і зміст інноваційної діяльності з метою активізації процесу особистісного самовизначення педагога й учня.

  3. Методи і прийоми розвитку інтелектуально-пізнавальних творчих здібностей учнів.

  4. Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості педагога та учнів.

  5. Конструювання уроків з використанням комп’ютерних технологій.

  6. Розвиток творчої ініціативи педагогів та учнів на основі інноваційних підходів до організації навчально-виробничого процесу.

План роботи авторської творчої майстерні передбачає наявність проблеми, що вивчається або вдосконалюється. У плані роботи зазначаються також мета й завдання функціонування авторської творчої майстерні та 2-4 засідання на рік із темами, термінами, формою проведення та відповідальними. Орієнтовна структура плану може бути такою:

 • вступ (актуальність теми, мета, завдання авторської творчої майстерні, алгоритм роботи із визначеними термінами);

 • склад авторської творчої майстерні (прізвище, ім’я, по батькові, посада, педстаж, визначена проблема, доручення, термін його виконання);

 • тематика засідань − планується відповідно до технології діяльності авторської творчої майстерні, яка може визначатися такими етапами:

І етап. Вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми, яка досліджується (теоретичний аспект та досвід освоєння наявного досвіду), консультації з науковцями з даної проблеми, створення банку даних щодо методичного забезпечення теми.

ІІ етап. Розробка моделей, схем, рекомендацій, порад щодо практичного застосування інноваційних форм і методів роботи, які вивчаються, досягнень науки, конкретизація практичних рекомендацій стосовно специфіки організації навчально-виховного процесу, визначення мети творчих пошуків, змісту і напрямів роботи.

ІІІ етап. Апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, їх корекція в процесі практичного застосування, створення власного досвіду із даної проблеми та його опис як на паперових, так і електронних носіях.

ІV етап. Поширення набутого й апробованого педагогічного досвіду, його популяризація (виступи з лекціями на курсах підвищення кваліфікації вчителів, повідомленнями на семінарах, конференціях, педагогічних читаннях, пропаганда в пресі, демонстрація створеного досвіду на практиці тощо).

При плануванні тематики засідань потрібно передбачити роботу між засіданнями.

На початковому етапі роботи авторської творчої майстерні важливо визначити конкретні завдання кожному членові майстерні, що забезпечить цілеспрямоване поглиблене дослідження вибраної науково-методичної проблеми та ефективне впровадження педагогічних ідей в практичну діяльність.

На підсумковому засіданні кожен із членів звітує про результати своєї праці над вищезазначеними проблемами.

Поширеними формами звіту авторської творчої майстерні є: моделювання, панорами творчих знахідок, захист ідей, презентації, методичні фестивалі, педагогічні ринги, аукціони методичних ідей, творчі діалоги, мозкові атаки, творчі дискусії, захист проектів тощо.

Підсумком роботи авторської творчої майстерні є методичні рекомендації, посібники, пам’ятки, методичні розробки уроків, підготовлені на основі вивчення досягнень науки, ППД, пробного впровадження їх у практику.

Доцільно вести паспорт авторської творчої майстерні, до якого потрібно включити:

 • Назву проблеми, над якою працює майстерня.

 • Прізвище, ім’я, по батькові, посада, кваліфікаційна категорія, звання керівника авторської творчої майстерні.

 • Якісний склад членів авторської творчої майстерні.

 • Період роботи авторської творчої майстерні.

 • План роботи авторської творчої майстерні.

 • Облік результативності роботи авторської творчої майстерні щодо впровадження інновацій.

з/п

Назва інновацій

Основні ідеї

Очікувані результати

Форма узагальнення

Форми впровадження

 • Впровадження перспективного педагогічного досвіду.

з/п

Об’єкт ППД

Проблема досвіду

Хто впроваджує

Форма узагальнення

Форми впровадження