Тематика випускних робіт вчителів інформатики

Частина І. Методологічний напрям проектування випускної роботи

 1. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках інформатики.
 2. Організація самостійної роботи школярів на уроках інформатики.
 3. Інтерактивні методи навчання школярів на уроках інформатики.
 4. Диференційований та індивідуальний підхід при викладанні інформатики.
 5. Особистісно орієнтована технологія навчання при викладанні інформатики.
 6. Технологія розвивального навчання при викладанні інформатики
 7. Нові інформаційні технології навчання.
 8. Активізація пізнавальної діяльності школярів на уроках інформатики
 9. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів при викладанні інформатики.
 10. Технологія саморозвитку при викладанні інформатики.
 11. Технологія навчання як дослідження при викладанні інформатики.
 12. Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху» при викладанні інформатики.
 13. Технологія колективного творчого навчання і виховання при викладанні інформатики.
 14. Усні вправи як один із засобів розвитку мислення школярів при вивченні інформатики.
 15. Технологія уроків узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок школярів при вивченні інформатики.
 16. Особливості застосування проблемного методу при викладанні інформатики.
 17. Управління розумовою діяльністю учнів на уроках інформатики.
 18. Елементи творчості на уроках інформатики.
 19. Міжпредметні зв’язки на уроках інформатики.
 20. Факультативна і позакласна робота з інформатики.
 21. Дослідницька діяльність на уроках інформатики.
 22. Активізація навчальної діяльності учнів на уроках інформатики.
 23. Евристичні і нестандартні підходи при викладанні інформатики.
 24. Компетентнісний підхід на уроках інформатики.
Частина ІІ. Підтеми для розгляду практичного – фахового застосування у випускній роботі
 1. Роль і місце пропедевтичного курсу «Сходинки до інформатики» для учнів початкової школи.
 2. Особливостi вивчення теми «Служби Інтернету. Електронна пошта».
 3. Особливостi вивчення теми «Служби Інтернету. Інтерактивне спілкування».
 4. Особливостi вивчення теми «Робота з веб2-спільнотами».
 5. Особливостi вивчення роздiлу «Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів».
 6. Особливостi вивчення роздiлу «Основ комп’ютерної графіки».
 7. Методика навчання учнів «Основ веб-дизайну».
 8. Методика навчання учнів «Основ Інтернету».
 9. Методика навчання учнів «Основ візуального програмування».
 10. Методика навчання учнів «Основ створення комп’ютерних презентацій».
 11. Методика навчання учнів «Основ комп’ютерної безпеки».
 12. Методика навчання учнів розділу «Системи обробки табличної інформації».
 13. Методичні аспекти викладання баз даних у шкільному курсі інформатики.
 14. Апаратне забезпечення сучасних комп’ютерів.
 15. Використання мультимедійних і комунікаційних технологій в освіті.
 16. Локальні та глобальні мережі.
 17. Операційні системи. Методика вибору операційної системи в школі.
 18. Адміністрування локальної мережі.
 19. Методика ознайомлення учнів з основними сервісами Інтернет
 20. Методика вивчення мов програмування (на прикладі ТР, С++).
 21. Об’єктно-орієнтовані мови програмування (на прикладі DELPHI, VISUAL BASIC).
 22. Офісне програмування.
 23. Основи програмування HTML.
 24. Пропедевтика курсу інформатики і міжпредметні зв’язки.
 25. Організація проектної діяльності учнів в курсі інформатики.
 26. Використання сучасних мультимедіа-засобів в загальноосвітньому процесі навчального закладу.
 27. Організація конкурсів з інформатики.
 28. Особливостi вивчення роздiлу «Операційні системи».
 29. Основнi вимоги до вивчення теми «Основи алгоритмізації».
 30. Роль пропедевтичного курсу «Сходинки інформатики» та «Інформаційна культура» в початкових класах.
 31. Особливості комп’ютерного забезпечення урокiв інформатики полiпшенню стану її вивчення
 32. Роль технiчних засобiв навчання пiд час вивчення курсу інформатики..
 33. Методика використання навчальних i контролюючих програм з курсу інформатики.
 34. Вивчення матерiалу з інформатики укрупненими блоками; доцiльнiсть чи недоцiльнiсть застосування «укрупнених блокiв» пiд час повторення матерiалу.
 35. Особливостi вивчення роздiлу «Глобальна мережа Інтернет та її можливості».
 36. Розвиток логічного мислення учнів засобами інформатики
 37. Робота з обдарованими учнями на уроках інформатики
 38. Питання підготовки учнів до участі у різного роду змаганнях: олімпіадах, МАН, турнірах
 39. Розв’язок задач підвищеного рівня з програмування.
 40. Методичне забезпечення уроків інформатики в умовах профільного навчання.
 41. Особливості використання комп’ютерних мереж на уроках інформатики.
 42. Методичні аспекти контролю знать учнів з інформатики.
 43. Особливості проведення інтегрованих уроків з інформатики.
 44. Проблеми тестування навчальних досягнень учнів.
 45. Особливості викладання візуальних мов програмування.
 46. Методика навчання учнів роботі з електронною поштою.
 47. Актуальні питання адміністрування вчителем інформатики комп’ютерного класу.
 48. Особливості підготовки комп’ютерних презентацій при проведенні уроків з різних шкільних предметів.
 49. Нетрадиційні форми проведення уроків інформатики.
 50. Нестандартні завдання та їх розв’язання з різних тематичних блоків шкільного курсу інформатики.
ІІІ. Тематика випускних робіт при викладанні інформатики в 9 класі
 1. Вплив можливостей мережі Інтернет на виховну спрямованість уроку інформатики в 9 класі.
 2. Диференційоване навчання учнів і розвиток індивідуальних здібностей при викладанні інформатики в 9 класі.
 3. Елементи розвивального навчання на уроках інформатики в 9 класі.
 4. Особистісно орієнтоване навчання та виховання учнів в процесі викладання інформатики в 9 класі.
 5. Інноваційні технології навчання інформатики в 9 класі.
 6. Методика вивчення розділу «Інформація. Інформаційні процеси та системи» в шкільному курсі інформатики 9 класу.
 7. Методика вивчення розділу «Апаратне забезпечення інформаційних систем» в шкільному курсі інформатики 9 класу.
 8. Методика вивчення розділу «Системне програмне забезпечення» в шкільному курсі інформатики 9 класу.
 9. Методика вивчення розділу «Службове програмне забезпечення» в шкільному курсі інформатики 9 класу.
 10. Методика вивчення розділу «Комп’ютерні мережі» в шкільному курсі інформатики 9 класу.
 11. Методика вивчення розділу «Основи роботи з текстовою інформацією» в шкільному курсі інформатики 9 класу.
 12. Методика вивчення розділу «Комп’ютерна графіка» в шкільному курсі інформатики 9 класу.
 13. Cтворення дидактичних матеріалів за допомогою програми Microsoft Word та методика їх використання.
 14. Cтворення дидактичних матеріалів за допомогою програми Microsoft Excel та методика їх використання.
 15. Методичні рекомендації щодо розв’язання олімпіадних завдань з інформатики в 9 класі.
 16. Методика розв’язання задач підвищеної складності в курсі інформатики в 9 класі.
 17. Нетрадиційні форми проведення занять з інформатики в 9 класі (опис власного досвіду вчителя).
 18. Організаційні форми навчання обдарованих дітей з інформатики в 9 класі.
 19. Організація роботи зі слабовстигаючими учнями на уроках інформатики в 9 класі.
 20. Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики в 9 класі.
 21. Позакласна робота з інформатики та розвиток творчих здібностей учнів 9 класу.
 22. Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики в 9 класі.
 23. Тестування як форма оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики в 9 класі.
 24. Традиційні та інноваційні методи навчання при викладанні інформатики в 9 класі.