Реалізація потенціалу краєзнавства

seminar-kraeznavstvo

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
Х Регіонального науково-методичного інтернет-семінару
„КРАЄЗНАВСТВО В ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОМУ КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ"
Семінар відбудеться 31 травня 2022 року

Мета проведення інтернет-семінару – об'єднання професійних і творчих зусиль науковців і практиків Закарпаття щодо реалізації потенціалу краєзнавства в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки.

Питання для обговорення
1. Краєзнавство у сучасному „мережевому" суспільстві.
2. Краєзнавство як суспільний рух.
3. Герої російсько-української війни в історії та сьогоденні рідного краю.
4. Педагогічне краєзнавство: історія, проблеми, перспективи.
5. Просторово-часові аспекти взаємодії людини і природи.
6. Краєзнавство в розвитку сучасного суспільно-політичного, соціально-економічного та освітньо-культурного простору.

Робочі мови семінару: українська, англійська, німецька.

До участі в інтернет-семінарі запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники закладів вищої, загальної середньої та дошкільної освіти, аспіранти, докторанти, краєзнавці, митці.

Форма участі у семінарі – дистанційна.
Для участі в інтернет-семінарі Вам необхідно до 23 травня 2022 р. надіслати на ел. адресу кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти (bayanovskamr@zakinppo.org.ua):
1. Матеріали.
2. Відомості про автора/ів (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад освіти, де працює автор, контактний телефон, електронна адреса).

Збірник матеріалів інтернет-семінару буде видано друком у червні 2022 року.

Вимоги до оформлення матеріалів
1. Матеріали доповіді за обсягом 6-8 сторінок друкованого тексту на аркушах формату А4, набраного у редакторі MS Word.
2. Поля: всі по 2,0 см.
3. Гарнітура: Times New Roman 14 пт. Інтервал між рядками – 1,5. Абзац – 1,25 см.
4. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку аркуша (Times New Roman 12 пт.). Прізвища та ініціали авторів – великими літерами у верхньому правому кутку аркуша (Times New Roman 12 пт.). Назва організації, де працює автор повністю, 10 пт. Назва тез – прописними великими літерами (Times New Roman 12 пт., жирний) по центру.
5. Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., жирний.
6. Список використаних джерел, що цитуються, повинні бути пронумеровані згідно з порядком покликання на них у тексті. Покликання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках, наприклад, [3, с.3].
7. Список використаних джерел (по центру, Times New Roman 12 пт.) наводиться наприкінці матеріалів бібліографічним списком джерел на мові оригіналу відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 „Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання".

Зразок

Список використаних джерел

1. Наукові основи методики літератури: навч.-метод. посіб. / За ред. Н.Й.Волошиної. Київ: Левіт, 2002. 344 с.

Відповідальними за зміст та оформлення матеріалів є автори.

Модератор інтернет-семінару – Баяновська М. Р., кандидат педагогічних наук, (доктор філософії (PhD), доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти, член Національної спілки краєзнавців України.

Початок роботи інтернет-семінару об 11.00 за к.ч.

Додаткова інформація за телефонами:
(066) 211 33 64; (068) 148 56 38, (066) 242 46 02
Контакти: bayanovskamr@zakinppo.org.

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю!

З повагою М.Р. Баяновська