ПОЛОЖЕННЯ про стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти
11.04.2014 №12

 

І. Загальні положення
 1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів” та визначає порядок стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівників та їх заступників (далі - Працівників) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - Заклад-замовник) у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти (далі - Заклад-виконавець).
 1.2. Метою стажування працівників є удосконалення професійної майстерності шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок, набуття ними досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності.
 1.3. Основними завданнями стажування працівників є:
1.3.1. оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній та організаційно-управлінській діяльності;
1.3.2. засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
1.3.3. набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб;
1.3.4. вивчення перспективного педагогічного досвіду, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки й техніки та перспективами їх розвитку;
1.3.5. розроблення програм щодо удосконалення навчально-виховного процесу, упровадження в практику навчання кращих досягнень науки й техніки;
1.3.6. застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.
 1.4. Стажування працівників здійснюється на підставі договорів, що укладаються між закладом-замовником та закладом-виконавцем.
 1.5. Фінансування витрат, пов’язаних із проходженням стажування працівників, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

 II. Види, форми та організація стажування працівників
 2.1. Стажування працівників здійснюється за такими видами:
- довгострокове (не менше 4 тижнів);
- короткострокове (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, "круглі столи" тощо) визначається рішенням кафедр інституту.
 2.2. Стажування працівників здійснюється відповідно до затвердженого керівником закладу-замовника плану-графіка. Види стажування встановлюються закладами-виконавцями залежно від складності навчальних програм, їх мети та змісту з урахуванням потреб закладу-замовника.
 2.3. Стажування працівників здійснюється за навчальними планами та програмами, розробленими кабінетами, кафедрами, іншими структурними підрозділами (далі - Структурні підрозділи) та затвердженими керівником закладу-виконавця.
 2.4. Обробка персональних даних працівників здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".
 2.5. Направлення на стажування здійснюється за наказом керівника закладу-замовника відповідно до плану-графіка та договору.
 2.6. Зарахування на стажування здійснюється за наказом керівника закладу-виконавця на підставі направлення на стажування педагогічного (науково-педагогічного) працівника.
 2.7. Науково-методичне забезпечення стажування працівників здійснюється структурними підрозділами закладів-виконавців.
 2.8. На час стажування працівники забезпечуються гуртожитком (за потребою).
 2.9. Керівник закладу-виконавця організовує і контролює навчальний процес працівників, що проходять стажування.
 2.10. Безпосереднє керівництво стажуванням працівників здійснюється працівниками закладу-виконавця (згідно з наказом керівника закладу-виконавця).

 IІІ. Зміст стажування працівників
 3.1. Довгострокове стажування працівників спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення працівниками спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.
 3.2. Короткострокове стажування - за допомогою семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, тренінгів, вебінарів, „круглих столів” тощо передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо. Навчальні програми семінарів-тренінгів та тренінгів спрямовані на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності в галузі освіти.
 3.3. Стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні в межах певної спеціальності.
 3.4. Зміст навчальних планів та програм формується з урахуванням галузевої специфіки та наукового спрямування працівників і визначається:
- вимогами суспільства щодо забезпечення вищих навчальних закладів висококваліфікованими фахівцями;
- сучасними вимогами щодо форм, методів і засобів професійної діяльності працівників;
- державними та галузевими стандартами вищої освіти;
- досягненнями у напрямах соціальної, психологічної, управлінської, економічної, правової, технологічної підготовки тощо.
Навчання забезпечує поєднання теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю у вирішенні конкретних завдань і проблем розвитку вищих навчальних закладів.
 3.5. Навчальні плани та програми довгострокового стажування розробляються структурними підрозділами, які здійснюють навчання і затверджуються керівником закладу-виконавця. Навчальний план довгострокового стажування може передбачати аудиторні заняття та самостійну навчальну роботу працівників.
 3.6. Навчальні плани та програми короткострокового стажування розробляються структурними підрозділами та затверджуються керівником закладу-виконавця.
 3.7. Стажування здійснюється за індивідуальним навчальним планом, що розробляється структурним підрозділом, який здійснює навчання, і затверджується керівником закладу-виконавця.
 3.8. Навчальними планами закладу-виконавця визначаються форми підсумкового контролю за результатами навчання працівників.

 ІV. Строк та періодичність стажування працівників
 4.1. Строк стажування працівників визначається навчальними планами та програмами, обсягом навчального часу і встановлюється закладом-виконавцем відповідно до вимог законодавства та за погодженням із закладом-замовником залежно від форм та видів навчання.
 4.2. Періодичність довгострокового стажування установлюється закладами-замовниками залежно від потреби, але не рідше ніж один раз на п’ять років.
 4.3. Періодичність короткострокового стажування установлюється закладом-замовником.

 V. Результати стажування працівників
 5.1. Закінчення стажування працівників засвідчує підсумковий контроль.
 5.2. Підсумковий контроль за результатами довгострокового стажування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних компетентностей працівників, набутих під час навчання за відповідними навчальними планами та програмами.
 5.3. Підсумковий контроль за результатами довгострокового стажування проводиться на засідання кафедри, яка здійснювала стажування.
 5.4. Відповідно до рішення кафедри директор інституту затверджує проходження стажування працівником закладу-замовника.
 5.5. При незадовільних результатах підсумкового контролю працівник не раніше ніж через місяць має право на повторне проходження підсумкового контролю за результатами довгострокового стажування.
 5.6. Форми підсумкового контролю відповідно до навчальної програми стажування визначаються закладом-виконавцем.
 5.7. Результати стажування враховуються при проходженні чергової атестації педагогічних, науково-педагогічних працівників.
 5.8. Копії документів про проходження стажування зберігаються в структурних підрозділах закладів-замовників та в особовій справі працівника і використовуються для підготовки звіту про проведену роботу за результатами календарного року.

Затверджено
рішенням вченої ради ЗІППО
     _____________ 2014 року
 протокол №