Тематика випускних робіт для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів французької мови

1. Шляхи розвитку інтересу учнів до вивчення іноземних мов (з досвіду роботи).

2. Реалізація комунікативного методу навчання іноземного мовлення.

3. Підхід до читання як джерела інформації на уроках французької мови.

4. Розробка завдань для проектної роботи учнів з тем, передбачених навчальною програмою.

5. Шляхи опрацювання лексичного матеріалу до рівня самостійного оперування в усній мові (з досвіду роботи).

6. Навчання граматики на функціональній основі.

7. Методика узагальнення та повторення граматичного матеріалу (з досвіду роботи).

8. Раціональне співвідношення вправ з усної мови, читання, письмової мови.

9. Місце, роль і значення комунікативних вправ у процесі навчання різних видів мовленнєвої діяльності.

10. Роль і місце ситуацій у процесі навчання іншомовного мовлення (з досвіду роботи).

11. Тематичне оцінювання на уроках французької мови.

12. Уроки контрольних вправ у процесі навчання іноземної мови.

13. Оцінювання умінь і навичок учнів з іноземної мови у відповідності до інструктивно-методичного листа про критерії оцінювання знань, умінь і навичок учнів (з досвіду роботи).

14. Розробка проекту “Місце відео в процесі навчання іноземних мов”.

15. Використання різних прийомів і методів для навчання аудіювання на початковому етапі.

16. Роль та місце тижнів іноземних мов у загальноосвітній школі.

17. Види творчих завдань для розвитку комунікативних здібностей учнів з теми (на вибір).

18. Автентичні тексти та тестові завдання до них для аудіювання на початковому етапі вивчення французької мови.

19. Фонетичні вправи, вірші, пісні та римування для роботи над вимовою у початкових класах.

20. Тексти для читання та тестові завдання до них для учнів середніх та старших класів.

21. Вивчення історії і географії рідного краю на іноземній мові.

22. Творчі роботи учнів на уроках французької мови.

23. Ситуативні завдання для розвитку діалогічного мовлення учнів на різних етапах навчання (проект).

24. Дидактичні ігри на уроках французької мови.

25. Автентичні тексти для аудіювання та тестові завдання до них для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

26. Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу з іноземних мов.

27. Кооперативно-інтерактивні технології навчання французької мови.

28. Формування в учнів старшої школи полікультурної комунікативної компетенції на матеріалах іншомовних культурно-країнознавчих текстів.

29. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках французької мови.

30. Аналіз та самоаналіз уроку іноземної мови як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя.

31. Технологія різнорівневого навчання (рівневої диференціації) на уроках іноземної мови

32. Лінгводидактичні засади навчання французької мови учнів основної та старшої школи.

33. Особливості формування світогляду українських школярів у процесі навчання французької мови. Міжкультурне виховання в сучасній школі.

34. Формування фахової та життєвої компетенції учнів на уроках французької мови.

35. Методика навчання письма на урокахфранцузької мови.

36. Вироблення комунікативних навичок учнів на уроках іноземної мови.

37. Психолого-педагогічні основи запровадження інноваційних технологій на уроках іноземної мови.

38. Психолого-педагогічні основи диференційованого та індивідуального підходу до учнів у процесі навчання/викладання іноземної мови.

39. Формування пізнавальної активності школяра у процесі навчання/ викладання іноземної мови.

40. Шляхи підвищення пізнавальної активності учнів у процесі навчання/ викладання іноземної мови.

41. Формування мотивації учнів на уроках іноземної мови.

42. Упровадження технології критичного мислення в процесі навчання іншомовному спілкуванню.

43. Використання проблемно-діалогічних методів у навчанні ситуативному мовленню на уроках іноземної мови.

44. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату навчальних занять з іноземної мови.

45. Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій навчання у практику роботи вчителя іноземної мови.

46. Особливості роботи з обдарованими учнями на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти.

47. Реалізація вимог до сучасного уроку іноземної мови у практиці його проектування та організації.

48. Сутність інтерактивного навчання на уроках іноземної мови. Підбір завдань з теми (на вибір) із застосуванням інноваційних технологій.

49. Шляхи активізації розумової та пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання французької мови.

50. Історія розвитку методів та підходів у навчанні мови. Реалізація комунікативного методу навчання іноземного мовлення.

51. Міжкультурна (соціолінгвістична) компетенція як показник формування особистості на уроках іноземної мови.

52. Методика навчання іноземної мови: практична спрямованість процесу.

53. Принципи навчання монологічного та діалогічного усного іншомовного мовлення.

54. Види самостійної роботи учнів при навчанні діалогічного і монологічного мовлення на уроках іноземної мови (з досвіду роботи).

55. Мовне портфоліо та його роль у навчанні іноземної мови.

56. Тестування як засіб реалізації контролю на уроках іноземної мови.

57. Лінгвокраїнознавчий аспект позакласної роботи з іноземної мови як засобу естетичного виховання школярів.

58. Розвиваючий аспект рецептивних видів мовленнєвої діяльності на різних етапах вивчення іноземної мови у середній загальноосвітній школі.

59. Розвиток лексичної компетенції учнів старших класів на уроках іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

60. Формування знань, умінь, навичок школярів старших класів на уроках іноземної мови засобами Інтернет-ресурсів.