Тематика випускних робіт для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів англійської мови

 1. Вироблення комунікативних навичок учнів на уроках іноземної мови.
 2. Психолого-педагогічні основи запровадження інноваційних технологій на уроках іноземної мови.
 3. Реалізація комунікативного методу навчання іноземного мовлення.
 4. Психолого-педагогічні основи диференційованого та індивідуального підходу до учнів у процесі навчання/викладання іноземної мови.
 5. Підхід до читання як джерела інформації.
 6. Формування пізнавальної діяльності школяра у процесі навчання/ викладання іноземної мови.
 7. Розробка завдань для проектної роботи учнів з тем, передбачених навчальною програмою.
 8. Шляхи підвищення пізнавальної активності учнів у процесі навчання/ викладання іноземної мови.
 9. Шляхи опрацювання лексичного матеріалу до рівня самостійного оперування в усній мові (з досвіду роботи).
 10. Формування мотивації учнів на уроках іноземної мови.
 11. Навчання граматики на функціональній основі.
 12. Упровадження технології критичного мислення в процесі навчання іншомовному спілкуванню.
 13. Методика узагальнення та повторення граматичного матеріалу (з досвіду роботи).
 14. Використання проблемно-діалогічних методів у навчанні ситуативному мовленню на уроках іноземної мови.
 15. Раціональне співвідношення вправ з усної мови, читання, письмової мови.
 16. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату навчальних занять з іноземної мови.
 17. Місце, роль і значення комунікативних вправ у процесі навчання різних видів мовленнєвої діяльності.
 18. Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій навчання в практику роботи вчителя іноземної мови.
 19. Роль і місце ситуацій у процесі навчання іншомовного мовлення (з досвіду роботи).
 20. Особливості роботи з обдарованими учнями на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти.
 21. Зразки календарних та поурочних планів, контрольних робіт для тематичного оцінювання.
 22. Реалізація вимог до сучасного уроку іноземної мови у практиці його проектування та організації.
 23. Роль і місце контролю в процесі навчання іноземної мови.
 24. Сутність інтерактивного навчання на уроках іноземної мови. Підбір завдань з теми (на вибір) із застосуванням інноваційних технологій.
 25. Оцінювання умінь і навичок учнів з іноземної мови у відповідності до інструктивно-методичного листа про критерії оцінювання знань, умінь і навичок учнів (з досвіду роботи).
 26. Шляхи активізації розумової та пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання іноземних мов.
 27. Розробка проекту “Місце відео в процесі навчання іноземних мов”.
 28. Історія розвитку методів та підходів у навчанні мови. Реалізація комунікативного методу навчання іноземного мовлення.
 29. Використання різних прийомів і методів для навчання аудіювання на початковому етапі.
 30. Міжкультурна (соціолінгвістична) компетенція як показник формування особистості на уроках іноземної мови.
 31. 3 досвіду проведення тижнів іноземних мов.
 32. Система навчання мови та її зміст. Методика навчання іноземної мови як наука. Практична спрямованість процесу навчання іноземної мови.
 33. Види творчих завдань для розвитку комунікативних здібностей учнів з теми (на вибір).
 34. Принципи навчання монологічного та діалогічного усного іншомовного мовлення. Комунікативна спрямованість навчання діалогічного та монологічного мовлення.
 35. Підбір автентичних текстів з тестовим завданням до них для аудіювання на початковому етапі.
 36. Види самостійної роботи учнів при навчанні діалогічного і монологічного мовлення на уроках іноземної мови (з досвіду роботи).
 37. Підбір фонетичних вправ, віршів, пісень та римувань для роботи над вимовою у початкових класах.
 38. Мовне портфоліо та його роль у навчанні іноземної мови як засіб для оцінювання та самооцінювання рівня володіння іноземними мовами у XXI сторіччі.
 39. Підбір текстів для читання та тестові завдання до них для учнів середніх та старших класів.
 40. Тестування як засіб реалізації контролю на уроках іноземної мови.
 41. Лінгвокраїнознавчий аспект позакласної роботи з іноземної мови як засобу естетичного виховання школярів.
 42. Матеріали для вивчення історії та географії рідного краю на іноземній мові.
 43. Розвиваючий аспект рецептивних видів мовленнєвої діяльності на різних етапах вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі.
 44. Тематика творчих робіт та зразки творів для учнів середніх та старших класів.
 45. Розвиток лексичної компетенції учнів старших класів на уроках іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
 46. Ситуативні завдання для розвитку діалогічного мовлення учнів на різних етапах навчання (проект).
 47. Формування проектних знань, умінь, навичок школярів старших класів на уроках іноземної мови засобами Інтернет-ресурсів.
 48. Ігри для дітей молодшого шкільного віку.
 49. Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу з іноземних мов.
 50. Автентичні тексти для аудіювання та тестові завдання до них для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл
 51. Кооперативно-інтерактивні технології навчання іноземних мов
 52. Формування в учнів старшої школи полікультурної комунікативної компетенції на матеріалах іншомовних культурно-країнознавчих текстів.
 53. Методи навчання іноземної мови та активізація пізнавальної діяльності учнів.
 54. Аналіз і самоаналіз уроку іноземної мови як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя.
 55. Технологія різнорівневого навчання (рівневої диференціації) на уроках іноземної мови
 56. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів основної та старшої школи.
 57. Особливості формування світогляду українських школярів у процесі навчання іноземних мов. Міжкультурне виховання в сучасній школі.
 58. Формування фахової та життєвої компетенції учнів на уроках іноземної мови.
 59. Методика навчання письма як одної з форм спілкування. Навчання письма. Вимоги до базового рівня володіння писемним мовленням.
 60. Шляхи розвитку інтересів учнів до вивчення іноземних мов (з досвіду роботи).