Тематика випускних робіт учителів іноземних мов

 1. Проектна діяльність на уроках іноземної мови.
 2. Особливості вивчення іноземної мови у початковій школі.
 3. Європейський Мовний портфель для учнів початкових класів: наукові розвідки.
 4. Реалізація комунікативного підходу у НМК …………… автора …………
 5. Психологічні умови успішного навчання лексики іноземної мови.
 6. Методика організації і проведення ігор на уроці іноземної мови в початковій школі.
 7. Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках іноземної мови у ………. класах.
 8. Кооперативна форма організації навчання іноземній мові у профільній школі.
 9. Врахування індивідуальних особливостей учнів у навчанні діалогічного мовлення на уроках іноземної мови.
 10. Використання ІКТ на уроках іноземної мови.
 11. Роль казки у вивченні іноземної мови.
 12. Формування комунікативної компетентності засобами інтерактивних технологій на уроках іноземної мови.
 13. Особливості використання комунікативних методик у молодших класах.
 14. Розвиток видів мовленнєвої діяльності на уроках іноземної мови у ……класах.
 15. Використання активних методів навчання на уроках іноземної мови у …..класі.
 16. Методика створення ситуації успіху на уроках іноземної мови.
 17. Організація контролю знань, умінь і навичок учнів у процесі навчальної діяльності.
 18. Формування соціокультурної компетентності учнів засобами країнознавства.
 19. Впровадження у навчальну практику білігвальних занять із використанням різних сучасних мов.
 20. Використання дидактичних країнознавчих матеріалів у процесі вивчення іноземної мови у старших класах.
 21. Формування універсальних комунікативних умінь і навичок учнів початкової школи.
 22. Організація позакласної роботи з іноземної мови.
 23. Навчання іноземній мові в профільному класі.
 24. Розвиток міжкультурної компетенції учнів на уроках лінгвокраїнознавства.
 25. Моделювання ситуацій міжкультурного спілкування з урахуванням переваг плюри лінгвістичного досвіду учнів старших класів.
 26. Розвиток лінгвістичної компетенції учнів ……. класу на уроці іноземної мови.
 27. Розвиток творчих здібностей учнів засобами іноземної мови.
 28. Особистісно орієнтоване навчання іноземної мови.
 29. Розвиток монологічного та діалогічного спілкування на уроках іноземної мови.
 30. Методи контролю і корекції знань, умінь і навичок учнів на уроках іноземної мови.
 31. Тестова система контролю на уроках іноземної мови в початкових класах.
 32. Формування комунікативних навичок учнів на уроках іноземної мови.
 33. Шляхи і види опрацювання лексичного матеріалу на уроці іноземної мови
 34. Навчання граматики на функціональній основі.
 35. Розвиток критичного мислення на уроках іноземної мови.
 36. Використання системи комунікативних вправ для навчання різних видів мовленнєвої діяльності.
 37. Упровадження інноваційних технологій навчання у практику роботи вчителя іноземної мови.
 38. Особливості роботи з обдарованими учнями на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти.
 39. Реалізація вимог до сучасного уроку іноземної мови.
 40. Інтерактивне навчання на уроках іноземної мови.
 41. Сучасні підходи у навчанні мови.
 42. Реалізація комунікативного методу навчання іноземного мовлення.
 43. Використання комплексу методів для навчання аудіювання на початковому етапі.
 44. Міжкультурна (соціолінгвістична) компетенція як показник формування особистості на уроках іноземної мови.
 45. Комунікативна спрямованість навчання діалогічного та монологічного мовлення.
 46. Формування та розвиток фонетичної компетенції на уроках іноземної мови.
 47. Мовне портфоліо та його роль у навчанні іноземної мови.
 48. Лінгвокраїнознавчий аспект позакласної роботи з іноземної мови.
 49. Естетичного виховання школярів на уроках іноземної мови.
 50. Розвиваючий аспект рецептивних видів мовленнєвої діяльності на різних етапах вивчення іноземної мови у середній загальноосвітній школі.
 51. Розвиток лексичної компетенції учнів старших класів на уроках іноземної мови.
 52. Роль і місце ситуативних завдань у розвитку діалогічного мовлення учнів на різних етапах навчання.
 53. Формування проектних знань, умінь, навичок школярів старших класів на уроках іноземної мови засобами електронних ресурсів.
 54. Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу з іноземних мов.
 55. Новітні форми роботи з автентичними текстами з розвитку навичок аудіювання\читання.
 56. Інтерактивні технології навчання іноземних мов.
 57. Формування в учнів старшої школи полікультурної комунікативної компетенції на матеріалах іншомовних культурно-країнознавчих текстів.
 58. Активізація пізнавальної діяльності учнів у системі до профільного навчання учнів (8-9 класи).
 59. Аналіз та самоаналіз уроку іноземної мови як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя.
 60. Технологія різнорівневого навчання на уроках іноземної мови
 61. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів основної та старшої школи.
 62. Особливості формування світогляду українських школярів у процесі навчання іноземних мов.
 63. Міжкультурне виховання в сучасній школі засобами іноземної мови.
 64. Формування життєвої компетенції учнів на уроках іноземної мови.
 65. Методика навчання письма.
 66. Формування професійної компетенції вчителя іноземної мови.