Палько Тетяна Василівна

palkoПалько Тетяна Василівна – директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології. 1991 р. закінчила Ужгородський державний університет, 2002 – Прикарпатський університет ім. В.Стефаника. Спеціальність за дипломом – викладач біології та хімії, практичний психолог.
Учитель вищої категорії, педагогічне звання – учитель-методист. Розпочала педагогічну діяльність в ЗОШ І-ІІІ ст. №17 м. Ужгорода з 1994 р. на посаді практичного психолога, пізніше – учителя біології, а з 2003 р. – директора. З 2010 – на посаді директора АНВК м. Ужгорода, з 2011 – завідувач методкабінету управління освіти Ужгородської міськради.
Нагороджена грамотами управління освіти Ужгородської міської ради,         управління освіти та науки Закарпатської ОДА, Міністерства освіти та науки України, знаком «Відмінник освіти України»; лауреат обласної педагогічної премії імені Августина Волошина (2012 р.).
Сфера наукових інтересів Т.В. Палько – дослідження особливостей та чинників розвитку рефлексії вчителів, визначення психологічних засобів розвитку рефлексії учителів в умовах післядипломної педагогічної освіти, агресивність підлітків і способи її подолання в умовах сучасної школи, інноваційна педагогіка в процесі активізації пізнавальної діяльності, педагогічна творчість в умовах полікультурного середовища.
Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних форумів.
Кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти» захистила у 2015 році.

Основні наукові публікації Т.В. Палько:
1. Застосування методики репертуарної решітки для виявлення причин агресивності підлітків // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Вип.  8. – Ч.І. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С.100-107.
2. Профілактика і корекція агресивної поведінки підлітків засобами арт-терапії та спеціально організованого спілкування з природою // Проблеми загальної і педагогічної психології: Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (За ред. Максименка  С.Д.). – Т. І – Ч. 3.– К., 2004. – С. 94-99.
3. Забезпечення освітньо-мовних потреб національних меншин Закарпаття // Katedra ukrajinistiky filozofickej fakulty Pres`ovskej university v Pres`ove (1953-2013): Jazikovedny`zbornik, C`46. – Pres`ov,2013. – S.98 – 109.
4. Реалізація інноваційних педагогічних технологій в освітніх закладах / Т.І. Грабовська, О.В. Грабовський, Т.В. Палько, Е.Т. Соломка // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2013. – Вип. 26. – С. 48–52.
5. Палько Т.В. Розвиток рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти: метод. рек. для викладачів закладів ППО / Т.В. Палько. – К.: Наук. світ, 2013.
6. Палько Т.В. Когнітивна складова розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної світи / Т.В. Палько // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (35). – С. 246–253.
7. Палько Т.В. Психологічна програма розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти / Т.В. Палько // Актуальні проблеми психології. Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2014. – Вип. 41. – С. 163–168.
8. Палько Т.В. Особливості розвитку рефлексивності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти / Т.В. Палько // Наука і освіта: Психологія і педагогіка. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, – 12/CХXIX, 2014 – С. 154–160.
9. Pal’ko T. V. Peculiarities of reflexivity of ukrainian teachers and its development in terms of postgraduate education / T. V. Pal’ko //Transylvanian journal of Psychology. – 2014. – Vol. 15, № 2. – P. 223–234. (Indexed in PSYCINFO (abstracted) and EBSCO (full text) International databases).
10. Палько Т.В. Психологічні проблеми розвитку рефлексії вчителів у процесі професійної діяльності / Т.В. Палько // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол.: С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К.; Алчевськ: ДонДТУ, 2014. – Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред.: С.Д. Максименко, Л.М. Карамушки. – 2014. – Вип. 40. – С. 153–156.
11. Палько Т.В. Особливості мотивації вчителів до розвитку рефлексії в умовах післядипломної педагогічної освіти / Т.В. Палько // Післядипломна освіта в Україні. – 2014. – № 2. – С. 65–69.
12. Палько Т. В. Психологічні проблеми особистісної готовності викладачів післядипломної освіти до педагогічної діяльності в умовах змін [Електронний ресурс] / Т. В. Палько // Тези Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін» / НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2014. – Режим доступу: http://bal.znaimo.com.ua/docs/25745/index-12572.html.
13. Палько Т.В. Управління розвитком рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти: психологічний аспект / Т. В. Палько // Зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів», (Київ, 23 квіт. 2014 р.). / НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2014. – С. 62–63.
14. Палько Т.В. Зміст і складові психологічної компетентності викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти щодо рефлексії вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Т.В. Палько // Зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти», (Київ, 18–19 верес. 2014 р.). / НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2014. – С. 19.
15. Палько Т.В. Організаційно-професійні чинники розвитку рефлексивності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Т.В. Палько // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених «Технології роботи психолога в організації», (Запоріжжя, 9–10 жовт. 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Запорізького національного університету, інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Запоріжжя, 2014. – С. 110–111.
16. Палько Т.В. Місце рефлексії у професійному самовдосконаленні учителів післядипломної освіти / Т.В. Палько // Зб. матеріалів ІІІ Всеукр. психол. конгр. з міжнар. участю «Особистість у сучасному світі», (Київ, 20–22 листоп. 2014 р.) / НАПН України, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Товариства психологів України, Центру практичної філософії. – К., 2014. – С. 51.
17. Палько Т.В. Трансформація поняття «рефлексія» в психологічних дослідженнях / Т.В. Палько // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – К., 2014.– № 2 (23). – С. 198–204.
18. Палько Т.В. Особливості регулятивно-процесуальної складової розвитку рефлексії вчителів загальноосвітніх навчальних закладів/ Т.В. Палько // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2015. – Випуск 27. – С. 394–411.
19. Палько Т.В. Реформування системи післядипломної педагогічної освіти в Україні: шлях до євроінтеграції / Т.В. Палько // ScienceRise. – Харків, 2015. – № 11/5(16) – С. 33-37.