Химинець Василь Васильович – бібліографія

Химинець Василь Васильович –
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1989 р.), винахідник СРСР (1985 р.), заслужений винахідник України (1988 р.), Людина року в галузі науки і освіти в м. Ужгород (1987 р.), доктор фізико-математичних наук (1985 р.), професор (1987 р.), професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. З кінця 1987 по 1991 рік працював завідуючим кафедрою фізичних основ мікроелектроніки УжНУ, а з 1992 по 2013 рік завідував кафедрою педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського ІППО

 

Упродовж усієї науково-педагогічної діяльності в Ужгородському національному університеті і Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти В.В.Химинець виконував наукові дослідження у двох наукових напрямках:
а) фізика - фізико-технологічні до­слідження некристалічних халькогенідних і халькогалогенідних напівпровідників складного складу;
б) педагогіка та методика викладання - удосконалення навчально-виховного процесу у вищій та загальноосвітній школі.
В галузі педагогіки та методики викладання професор В.В.Химинець працював над проблемами післядипломної педагогічної освіти та вдосконалення навчально-виховного процесу в системі загальноосвітньої та вищої школи.
З цієї тематики в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти в 1995 році відкрито аспірантуру і підготовлено 12 кандидатів наук. На базі Закарпатського ІППО з проблем післядипломної педагогічної освіти організовано і проведено 1 міжнародну, 10 всеукраїнських та 22 обласні науково-методичних і науково-практичних конференцій. Наукові дослідження професора В.В.Химинця в галузі педагогіки відносяться до створення і запровадження нових інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес, проблем еколого-економічного навчання і виховання, формування всебічно-розвиненої особистості в сучасних умовах.
За результатами наукових досліджень професором В.В. Химинцем опубліковано понад 500 наукових та науково-популярних праць, в тім числі 32 книга (8 монографій, 4 книги, 12 науково-методичних посібників), 8 проспектів ВДНГ СРСР, 6 інформаційних листків на впровадження наукових результатів у практику, на пріоритетні розробки в галузі матеріалознавства, опто- і мікроелектроніки отримано 58 патентів на винаходи, в тім числі 8 за кордоном (38 впроваджено в практику із значним економічним ефектом). Найбільш вагомі наукові праці останніх років з проблем післядипломної педагогічної освіти приведені нижче.
Професор В.В. Химинець є науковим керівником захищених шести канди­датських та чотирьох докторських дисертацій (3 роботи виконано в СФРЮ). За ініціативи професора В.В .Химинця організовано видання першого в Закарпатті педагогічного науково-методичного журналу «Освіта Закарпаття» (2005 р., головний редактор) та педагогічної газети «Слово вчителя» (2003 р., головний редактор), він обраний в редакційну раду міжнародного фізич­ного журналу "Journal of Research in Physics" (з 1998 р., Белград), всеукраїнського науково-методичного журналу «Гірська школа українських Карпат» (з 2006 р. м.Івано-Франківськ), в різні роки входив до складу редко­легій педагогічного регіонального журналу «Рідний край» (з 1997 р.), газет «Карпатська правда» (2000-2007 рр.) і «Європа-Центр» (1998-2002 рр.), член національної спілки журналістів України.
Професор В.В.Химинець приймав участь у розробці важливих для країни та Закарпатської області документів. Саме під його керівництвом в 1990 році була розроблена перша в Україні регіональна Концепція переходу Закарпатської області до ринкової економіки. В цьому документі були закладенні основи створення в області вільної економічної зони та принципи територій пріоритетного розвитку. В 1994-1998 роках професора В.В.Химинця обирають членом Ужгородського міського виконавчого комітету та головою Ужгородської економічної ради, він стає також радником із питань соціально-економічного розвитку голови Ужгородської міської ради. В 1998-2004 роках професор В.В.Химинець працював радником на громадських засадах з соціально-економічних питань голів Закарпатської обласної державної адміністрації (В.Балоги, Г.Москаля, І.Різака) і як голова Закарпатського Народного Обєднання обирався секретарем Ради політичних партій і громадських організацій при голові Закарпатської ОДА. В 1999-2002 роках працював заступником голови комісії Закарпатської обласної ради по контролю за розподілом гуманітарної допомоги районам області, які постраждали від повеней. З ініціативи професора В.В.Химинця в 2000 році група вчених розпочала роботу по підготовці Концепції сталого розвитку Закарпаття, яку в 2004 році було схвалено сесією Закарпатської обласної ради. Серед регіонів України Закарпаття стало першою областю, яка прийняла Концепцію сталого розвитку. У 2008 році професор В.В.Химинець приймає участ в розроці Національної стратегії розвитку «Україна-2022» (керівник проекту академік НАН України, професор В.П.Семиноженко).
За досягнення в науково-дослідній роботі професор В.В. Химинець. відзначався Дипломами та грошовими преміями Кабінету Міністрів УРСР (1979 і 1984 рр.), кабінету Міністрів СРСР (1989 р.), бронзовою (1978 р.) і срібною (1984 р.) медалями ВДНГ СРСР. За особистий внесок у розвиток національної освіти і науки професора В.В. Химинця в 1998 і 2008 роках нагороджено Почесними грамотами і нагрудним знаком «За розвиток регіону» Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної адміністрації. За значний внесок у науку та за плідну роботу з обдарованою молоддю Химинця В.В. у 2001, 2008, 2011 і 2013 роках нагороджено Почесними грамотами і дипломами, а в 2008 році – нагрудним знаком «Петро Могила» МОН України та НАПН України.

НАУКОВІ ПРАЦІ ПРОФЕСОРА ХИМИНЦЯ В.В.

За сорокарічну наукову діяльність професор В.В.Химинець підготував і одноосібно та в співавторстві опублікував понад 500 наукових праць, в тім числі: 32 окремі монографічні та науково-методичні видання, 8 проспектів ВДНГ СРСР, 6 інформаційних листків на впровадження отриманих результатів у практику, понад 300 наукових статей, а на пріоритетні розробки ним отримано 58 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, значна частина із яких (38) впроваджена в практику. За редакцією професора В.В.Химинця опубліковано 12 збірників наукових праць.

1. Монографії, підручники, навчальні та науково-методичні посібники
2. Збірники наукових праць
3. Проспекти ВДНГ СРСР
4. Інформаційні листки на впровадження розробок
5. Депоновані видання
6. Авторські свідоцтва та патенти
7. Наукові публікації
8. Публікації в періодичній пресі

1. Монографії, підручники, навчальні та науково-методичні посібники

1. Туряница И.Д., Химинец В.В. Технологические карты практикума по полупроводниковому материаловедению. – Ужгород: Изд. УжГУ, 1980. – 36 с.
2. Борец А.Н., Химинец В.В., Туряница И.Д., Кикинеши А.А., Семак Д.Г. Сложные стеклообразные халькогалогениды. – Львов: Вища школа, 1987. – 186 с.
3. Химинец В.В., Миголинец И.М. Методические указания к лабораторным работам по спецкурсу «Физические основы твердотельной электроники». – Ужгород: Изд. УжГУ, 1988. – 50 с.
4. Химинец В.В., Мучичка И.И. Методические указания к лабораторным работам и самостоятельной подготовке по решению прикладных задач на ЭВМ. – Ужгород: Изд. УжГУ, 1988. – 38 с.
5. Химинець В.В., Мучичка І.І. Задачі та завдання з фізики для підготовчого відділення. – Ужгород: Вид. УжДУ, 1988. – 112 с.
6. Химинец В.В., Довгошей И.Д., Рубиш И.Д. Программы специальных курсов и структурно-логические схемы их изучения по специализации «Физика твердого тела». – Ужгород: Изд. УжГУ, 1988. – 64 с.
7. Свечников С.В., Химинец В.В., Довгошей Н.И. Сложные некристаллические халькогениды и халькогалогениды и их применение в опто- и микроэлектронике. – К.: Наукова думка, 1992. – 294 с.
8. Химинець В.В. Закарпаття сьогодні. – Ужгород: Патент, 1994. – 74 с.
9. Кузьма М.І., Талапканич М.І., Химинець В.В. Основи психодіагностики пізнавального розвитку учнів молодших класів. – Ужгород: Патент, 1985. – 136 с.
10. Химинець О.В., Химинець В.В. Проблеми екологічного виховання в школі. – Ужгород: Патент, 1995. – 96 с.
11. Талапканич М.І., Химинець В.В., Зимомря М.І. Осередок духовного життя – з думою про вчителя. – Ужгород: Патент, 1996. – 36 с.
12. Химинець В.В. Крізь призму часу. – Ужгород: Патент, 1998 – 220 с.
13. Химинець В.В. Науково-методичні основи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. – Ужгород: Патент, 2003. – 206 с.
14. Химинець В.В. Інновації в сучасній школі. – Ужгород: ЗІППО, 2004. – 168 с.
15. Жупанин С., Качур Б., Химинець В. В.Бурч – гуманіст, освітянин, художник. – Ужгород: ЗІППО, 2004. – 56 с.
16. Талапканич М.І., Химинець В.В., Петечук В.М., Стрічик П.П. Удосконалення змісту та форм роботи Закарпатського ІППО. – Ужгород: ЗІППО, 2005. – 90 с.
17. Химинець В.В. Науково-дослідна робота в інститутах післядипломної педагогічної освіти. – Ужгород: ЗІППО, 2005. – 148 с.
18. Талапканич М.І., Химинець В.В., Петечук В.М., Басараб М.М., Стрічик П.П. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти – історія та розвиток: вчора, сьогодні, завтра. – Ужгород: ЗІППО, 2006. – 116 с.
19. Грабовська Т.І., Талапканич М.І., Химинець В.В. Інноваційний розвиток освіти: особливості, тенденції, перспективи. – Ужгород: ЗІППО, 2006. – 232 с
20. Химинець В.В., Сивохоп Я.М., Петрус В.В. Психолого-педагогічні аспекти інноваційних технологій. – Ужгород: ЗІППО, 2006. – 148 с.
21. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність. – Ужгород: ЗІППО, 2007. – 364 с.
22. Химинець В.В., Кірик М.Ю. Інновації в початковій школі. – Ужгород: ЗІППО, 2008. – 212 с.
23. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 360 с.
24. Химинець В.В., Кірик М.Ю. Інновації в початковій школі. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 312 с.
25. Химинець В.В., Стрічик П.П., Качур Б.М., Талапканич М.І. Освіта Закарпаття. – Ужгород: Карпати, 2009. – 464 с.
26. Шманько І.І., Химинець О.В., Химинець В.В., Петечук В.М. Метод як засіб пізнання. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010. – 244 с.
27. Химинець В.В., Химинець О.В. Інновації в дошкіллі. - Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2011. – 224 с.
28. Химинець В.В. Інновації в управлінні науково-методичною роботою. - Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2012. – 84 с.
29. Химинець В.В., Шманько І.І. Фізика на Закарпатті. - Ужгород: «Карпати», Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2012. – 340 с.
30. Химинець В.В. Освіта і час. – Ужгород: «Карпати», Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2012. – 304 с.
31. Химинець В.В., Стрічик П.П. Гімназійна освіта Закарпаття. - Ужгород: «Карпати», Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2013. – 284 с.
32. Химинець В.В., Басараб М.М. Ужгородська гімназія (1613-2013). – «Ужгород», Карпати, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2013. – 276 с.

2. Збірники наукових праць
1. Сложные полупроводники/ Под ред. Чепур Д.В., Сливка В.Ю., Химинец В.В. – Ужгород: Изд. УжГУ, 1981. – 180 с.
2. Проблемы внедрения научно-технических достижений в производство/ Под ред. Машков И.П., Химинец В.В., Попович Е.М. – Ужгород, 1984. – 80 с.
3. Некристаллические полупроводники/ Под ред. Химинец В.В., Миголинец М.И., Довгошей Н.И., Туряница И.И. – Ужгород: Патент, 1989. – Т.1, т.2, т.3. – 892 с.
4. Полупроводниковые материалы и устройства на их основе для оптоэлектроники/ Под ред. Химинец В.В., Довгошей Н.И., Кикинеши А.А. – К.: Вища школа, 1991. – 138 с.
5. Проблеми післядипломної освіти/ Під ред. Химинець В.В., Баяновська М.Р., Жупанин С.І. – Ужгород: Патент, 1996. – 196 с.
6. Проблеми післядипломної освіти педагогів/ Під ред. Химинець В.В., Баяновська М.Р., Жупанин С.І. – Ужгород: Патент, 1997. – 282 с.
7. Проблеми післядипломної освіти педагогів/ Під ред. Химинець В.В., Баяновська М.Р., Жупанин С.І. – Ужгород: Патент, 1999. – 246 с.
8. Проблеми післядипломної освіти педагогів/ Під ред. Химинець В.В., Баяновська М.Р., Жупанин С.І. – Ужгород: Патент, 2001. – 298 с.
9. Проблеми післядипломної освіти педагогів/ Під ред. Химинець В.В., Баяновська М.Р., Жупанин С.І. – Ужгород: Патент, 2003. – 218 с.
10. Олександр Духнович і освіта Закарпаття/ Під ред. Химинця В.В., Ходанич Л.П., Алмашій М.І. – Ужгород: ЗІППО, 2005. – 104 с.
11. Науково-методичний журнал «Освіта Закарпаття»/ Науковий ред. Химинець В.В., виходить з січня 2005 року, щороку два номери/.
12. Олександр Духнович і освіта Закарпаття/ За ред. Химинець В.В., Ходанич Л.П., Алмашій М.І. – Ужгород, 2005. – 104 с.

3. Проспекти ВДНГ СРСР
1. Чепур Д.В., Туряница И.Д., Химинец В.В. и другие. Полупроводниковые стекла// Проспект ВДНХ СССР. – Ужгород, 1974. – 4 с.
2. Чепур Д.В., Туряница И.Д., Химинец В.В. и другие. Полупроводниковые стекла сложного состава// Проспект ВДНХ СССР. – Ужгород, 1975. – 4 с.
3. Чепур Д.В., Довгошей Н.И., Химинец В.В. и другие. Тонкие пленки новых сложных полупроводников// Проспект ВДНХ СССР. – Ужгород, 1977. – 4 с.
4. Чепур Д.В., Туряница И.Д., Химинец В.В. и другие. Стекла в системе Ge-As-S-I // Проспект ВДНХ СССР. – Ужгород, 1979. – 4 с.
5. Химинец В.В., Пинзеник В.П., Куценко Я.П. и другие. Стекла в системе Ge-As-Sb-I// Проспект ВДНХ СССР. – Ужгород, 1980. – 12 с.
6. Химинец В.В., Пинзеник В.П., Химинец О.В. и другие. Новые стеклообразные полупроводники для оптоелектроники// Проспект ВДНХ СССР. – Ужгород, 1982. – 12 с.
7. Химинец В.В., Бажан В.И., Химинец О.В. и другие. Халькогенидные материалы для элементов электрической обработки информации// Проспект ВДНХ СССР. – Ужгород, 1987. – 6 с.
8. Химинец В.В., Туряница И.И., Пинзеник В.П. и другие. Полупроводниковые стекла для опто- и микроэлектроники// Проспект ВДНХ СРСР. – Ужгород, 1988. – 12 с.
 
4. Інформаційні листки на впровадження розробок
1. Химинец В.В., Пинзеник В.П., Химинец О.В. и другие. Халькогенидные стекла в системе Ge-As-S-I// Львовский ЦНТИ. – 1983. – 4 с.
2. Химинец В.В., Некрасов Д.М., Химинец О.В. Халькогенидные материалы для запоминающих устройств вычислительной техники// Львовский ЦНТИ. – 1984. – 4 с.
3. Химинец В.В., Крамаренко А.Н., Баранова Л.П. и другие. Халькогенидные стекла для оптоэлектроники// Львовский ЦНТИ. – 1984. – 4 с.
4. Химинец В.В., Некрасов Д.М., Шкут В.А. Халькогенидные стекла для низкоенергетических элементов электрической памяти// Львовский ЦНТИ – 1984. – 4 с.
5. Химинец В.В. Халькогенидные стекла для элементов электрической памяти, работающие в области високих температур// Львовский ЦНТИ – 1985. – 4 с.
6. Химинец В.В., Юдин Р.А., Туряница И.И. и другие. Волоконно-оптические датчики физических величин// Львовский ЦНТН. – 1988. – 4 с.

5. Депоновані видання
1. Химинец В.В., Коперлес Б.М., Баранова Л.П. Физико-химические и электрофизические свойства стекол системы// Деп. ВИНИТИ. – М., 1978. – № 449-78. – 10 с.
2. Росола И.И., Пуга П.П., Химинец В.В. Спектрофотометрические и рефрактометрические исследования стекол системы Ge-As-S-I// Деп. ВИНИТИ. – М., 1980. – № 3699-80. – 12 с.
3. Химинец В.В., Бажан В.Й. Электропроводность стекол и их расплавов в системе Ag-As-Te// Деп. ВИНИТИ. – М., 1981. – № 2257-81. – 12 с.
4. Росола И.И, Пуга П.П., Химинец В.В., Чепур Д.В. Изучение оптических мод стекол системы As-S методами ИК и КР спектроскопии// Деп. ВИНИТИ. – М., 1982. – № 2663-82. – 16 с.
5. Туряница И.И., Марьян М.И., Зубань В.А., Химинец В.В. Градиентный характер фотоиндуцированных изменений в слоях ХСП// Деп. УкрНИИНТИ. – К., 1988. – № 2668-УК-88. – 46 с.
6. Туряница И.И., Марьян М.И., Химинец В.В. Структурные изменения в светочувствительных слоях ХСП// Деп. УкрНИИНТИ. – К., 1988. – № 2867-УК- 88. – 88 с.
7. Росола И.И, Пуга П.П., Химинец В.В. Рефрактометрические исследование стеклообразных полупроводников// Деп. УкрНИИНТИ. – К., 1988. – № 2867-УК-88. – 86 с.
8. Боркач Е.И., Иваницкий В.П., Химинец В.В. Структурно-технологическая модификация и ТУ-диаграмма стеклообразного трисульфида мышьяка// Укр. Деп. в ДНТБ. Украина. – № 37-Ук 99. – 16 с.
9. Боркач Е.И., Иваницкий В.П., Лукша О.В., Химинец В.В. Структура многокомпонентных стеклообразных полупроводников// Укр. Деп. в ДНТБ. Украина. – № 38-Ук 99. – 20 с.
10. Боркач Е.И., Иваницкий В.П., Лукша О.В., Химинец В.В. Особенности строения свободной поверхности и приповерхностной области стекол// Укр. Деп. в ДНТБ. Украина. – № 39-Ук 99. – 16 с.

6. Авторські свідоцтва та патенти
1. Туряница И.Д., Семак Д.Г., Кикинеши A.A., Химинец В.В. Фоточувствительный материал// Автор. свид. CCCP. – № 528799. – 8 с.
2. Химинец В.В., Туряница И.Д., Пинзеник К.И., Туряница Й.Й., Химинец О.В., Чепур Д.В. Фоточувствительный материал// Автор. свид. СССР. – № 697658. – 8 с.
3. Химинец В.В. Способ получения халькогенидных стекол// Автор. свид. СССР. – № 833502. – 8 с.
4. Химинец В.В., Федак В.В. Интерференционный фильтр// Автор. свид. СССР. – № 881647 – 6 с.
5. Химинец В.В., Федак В.В., Головач И.И., Билинец Ю.Ю., Козич Л.И. Стекло// Автор. свид. СССР. – № 912697. – 6 с.
6. Химинец В.В. Способ получения халькогеиидных стекол// Автор. свид. СССР. – № 913696. – 6 с.
7. Химинец В.В., Козич Л.И., Бажан В.И. Халькогенидное стекло// Автор. свид. СССР. – № 923083. – 6 с.
8. Химинец В.В., Туряница И.Д. Халькогенидное стекло// Автор. свид. СССР. – № 934693. – 6 с.
9. Герзанич E.И., Тягур Ю.И., Котиш С.В., Химинец В.В. Полупроводниковый материал// Автор. свид. СССР. – № 1044206. – 6 с.
10. Химинец В.В., Химинец О.В., Чепур Д.В. Халько­генидное стекло для оптической обработки информации// Автор. свид. СССР. – № 1050228. – 6 с.
11. Химинец В.В., Ряннель Э.Ф., Каплинская Л.В., Химинец О.В., Наумкина В.В. Электрофотографический материал// Автор. свид. СССР. – № 1051490. – 8 с.
12. Химинец В.В., Химинец О.В. Халькогенидное стекло для светозвукопроводов// Автор. свид. СССР. – № 1055060. – 6 с.
13. Химинец В.В., Глебов А.С., Вихров С.П., Сажин В.Н., Химинец О.В., Бажан В.И. Халькогенидное стекло// Автор. свид. СССР. – № 1055062. – 8 с.
14. Химинец В.В., Ломов Ю.А., Ампилогов В.Н., Глебов А.С., Вихров С.П. Халькогенидное стекло// Автор. свид. СССР. – № 1050217. – 6 с.
15. Химинец В.В., Минаев B.C., Федоров В.А., Куприянова Р.И. Халькогенидное стекло// Автор. свид. CCCP. – № 10502278. – 6 с.
16. Химинец В.В., Химинец О.В., Чепур Д.В. Халько­генидное стекло для оптической обработки информации// Автор. свид. СССР. – № 1050228. – 6 с.
17. Химинец В.В., Минаев B.C., Ломов Ю.А. Полупро­водниковое стекло// Автор. свид. СССР. – № 1050244. – 6 с.
18. Химинец В.В., Минаев B.C., Федоров BA Полупро-водниковое стекло для електрической памяти// Автор. свид. CCCР. – № 1050261. – 6 с.
19. Химинец В.В., Некрасов Д.M., Бажан В.И., Голубченко А.А. Халькогенидное стекло// Автор. свид. СССР. – № 1094246. – 6 с.
20. Химинец В.В., Минаев B.C., Химинец О.В. Полупро­водниковое стекло//Автор. свид. СССР. – № 1128508. – 6 с.
21. Химинец В.В., Добош M.В., Химинец О.В., Бенке А.Ю. Способ получения бромсодержащих халькогенидных стекол// Автор. свид. СССР. – № 1175123. – 6 с.
22. Химинец В.В., Рассохин И.Т., Химинец О.В. Свето-излучающий диод// Автор. свид. СССР. – № 1185621. – 8 с.
23. Химинец В.В., Цигика В.В., Рассохин И.Т., Андреев Ю.П., Химинец О.В. Способ герметизации полупроводниковых светодиодов// Автор. свид. СССР. – № 1251757. – 8 с.
24. Химинец В.В., Добош M.В., Химинец О.В. Способ герметизации светоизлучающих диодов// Автор. свид. СССР. – № 1289335. – 8 с.
25. Химинец В.В., Петрович Д., Аврамов M., Химинец О.В. Халькогенидное стекло// Автор. свид. СССР. – № 1317852. – 8 с.
26. Химинец В.В., Туряница И.И., Фролова H.П. Селективный травитель светочувствительных халькогенидных слоев// Автор. свид. СССР. – № 1342343. – 8 с.
27. Химинец В.В., Туряница И.И., Пинзеник К.И., Фролова H.П. Способ селективного травлення светочувствительных слоев// Автор. свид. СССР. – № 1452058. – 6 с.
28. Химинец В.В., Химинец О.В. Халькогенидное стекло// Автор. свид. СССР. – № 1452141.– 6 с.
29. Химинец В.В., Туряница И.И., Пинзеник К.И., Лесницкий AA, Калмыков В.Г. Способ создания рельефа на слоях халькогенидных стекол// Автор. свид. СССР. – № 1463246. – 8 с.
30. Химинец В.В., Цигика В.В., Добош M.В., Химинец О.В. Светоизлучающий прибор// Автор. свид. СССР. – № 1499651. – 8 с.
31. Химинец В.В., Мица В.M., Золотун Н.Я., Сердюк A.M., Химинец О.В. Электролюминисцентный индикатор// Автор. свид. СССР. – № 1570604. – 8 с.
32. Химинец В.В., Билинец Ю.Ю., Федак В.В. Свето-излучающий прибор// Автор. свид. СССР. – № 1639358. – 8 с.
33. Химинец В.В., Козич Л.И., Росола И.И. Волоконно-оптический датчик температуры// Автор. свид. CCCP. – № 1721451. – 6 с.
34. Химинец В.В., Некрасов Д.M., Бажан В.И., Голубченко А.А. Полупроводниковое стекло// Автор. свид. CCCP. – № 10942468. – 6 с.
35. Химинец В.В., Минаев B.C., Химинец О.В. Полупро­водниковое стекло// Автор. свид. СССР. – № 1128508. – 6 с.
36. Химинец В.В., Добош M.В., Химинец О.В., Бенке А.Ю. Способ получения бромсодержащих стекол// Автор. свид. СССР. – № 1132400. – 6 с.
37. Химинец В.В., Рассохин И.Т., Добош M.В., Цигика В.В., Андреев Ю.П., Химинец О.В. Легкоплавкое стекло// Автор. свид. СССР. – № 1132462. – 6 с.
38. Химинец В.В. Способ получения хлорсодержащих стекол// Автор. свид. СССР. – № 1132488. – 6 с.
39. Химинец В.В. Способ получения халькогенидных стекол// Патент НРБ. – № 82118. – 8 с.
40. Химинец В.В. Халькогенидное стекло// Патент НРБ. – № 64980. – 6 с.
41. Химинец В.В. Способ получения халькогенидных стекол// Патент ГДР. – № 3482. – 8 с.
42. Химинец В.В. Халькогенидное стекло// Патент ГДР. – № 3496. – 6 с.
43. Химинец В.В. Способ получения халькогенидных стекол// Патент ЧССР. – № 8888. – 8 с.
44. Химинец В.В. Халькогенидное стекло// Патент ЧССР. – 88966. – 6 с.
45. Химинец В.В. Способ получения халькогенидных стекол// Патент ВНР. – № 0802. – 8 с.
46. Химинец В.В. Халькогалогенидное стекло// Патент ВНР. – № 0904. – 6 с.
47. Химинец В.В. Способ получения халькогенидных стекол// Патент СФРЮ. – № 4859/3. – 8 с.
48. Химинец В.В. Халькогалогенидное стекло// Патент СФРЮ. – № 4942/4. – 6 с.
49. Химинец В.В., Минаев B.C. Халькогенидное стекло для элементов электрической памяти// Автор. свид. CCCP. – № 1435866. – 6 с.
50. Вихров С.П., Химинец В.В., Румянцев С.И. Полупро­водниковый датчик температуры// Автор. свид. СССР. – № 1724050. – 6 с.
51. Химинец В.В., Минаев B.C., Вихров С.П. Тригернеє устройство на халькогенидном стекле// Автор. свид. CCCP. – № 1734846. – 8 с.
52. Химинец В.В. Способ получения бромсодержащих халькогенидных стекол// Автор. свид. СССР. – № 1742092. – 8 с.
53. Химинец В.В. Халькогенидное стекло с высокой температурой плавлення// Автор. свид. CCCP. – № 1744258. – 6 с.
54. Химинец В.В., Румянцев С.И., Вихров С.П. Температуростойкие элементы электрической памяти// Автор. свид. СССР. – № 1751016. – 8 с.
55. Химинец В.В. Способ получения хлорсодержащих халькогенидных стекол// Автор. свид. СССР. – № 17540888. – 8 с.
56. Химинец В.В. Халькогалогенидное стекло с высоким показателем преломления// Автор. свид. СССР. – № 1754612. – 6 с.
57. Химинец В.В. Высокопроводящее халькогенидное стекло// Автор. свид. СССР. – № 1768020. – 6 с.
58. Сикора С.И., Мица В.М., Надаши Т.И., Химинец В.В. Электролюминисцентный индикатор// Автор. свид. СССР. – № 1816188.

7. Наукові публікації
1972 р.
1. Химинец В.В. Влияние условий роста на степень совершенства монокристаллов системы (HgJ2)x(CdJ2)1- x// Сборник V межотраслевой научно-техн. конференции молодых ученых и специалистов. – M., 1972. – С. 94.
 
1973 р.
2. Туряница И.Д., Химинец В.В. Фазовая диаграмма и оптические свойства монокристаллов системы (HgJ2)x(CdJ2)1-х// Кристаллография. – 1973. – Т.18, № 5. – С. 1092-1094.

1974 р.
3. Химинец В.В., Чепур Д.В., Туряница И.Д. Стеклообразование, эффекты памяти и переключения стекол в системах K-As(Sb)-S(Se,Te)-Br// Изв. Вузов. Сер. «Физика». – 1974. – В.9. – С. 11-14.
4. Семак Д.Г., Туряница И.Д., Кикинеши A.A., Химинец В.В., Туряница И.И. Фотозапись на полупроводниковых стеклах системы Ge-As-Se-J// ЖНиПФиК. – 1974. – T. 19, в.4. – С. 291-293.
 5. Семак Д.Г., Туряница И.Д., Кикинеши A.A., Химинец В.В., Гурин Н.Т., Чепур Д.В. Аморфные полупроводники в системе M-AV-BVI-CV11/ Аморфные полупроводники –74. – ГДР, Райнгардсбрунн, 1974. – С. 220-224.
 6. Туряница И.Д., Коперлес Б.M., Куценко Я.П., Химинец В.В. Сегнетоситаллы в системах Pb(Bi)-Sb-S-J// Проблемы исследования свойств сегнетоэлектриков. – Ужгород, 1974. – Ч.11. – С. 61.

1975 р.
7. Гурин Н.Т., Химинец В.В., Семак Д.Г., Туряница И.Д., Федак В.В., Чепур Д.В. Пороговое переключение в системе M-AV-BVI-CV11// ФТП. – 1975. – Т.9, № 1. – С. 36-40.
8. Химинец В.В., Туряница И.Д., Химинец О.В. Исследование взаимодействия и стеклообразования в тройных системах As-S(Se1Te)-Br// ФХС. – 1975. – T.1, в.2. – С. 190-192.
9. Туряница И.Д., Химинец В.В., Тимко Т.В. Химическая устойчивость халькогалогенидных стекол четверных систем K-AV-BVI-CV11// ЖНХ. – 1975. – Т.48, № 6. – С. 1360-1362.
10. Гурин H.Т., Химинец В.В., Семак Д.Г., Туряница И.Д., Федак В.В. Стеклообразование и пороговое переключение в системе Ge-As-Te-J// Изв. вузов. Сер. «Физика». – 1975. – № 4. – С. 151-154.
11. Химинец В.В., Чепур Д.В., Туряница И.Д. Стеклообразование и BAX стекол в системах K-As(Sb)-S(Sе,Te)-J// Изв. АН СССР. Сер. «Неорган. материалы». – 1975. – Т.11, № 7. – С. 1315-1317.
12. Туряница И.Д., Семак Д.Г., Кикинеши А.А., Химинец В.В., Туряница И.И. Светочувствительные материалы в системе Cu-As-Se-J// Ж. Всес. хим. об-ва им.Д.И.Менделеева. – 1975. – № 5. – С. 180-182.
13. Химинец В.В., Туряница И.Д., Чепур Д.В. Термо­графические исследования халькогалогенидных стекол сложного состава// Вопросы физики полупроводников. – Изд. КалГУ. – 1975. – С. 93-96.
14. Химинец В.В., Туряница И.Д., Чепур Д.В., Цитровський В.В. Особенности стеклообразования и физико-химические свойства стекол четверных систем Hg-Av-BVІ-Cv11// Вопросы физики полупроводников. – Изд. КалГУ. – 1975. – С. 79-85.
15. Гурин Н.Т., Химинец В.В., Семак Д.Г., Туряница И.Д., Федак В.В., Чепур Д.В. Стеклообразование и пороговое переключение в системе M-As-Te-J// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1975. – В.12. – С. 67-72.
16. Костылев C.A., Туряница И.Д., Химинец В.В., Шкут В.А. Двухпороговое переключение в стеклообразных пленках Cu-As-Te-J// ФТП. – 1975. – Т.9, в.12. – С. 2325-2328.
17. Мица В.М., Довгошей H.И., Химинец В.В. Получение и оптические свойства пленок Ge-As-S и Ge-As-S-J// Физика и технология тонких пленок сложных полупроводников. – Ужгород, 1975. – С. 80-83.
18. Химинец В.В., Виг К.И., Туряница И.И. Получение контрастных изображений на халькогалогенидных слоях четверной системы Cu-As-Se-J// Физика и технология тонких пленок сложных полупроводников. – Ужгород, 1975. – С. 131-133.
19. Туряница И.И., Стасюк H.П., Химинец В.В., Семрад Е.Е. Особенности получения аморфных слоев халькогенидных систем M-As-Se-J// Физика и технология тонких пленок сложных полупроводников. – Ужгород, 1975. – С. 134-136.
20. Костылев С.А., Химинец В.В., Шкут В.А. Особенности переключения в халькогалогенидных пленках системы Cu-As-Te-J// Физика и технология тонких пленок сложных полупро­водников. – Ужгород, 1975. – С. 140-143.
21. Бенца В.M., Туряница И.Д., Спесивых А.А., Химинец В.В. Фотоэмиссионные исследования стекол на основе Sb-S-J// Сб. Тез. докл. IV. Всес. конф. по спектроскопии вакуумного ультрафиол. и взаим. излуч. с веществом. – Ужгород, 1975. – С. 205.
22. Химинец В.В. Исследование стеклообразования и возможностей практического применения халькогалогенидных стекол четверных систем M-Av-BV1-CV11// Автореф. канд. дис. – Черновцы, 1975. – 24 с.
 
1976 р.
23. Гурин H.Т., Химинец В.В., Семак Д.Г., Туряница И.Д., Федак В.В. Влияние элементов I, IV групп на пороговое переключение в системе M-As-Te-J// Структура и свойства некристаллических полупроводников. – Изд. Наука. – Л., 1976. – С. 500-504.
24. Кикинеши А.А., Семак Д.Г., Туряница И.Д., Туряница И.И., Химинец В.В., Шипляк M.M. Фотоактивные стекла в системе Ag-As-Se-J// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1976. – В.7. – С. 114-116.
25. Юрко О.И., Химинец В.В., Борец А.Н. Фотооптические свойства некоторых составов стекол системы Cu-As-S(Se)-J// УФЖ. – 1976. – Т.21, в.6. – С. 1006-1009.
26. Коперлес Б.M., Туряница И.Д., Химинец В.В., Чепур Д.В. Акустооптические параметры халькогалогенидных стекол системы Hg-As-S-J// Акустический журнал. – 1976. – T.22, в.4. – С. 536-539.
27. Химинец О.В., Туряница И.Д., Герасименко B.C., Химинец В.В. Стеклообразование в системе Sb-Se-J // ФХС. – 1976. – Т.2, в.6. – С. 500-502.
28. Кикинеши А.А., Семак Д.Г., Химинец В.В. и другие. Светочувствительные халькогенидные стекла M-As-Se-J// Аморфные полупроводники-76. – Венгрия, Балатонфюрд, 1976. – С. 46-48.
1977 р.
29. Химинец В.В. Стеклообразования в системах As-S(Se1Te)-Br// Тез. докл. IX Укр. респ. науч. конференции по неорганической химии. – Львов, 1977. – С. 164.
30. Химинец В.В., Туряница И.Д., Пинзеник К.И., Химинец О.В. Химическая устойчивость халькогало-генидных стекол системы Cu-As-Se-J// ЖПХ. – 1977. – T. 50, № 1. – C. 55-57.
31. Туряница И.Д., Химинец В.В., Коперлес Б.M. Применение халькогалогенидных стекол в качестве защитных покрытий полупроводниковых приборов// Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – 1977. – В. 25. – С. 95-98.
32. Герасименко B.C., Химинец В.В., Химинец О.В., Туряница И.Д. ИК-спектры пропускания стекол системы As-S-J// ФХС. – 1977. – Т. 3, № 4. – С. 343-346.
33. Герасименко B.C., Химинец В.В., Пуга П.П., Химинец О.В., Росола И.И. Спектры комбинационного рассеяния и ИК-спектры пропускания стекол системы As2S5-AsSJ// УФЖ. – 1977. – Т. 22, № 8. – С. 1358-1361.
34. Пуга П.П., Сливка В.Ю., Герасименко B.C., Химинец В.В. Комбинационное рассеяние и длинноволновые ИК-спектры стекол в системе (AsSJ) (GeS )// ФХС. – 1977. – Т. 3, № 4. – С. 334-337.
35. Химинец О.В., Герасименко B.C., Химинец В.В., Туряница И.Д. Стеклообразование в системе Sb-Se-Br// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1977. – В. 7. – С. 91-95.
36. Химинец В.В., Коперлес Б.M., Баранова Л.П., Чепур Д.В. Электрофизические свойства аморфных пленок системы Cu-As-Te// Структура и физические свойства тонких пленок. – Ужгород, 1977. – С. 275-276.
37. Герасименко B.C., Туряница И.Д., Химинец В.В., Цитровский В.В. Оптические и акустооптические свойства стекол системы Hg-As-S-J// Акустический журнал. – 1977. – Т. 23, в. 6. – С. 873-877.
38. Туряница И.Д., Коперлес Б.M., Химинец В.В., Цитровский В.В., Куценко Я.П. Халькогенидные стекла – перспективные акустооптические материалы// Диэлектри­ческие материалы. – M., 1977. – С. 176-179.
39. Винтман З.Л., Костылев C.A., Лобан И.С., Химинец В.В., Шкут В.А. О связи параметров переключения в пленках системы Cu-As-Te// Структура и физические свойства тонких пленок. – Ужгород, 1977. – С. 281-282.
40. Герасименко B.C., Мица В.M., Довгошей H.И., Химинец В.В., Фирцак Ю.Ю. Композиционная зависимость оптических свойств слоев системы Ge-As-S// Структура и физические свойства тонких пленок. – Ужгород, 1977. – С. 286-288.
41. Химинец В.В., Туряница И.Д., Химинец О.В., Герасименко B.C. Взаимосвязь процессов взаимодействия и стеклообразования в системе Sb-S-J// Тез. докл. IX Укр. респ. науч. конф. по неорган. химии. – Львов, 1977. – С. 165-166.
 
1978 р.
42. Химинец В.В., Герасименко B.C., Химинец О.В., Туряница И.Д. Колебательные спектры стекол системы As-S-Br// ФХС. – 1978. – № 8. – С. 112-114.
43. Химинец О.В., Луга П.П., Химинец В.В., Росола И.И., Пуга Г.Д. Спектры комбинационного рассеяния стекол системы As-S-J// ЖПС. – 1978. – Т.28, в.4. – С. 700-703.
44. Химинец О.В., Герасименко B.C., Химинец В.В., Туряница И.Д., Пинзеник К.И. Колебательные спектры и химическая устойчивость стекол системы As-Se-J// ЖПХ. – 1978. – Т.51, № 7. – С. 291-295.
45. Химинец В.В., Герасименко B.C., Химинец О.В., Туряница И.Д., Чепур Д.В. Колебательные спектры стекол бинарной системы As – S// ФХС. – 1978. – Т.4, № 6. – С. 648-652.
46. Химинец В.В., Коперлес Б.M., Козич Л.И., Чепур Д.В. Исследование физико-химических, электрофизических и диэлектрических свойств стекол системы Ag-As-Te// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1978. – В.10. – С. 100-106.
47. Пуга П.П., Химинец В.В. Особенности комби­национного рассеяния в сложных халькогенидных стеклах типа M-As-S-J// Спектроскопия KP света. Материалы ІІ Всес. конф. по KPC. – M., 1978. – С. 222-223.

1979 р.
48. Блецкан Д.И., Химинец В.В., Чепур Д.В. Получение, оптические свойства 2Н и 4Н политипов кристаллов GeS.// Тез. докл. V Всес. конф. по химии, физике и техн. применению халькогенидов. – Баку, 1979. – С. 87-88.
49. Блецкан Д.И., Герасименко B.C., Химинец В.В. Образование твердых растворов в системах GeS2-SnS, и GeSe2-SnSe2// Тез. докл. V Всес. конф. по химии, физике и техн. применению халькогенидов. – Баку, 1979. – С. 88-89.
50. Быковский Ю.А., Герасименко B.C., Лаптев И.Д., Миронос А.В., Химинец В.В., Литвинова M.И. Получение пленок ХСП с помощью ОКГ излучения// Применение лазеров в приборостроении, машиностроении и медтехнике. – M., 1979. – С. 452-454.
51. Химинец В.В., Добош M.В., Пинзеник В.П. Стекло-образование и физикохимические свойства стекол в системе Ag-As-Te// Неорганические стекловидные материалы в микроэлектронике. – M., 1979. – С. 119.
52. Химинец В.В., Пинзеник В.П., Туряница И.Д. Акустооптические материалы для видимой и ближней ИК области спектра// Неорганические стекловидные материалы в микроэлектронике. – M., 1979. – С. 104.
 
1980 р.
53. Химинец В.В., Пуга П.П., Пуга Г.Д., Росола И.И., Чепур Д.В. Стеклообразование и спектры комбинационного рассеяния стекол в системе Hg-As-S-J// ЖСХ. – 1980. – Т.21, № 7. – С. 88-92.
54. Химинец В.В., Добош M.В., Козич Л.И. Кинетика кристаллизации стекол системы Cu-As-Te// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1980. – В.1. – С. 88-93.
55. Химинец В.В., Герасименко B.C. Колебательные спектры стекол бинарной системы As-Se// Изв. АН СССР. Сер. «Неогранические материалы». – 1980. – Т. 16, № 6. – С. 984-987.
56. Быковский Ю.А., Герасименко B.C., Миронос А.В., Смирнов В.А., Химинец В.В. Получение тонкопленочных волноводов на основе халькогенидных стеклообразных полупроводников методом лазерного напыления// Квантовая электроника. – 1980. – Т. 7, № 5. – С. 1132-1133.
57. Химинец В.В., Туряница И.Д., Пинзеник В.П., Химинец О.В., Чепур Д.В. Разработка халькогенидных стекол для записи и обработки оптической информации// Исследование по нелинейной оптике и спектроскопии. – Изд. Саратовского университета. – 1980. – С. 143-145.
58. Химинец В.B., Куценко Я.П., Пинзеник В.П., Добош M.В., Туряница И.Д. Стеклообразование и физико-химические свойства стекол в системах Sb-Bvl-J// Аморфные полупроводники-80. – Кишинев, 1980. – С. 120-123.
59. Костылев С.А., Шкут В.А., Химинец В.В. Осо­бенности переключения в проводящих стеклообразных пленках системы// Аморфные полупроводники-80. – Кишинев, 1980. – С. 277-280.
60. Химинец В.В., Пинзеник В.П., Баранова Л.П., Туряница И.Д. Химическая устойчивость и магнитная восприимчивость стекол системы Cu-As-Te// УХЖ. – 1980. – T. 46. – № 11. – С. 1164-1167.
61. Химинец В.В., Бажан В.И. Электропроводность стекол системы Ag-As-Te// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1980. – В.12. – С. 63-67.
62. Химинец В.В., Пинзеник В.П., Баранова Л.П., Туряница И.Д. Химическая устойчивость и магнитная восприимчивость стекол системы Ag-As-Te// Физическая электроника. – 1980. – В.10. – С. 82-86.
63. Добош M.В., Химинец В.В., Козич Л.И., Туряница И.Д. Стеклообразование и кинетика неизотермической криста­ллизации стекол в системе As-Te-J// Физическая электроника. – 1980. – В. 21. – С. 84-91.
64. Химинець В.В., Козич Л.І., Бажан В.І. Критерії вибору складів стекол для елементів електричної пам’яті// Тези допов. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів Закарпат­ської області. – Ужгород, 1980. – С. 101-102.

1981 р.
65. Блецкан Д.И., Герасименко B.C., Химинец В.В. ИК-спектры твердых растворов (GeS2Jx(GeSeJ)1-х// ЖНХ. – 1981. – Т.26, № 1. – С. 35-40.
66. Блецкан Д.И., Герасименко B.C., Химинец В.В. Образование твердых растворов в системах GeS-SnS и GeSe-SnSe и исследование их колебательных спектров// ЖНХ. – 1981. – Т.26, в.3. – С. 761-764.
67. Химинец В.В. Физико-химические и электро­физические свойства стеклообразных пленок системы Ag-As-Te// Физика и технология тонких пленок сложных полупро­водников. – Ужгород, 1981. – С. 38-39.
68. Росола И.И., Пуга П.П., Мица В.M., Чепур Д.В., Химинец В.В., Герасименко B.C. Оптические свойства и химическая связь в стеклах разреза AsS3-GeS2// УФЖ. – 1981. – Т.26, № 10. – С. 1665-1669.
69. Росола И.И., Пуга П.П., Химинец В.В., Чепур Д.В. Оптические свойства и структура стекол в системе Ge-Sb-Se// УФЖ. – 1981. – Т. 26, № 11. – С. 1875-1879.
70. Рубиш В.M., Туряница И.Д., Химинец В.В. Диэлектри­ческие свойства стекол системы Ge-As-S// УФЖ. – 1981. – Т. 26, № 11. – С. 1856-1859.
71. Росола И.И., Химинец В.В., Пуга П.П., Чепур Д.В. Рефрактометрические исследования стекол системы Ge-Sb-Se// Физическая электроника. – 1981. – В. 22. – С. 124-130.
72. Бажан В.И., Химинец В.В. Электропроводность халькогенидных стекол и их расплавов// Физическая электроника. – 1981. – В. 23. – С. 42-47.
73. Химинец В.В. Стеклообразование и физико-химические свойства стекол в системе Ag-As-Se-J// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1981. – В. 9. – С. 68-72.
74. Химинец В.В. Особенности стеклообразования и свойства в четверных халькогалогенидных системах M-As-BVI-J// Сложные полупроводники. – Ужгород, 1981. – С. 107-120.
75. Химинец В.В., Бажан В.Й., Козич Л.И. Особенности получения и свойства стеклообразных материалов для элементов электрического переключения// Пути повышения стабильности и надежности микроэлементов и микросхем. – Рязань, 1981. – С. 136-137.
76. Беца В.В., Химинец В.В., Федак В.В., Чепур Д.В. Применение пленок стеклообразных полупроводников в аналитическом приборостроении// Физика и технология тонких пленок сложных полупроводников. – Ужгород, 1981. – С. 245-246.
77. Химинец В.В., Бажан В.И., Козич Л.И. Особенности получения и свойства стеклообразных материалов для элементов электр. переключения// Пути повышения стабильности и надежности микроэлементов и микросхем. – Рязань, 1981. – С. 136-137.

1982 р.
78. Химинец В.В. Исследование взаимодействия и стеклообразования в системе AsSJ-GeS2// XHX. – 1982. – Т.27, в.8. – С. 2094-2097.
79. Химинец В.В., Баранова Л.П. Химическая устой­чивость халькогалогенидных стекол системы Ag-As-Se-J// ЖПХ. – 1982. – Т. 55, № 9. – С. 1930-1933.
80. Химинец В.В., Баранова Л.П., Бажан В.И., Козич Л.И., Чепур Д.В. Влияние условий получения на оптические и электрофизические свойства стеклообразных As,B,vl// Аморфные полупроводники-82. – Бухарест, 1982. – С. 114-116.
81. Бажан В.И., Химинец В.В., Чепур Д.В. Высоко­температурная электропроводность халькогенидных стекол системы In-As-Te на постоянном токе// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1982. – В. 9. – С. 34-38.
82. Химинец В.В. Халькогенидные стекла – перспек­тивные материалы для квантовой электроники. I. Взаимо­действие и структура стекол в системе As-S// Квантовая электроника. – 1982. – В. 23. – С. 64-80.
83. Добош M.В., Туряница И.Д., Химинец В.В., Куценко Я.П. Термический анализ стекол тройных систем AV-BVI-CV11// Тез. докл. VIII Всес. конф. по терм. анализу. – Куйбышев, 1982. – С. 119.
1983 р.
84. Химинец В.В. Халькогенидные стекла – перспек­тивные материалы для квантовой электроники. II. Физико-химические параметры и свойства стеклообразных мате­риалов на основе систем As-Bvi// Квантовая электроника. – 1983. – В. 24. – С. 84-87.
85. Химинец В.В. Халькогенидные стекла – перспек­тивные материалы для квантовой электроники. III. Возмож­ности практического применения// Квантовая электроника. – 1983. – В. 25. – С. 63-76.
86. Химинец В.В., Герасименко B.C., Химинец О.В. Колебательные спектры стекол тройной системы As-Se-J// Изв. АН СССР. Сер. «Неорган. материалы». – 1983. – Т. 19, № 1. – С. 62-66.
87. Росола И.И., Заячковский M.П., Химинец В.В., Чепур Д.В. Тепловое расширение стекол системы Ge-As-S-J// УФЖ. – 1983. – Т. 28, № 7. – С. 1060-1063.
88. Беца В.В., Билинец Ю.Ю., Химинец В.В., Федак В.В., Кондратьева В.Г., Головач И.И. Оптические элементы на основе халькогенидных стекол// ЖПС. – 1983. – T. 39, в.2. – С. 295-299.
89. Химинец В.В., Баранова Л.П. Химическая устойчивость халькогалогенидных стекол системы Ge-As-S-J// ЖПХ. – 1983. – Т. 56, № 7. – С. 1515-1517.
90. Росола И.И., Пуга П.П., Химинец В.В., Чепур Д.В. Инфракрасные спектры и спектры деполяризации комбинационного рассеяния света в стеклах системы (As2Sз)x(AsJз)1-х// Оптика и спектроскопия. – 1983. – Т. 55, в. 4. – С. 695-699.
91. Беца В.В., Федак В.В., Химинец В.В., Перчи З.И. Повышение эффективности многоходовых кювет в газовом анализе// Метрологическое обеспечение производства и контрольно-измерительная техника. – Ужгород, 1983. – С. 33-37.
92. Ряннель Э.Ф., Химинец В.В., Каплинская Л.В., Шориков Ю.В. Применение стеклообразных полупроводников для фототермопластической записи// Фотохимические процессы регистрации голограмм. – Л., 1983. – С. 117-123.
93. Росола И.И., Пуга П.П., Чепур Д.В., Химинец В.В. Спектры деполяризации KPC в стеклах системы (As2Sз)x(AsJз)1-х// Тез. докл. Совещания по KPC. – Красноярск, 1983. – С. 242-243.
94. Пинзеник В.П., Миронос А.В., Химинец В.В. Стекла системы Ge-Sb-S сильно легированные Fe в расплаве// Неорганические стекловидные материалы и пленки на их основе. – M., 1983. – С. 76.
95. Химинец В.В., Добош M.В., Козич Л.И., Бажан В.И., Баранова Л.П., Росола И.И. Получение, исследование свойств и практического применения стекол систем Ge-As-Bv’-J// Неорганические стекловидные материалы и пленки на их основе. – M., 1983. – С. 94.
96. Добош M.В., Горват AA, Рубиш В.М., Химинец В.В., Туряница И.Д. Сегнетоактивные ситаллы на основе Sb-S-J// Тез. докл. ІІ Всес. конф. по ф-х основам технол. сегнетоэл. и родствен. матер. – Звенигород, 1983. – С. 89.
97. Росола И.И., Пуга П.П., Химинец В.В., Чепур Д.В. Спектры деполяризации комбинационного рассеяния света в стеклах системы As-S// Тез. докл. совещан. по спектроскопии KP. – Красноярск, 1983. – С. 242-243.
98. Petrovic D.M., KhiminotsV.V., Avramov M.J., Lukic S.R. Characterization of Glasses in the Ge-As-S-J system// Zbornik radova. – Novi-Sad, 1983. – V. 12. – pp.1-11.
1984 р.
99. Пензеник В.П., Росола И.И., Пинзеник К.И., Химинец В.В. Магнитная восприимчивость и химическая связь в стеклах системы Ge-As-S-J// УФЖ. – 1984. – Т. 29, № 4. – С. 140-148.
100. Химинец В.В., Баранова Л.П., Росола И.И., Ковач Д.Ш. Влияние условий синтеза на оптические свойства стеклообразного AsSJ// УФЖ. – 1984. – Т. 29, № 4. – С. 507-510.
101. Ампилогов В.H., Вихров С.П., Добош M.В., Химинец В.В. Физико-химические свойства и электронная проводимость в стеклах и расплавах системы Bi-Ge-Se// Изв. Вузов. Сер. «Физика». – 1984, № 5. – С. 57-60.
102. Калинич С.И., Иваницкий В.П., Химинец В.В., Довгошей H.И. Радиационно-стимулированные изменения электрофизических свойств и структуры аморфных слоев Ge-Sb-Se// Поверхность, физика, химия, механика. – 1984. – В. 12. – С. 100-102.
103. Вихров С.П., Ампилогов В.H., Кенгерлинский Л., Химинец В.В. Проводимость п-типа в стеклах системы Ge-S-Bi// Изв. АН СССР. Сер. «Неорган. материалы». – 1984. – Т. 20, № 4. – С. 1459-1461.
104. Химинец В.В., Бажан В.И. Проводимость стекол системы As-Te-J на постоянном токе в широком интервале температур// Изв. АН. СССР. Сер. «Неорган. материалы». – 1984. – Т. 20, № 12. – С. 2035-2039.
105. Химинец В.В., Росола И.И. Влияние условий получения на спектры комбинационного рассеяния света стеклообразных соединений As2S3 и AsSJ// Аморфные полупроводники-84. – Болгария, 1984. – С. 94-96.
106. Petrovic D.M., Khiminets V.V., Avramov M.J., Lukic S.R. Characterization of Glasses in the Ge-As-Se-J system// Zbornik radova. – Novi-Sad, 1984. – V13. – pp. 7-12.
107. Avramov M., Khiminets V., Petrovic D., Bagan V. Electroprovodnost stakla sistema Ge-As-S-Se-J u surokom temperaturnom intervale// IX Jugosl. simpos. of fisik kond. Mater. – Portorog, 1984. – рр. 12-18.
108. Lukic S., Khiminets V., Petrovic D., Avramov M. Ispitivaje nekih optokin osobina stakla sistema Ge-As-S-Se-J// IX Jugosl. simpos. of fisik kond. mater 12. – Portorog, 1984. – рр.84-86.
109. Орешкин П.Т., Вихров С.П., Химинец В.В., Ампилогов В.H., Бабаев А.А. Исследование электро­проводности, термо-эдс, и фотолюминесценции ХСП системы Ge-S-Bi// Аморфные полупроводники-84. – Болгария, 1984. – С. 192-194.
110. Блецкан Д.И., Герасименко B.C., Митровци И.M., Полажинец H.В., Химинец В.В. Влияние примесей Cu и Ag на электрические и оптические свойства стекол Ge2S3// УФЖ. – 1984. – Т. 29, № 7. – С. 1074-1081.
111. Химинец В.В. Состояние и перспектива научно-технических разработок Ужгородского госуниверситета для промышленных предприятий города Ужгорода// Проблемы внедрения научно-технических достижений в производство. – Ужгород, 1984. – 14-20 с.
112. Химинец В.В., Бажан В.И., Некрасов Д., Химинец О.В. Проводимость стекол системы Ge-Cu-As-Te на постоянном токе в широком интервале температур// Пути повыш. надежн. и стабильн. микроэл. и микросхем. – Рязань, 1984. – С. 149.
113. Валюкснас В.И., Рубиш В.M., Химинец В.В., Туряница И.Д., Микученис В.Ф., Ауксялис С.Б. Структура, ионный перенос заряда и диэлектрические свойства стекол системы Ag-As(Sb)-S-J// Ионика твердого тела. – Вильнюс, 1984. – С. 55.

1985 р.
114. Водопьянов Л.К., Туряница И.Д., Рубиш В.M., Кенгерлинский Л.Ю., Химинец В.В., Орлокас A.A. Электропроводность и структура стекол (AgAsS2) х (AgJ)1-х // ФХС. – 1985. – Т. 11, № 1. – C. 170-173.
115. Блецкан Д.И., Митровций И.M., Ермолович И.Б., Баран H.П., Химинец В.В. Электрические и оптические свойства стекол (GeS3)100-xBix// УФЖ. – 1985. – Т. 30, № 4. – С. 628-635.
116. Баранова Д.П., Тягур Ю.И., Химинец В.В., Герзанич E.И. Влияние температуры и гидростатического давления на край поглощения стекол системы (AsSJ)x(GeS)1-х// Стеклообразные полупроводники. – Ленинград, 1985. – С. 117-118.
117. Химинец В.В., Росола И.И., Пуга П.П., Ковач Д.М. Урбаховский край и поляризуемость стекол системы Ge-As-S-J// Стеклообразные полупроводники. – Ленинград, 1985. – С. 119-120.
118. Цигика В.В., Тягур Ю.И., Добош M.В., Шуста B.C., Химинец В.В. Получение и оптические свойства бромсодержащих халькогалогенидных стекол при высоких давлениях// Стеклообразные полупроводники. – Ленинград, 1985. – С. 182-183.
119. Пинзеник В.П., Крамаренко A.H., Химинец В.В. Магнитная восприимчивость стекол системы As2S3-AsJ3// Хим. связь, электрон. структура и физ.-хим. свойства полупров. и полуметаллов. – Калинин, 1985. – С. 124.
120. Petrovic D.M., Khiminets V.V., Avramov M.J. Class Formation andt the Vibration Spectra in the Ge-As-S-J System.// Phys. stat. Sol. – 1985. – v. 90. – pp.151-155.
121. Цигика В.В., Химинец В.В., Герасименко B.C., Добош M.В. Исследование стеклообразования колебательных спектров и свойств стекол в системе Ge-As-S-Br// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1985. – В. 5. – С. 39-42.
122. Билинец Ю.Ю., Химинец В.В., Головач И.И., Федак В.В., Цигика В.В. Защитные покрытия диодных источников излечения в средней ИК области спектра// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1985. – В. 9. – С.70-73.
123. Цигика В.В., Погорелый С.M., Добош M.В., Грдличка E.С., Бенке А.Ю., Химинец В.В. Улучшение светотехнических характеристик индикаторных светодиодов на основе GaAs// Метрологическое обеспечение производства и контрольно-измерительная техника. – Ужгород, 1985. – С. 47-53.
124. Ткаченко В.И., Марьян M.И., Бенке А.Ю., Добош M.В., Химинец В.В. Термодинамические релаксационные свойства стекол системы вблизи температуры потери динамической устойчивости// Термодинамика и материало­ведение полупроводников. – M., 1985. – С. 159-160.
125. Химинец В.В. Процессы стеклообразования и физические свойства полупроводников в системе M-A-BVI-J// Автореферат докторской дисертации. – Кишинев, 1985. – 36 с.
 
1986 р.
126. Марьян M.И., Туряница И.И., Берча Д.M., Химинец В.В. Влияние условий синтеза на структуру и устойчивость халькогенидных стекол// УФЖ. – 1986. – Т. 31, № 4. – С. 571-576.
127. Росола И.И., Стефанович B.A., Зацаринная Т.А., Химинец О.В., Крамаренко А.Н., Пинзеник В.П., Химинец В.В. Комбинационное рассеяние света стекол системы As-S-J// Тез. докл. ІІІ Bcec. конф. по спектроскопии комбинац. рассеяния света. – Красноярск, 1986. – С. 141-142.
128. Погорелый С.М., Добош M.В., Химинец В.В. Влияние малых концентраций висмута на кристаллизационную способность халькогенидов мышьяка// Материаловедение халькогенидных и кислородсодержащих полупроводников. – Черновцы, 1986. – Т. 2. – С. 156.
129. Химинец О.В., Боркач E.И., Баранова Л.П., Росола И.И., Химинец В.В. Влияние условий получения на структуру и физические свойства стеклообразующих халькогенидов// Материаловедение халькогенидных и кислородсодержащих полупроводников. – Черновцы, 1986. – Т. 2. – С. 226.
130. Petrovic D.M., Khiminets V.V., Lukic S.R., Avramov M.J. Synthesis and the absorption spectra of Ge-As-S-Se-J Sys­tem glass. – I of Mat. Sci. Let. 1986, – v. 5. – pp. 290-292.
131. Khiminets V.V., Petrovic D.M., Lukic S.R., Rosola 1.1. Vibrational spectra of Glass of the Three-component sys­tem As-S-J. – Zbornik radova. – Novi-Sad, 1986, – v.14. – pp. 1-6.
132. Petrovic D., Khiminets V., Caric S. Electrical conduc­tivity of Ge20As14(SexS1 J52J14 Glasses in the wide Ronge of tem­perature Intervals. – Rev. Res. Fac. Sci. Univ., Novi-Sad, 1986. – v. 15. – рp. 85-92.
133. Petrovic D., Khiminets V., Avramov M. Optical of the Energy Gap of the complex semiconductive Glass system (Ge As. ), S,RSe,J.// Zbornik radova. – Novi-Sad, 1986. – v.17. – pp. 60-65.
134. Babaew A., Emirow J., Khiminets O., Khiminets V. Jodine influence of the Photoluminiscence of the Glass As2S3// Semiconductors – 86. – Hungary, 1986. – pp. 15-20.
135. Калинин С.И., Туряница И.И., Добош И.В., Химинец В.В., Жолудь С.M. Влияние высокоэнергетического электрон­ного облучения на кристаллизацию стекол в системе Ge-Sb-Se// УФЖ. – 1986. – Т. 31. – С. 1724-1726.
136. Федак В.В., Химинец В.В., Росола И.И., Ковач Д.Ш., Студеняк И.П. Халькогенидные стекла для герметизации диодов полупроводниковых излучающих// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1986. – В. 3. – С. 58-61.

1987 р.
137. Грдличка Е.С., Добош M.В., Погорелый С.М., Цигика В.В., Химинец В.В. Коэффициент вывода света электро-люминисцентных диодов с оптическими покрытиями из халькогенидных стекол// Электронная техника. Сер. «Полу­проводниковые приборы». – 1987. – В. 2. – С. 182-188.
138. Туряница И.И., Пинзеник К.И., Фролова H.П., Калинич С.И., Химинец В.В. Неорганические резисты на основе слоев халько­генидных стеклообразных полупроводников системы As-Se// Пути повышения стабильности и надежности микроэлементов и микросхем. – Рязань, 1987. – С. 141-142.
139. Росола И.И., Зацаринная Т.А., Баранова Л.П., Химинец В.В. Влияние условий синтеза на физико-химические свойства стеклообразного As2S3// УФЖ. – 1987. – T. 32, № 8. – С. 1256-1261.
140. Химинец В.В., Боркач E.И., Химинец О.В. Особен­ности получения оптически однородных халькогенидных стекол системы Ge-As-S-J// Электронная техника. Сер. «Материалы». – 1987. – В. 6. – С. 63-66.
141. Туряница И.И., Марьян M.И., Боркач Е.И., Химинец В.В. Фото- и термокристаллизация аморфных пленок системы Ge-As-Te// Тройные полупроводникики и их применение. – Кишинев, 1987. – С. 47.
142. Пинзеник В.П., Химинец В.В., Крамаренко А.И., Росола И.И. Исследование особенностей структурообразования полупроводниковых стекол системы As-S-J// Тройные полупроводники и их применения. – Кишинев, 1987. – С. 53.
143. Химинец В.В., Пинзеник В.П., Росола И.И., Зацаринная Т.Д. Физико-химические, оптические свойства и строение стекол системы As-S-J// УФЖ. – 1987. – T. 32, № 11. – С. 1707-1712.
144. Росола И.И., Химинец О.В., Стефанович В.А., Зацаринная Т.А., Химинец В.В. Влияние условий синтеза на спектры KPC стеклообразного As2S3// Применение коле­бательных спектров к исследованию неорганических соединений. – Красноярск, 1987. – С. 71-72.
145. Росола И.И., Цигика В.В., Добош M.В., Аврамов M.И., Петрович Л.M., Химинец В.В. Спектрофотометрические и рефрактометрические исследования стекол системы Ge-As-S-Br// УФЖ. – 1987. – Т. 32, № 12. – С. 1814-1819.
146. Цигика В.В., Тягур Ю.И., Добош M.В., Шуста B.C., Герзанич E.И., Химинец В.В. Оптические свойства стекол системы Ge-As-S-Br при высоких давлениях// Физическая электроника. – 1987. – В. 35. – С. 112-117.
 
1988 р.
147. Химинец О.В., Баранова Л.П., Цигика В.В., Добош M.В., Химинец В.В. Взаимодействие и процессы стекло-образования в системе GeS2-As2S3// ЖНХ. – 1988. – Т. 33, В. 6. – С. 1541-1545.
148. Зацаринная Т.Д., Боркач E.И., Росола И.И., Стефанович В.А. Влияние условий получения на спектры KPC серосодержащих стеклообразных соединений As2S3 и As2S5// Тез. докл. XX Всес. съезда по спектроскопии. – Ереван, 1988. – С. 222.
149. Козич Л.И., Химинец В.В., Туряница И.И. Установка для исследования температурных зависимостей термо-ЭДС// Метрологическое обеспечение производства и контрольно-измерительная техника. – Ужгород, 1988. – С. 115-150.
150. Погорелый С.M., Цигика В.В., Софилканич И.В., Химинец В.В., Онопко В.В., Терещенко Н.Т. Установка формирования объемных, оптических покрытий из халькогенидного стекла// Метрологическое обеспечение произ­водства и контрольно-измерительная техника. – Ужгород, 1988. – С. 30-35.
151. Avramov M., Petrovic D., Khiminets О., Khiminets V. Fotoluminescencija i kraj sopstvene absorpcije amorfnoj poluprovodnikojs system Ge30As14(SxSe1x)51J14// XІ Jugosl. simpos. of fisik Kond. mater. – Don. Milanovec, 1986. – рp. 102.
152. Химинец О.В., Козич Л.И., Химинец В.В. Связь параметров переключающего элемента с теплопроводностью халькогенидных стекол// Физическая электроника. – 1988. – В. 37. – С. 72-75.
153. Туряница И.И., Марьян M.И., Зубань В.А., Химинец В.В. Фото- и термоиндуцированные изменения в слоях системы// Регистрирующие среды. – M., 1988. – С. 92-97.
154. Бабинец Ю.Ю., Мица В.М., Химинец В.В., Товт С.З., Фекешгази И.В. Линейное поглощение и топология полупро­водниковых пленок// Сборник IІ Уральской конференции. – Свердловск, 1988. – С. 49.

1989 р.
155. Билинец Ю.Ю., Добош M.В., Цигика В.В., Качур А.А., Химинец В.В. Высокоэффективные ИК-светодиоды для устройства оптоэлектроники// Применение ХСП в опто-электронике. – Кишинев, 1989. – С. 66-67.
156. Козин Л.И., Крамаренко А.Н., Росола И.И., Химинец В.В. ВОД температуры на основе ХСП// Оптические методы и приборы. – M., 1989. – С. 45-46.
157. Марьян M.И., Добош M.В., Цигика В.В., Химинец В.В. Самосогласованный подход к изучению термодина­мических свойств стеклообразных полупроводников в области температур размягчения// Структура, физико-химические свойства некристаллических полупроводников. – Ужгород, 1989. – С. 148-150.
158. Фирцак Ю.Ю., Химинец В.В., Лукша О.В., Баран И.Ю. Стеклообразные халькогениды в конструировании оптических структур// Структура, физико-химические свойства некристаллических полупроводников. – Ужгород, 1989. – С. 194-198.
159. Росола И.И., Аврамов M.И., Петрович Д.M., Химинец В.В. Край собственного поглощения и показатель преломления стекол// Структура, физико-химические свойства некристаллических полупроводников. – Ужгород, 1989. – С. 125-127.
160. Химинец О.В., Бабаев A.A., Баранова Л.П., Химинец В.В. Фотолюминесценция и край собственного поглощения стеклообразных сплавов системы As-S-J// ФХС. – 1989. – Т. 15, № 2. – С. 172-175.
161. Росола И.И., Зацаринная Т.А., Химинец О.В., Стефанович В.А., Химинец В.В. Влияние условий синтеза на физико-химические свойств и спектры KPC стеклообразного As2S3// УФЖ. – 1989. – Т. 34, № 2. – С. 236-239.
162. Цигика В.В., Добош M.В., Химинец В.В. Терми­ческое расширение халькогенидных стекол// Термо­динамика и материаловедение полупроводников. – M., 1989. – С. 115-116.
163. Rosola I.I., Avramov M.I., Petrovic D.M., Khiminets V.V., Absorption edge and Refraction index of Ge-As-S-Se-J System Glass// Zbornic radova. – Novi-Sad, 1989. – N 19. – pp. 67-76.
164. Марьян M.И., Химинец В.В. Синергетические эффекты при стекловании расплавов полупроводников// Термодинамика и материаловедение полупроводников. – M., 1989. – С. 105-106.
165. Марьян M.И., Добош M.В., Химинец В.В. Структурные и динамические аспекты поведения полупро­водниковых стекол в области температур размягчения// Термодинамика и материаловедение полупроводников. – M., 1989. – С. 107-108.
166. Khiminets V., Rosola I., Khiminets О. Effect of Prepa­ration Conditions an Structure and Properties of Glasses// Simposium of the Solid state Chemistru. – Partdubice, 1989. – pp.162-163.
167. Марьян M.И., Химинец В.В. Синергетические эффекты при стекловании жидкости// Письма в ЖТФ. – 1989. – T. 15. – № 5. – С. 5-9.

1990 р.
168. Марьян M.И., Химинец В.В., Туряница И.И. Низкотемпературные аномалии физических свойств и их связь с условиями получения для стеклообразного AsS3// ФХС. – 1990. – Т. 16, № 2. – С. 126-132.
169. Туряница И.И., Марьян M.И., Химинец В.В. Пленарные волноводы, формируемых под действием света на слоях халькогенида мышьяка// ЖТФ. – 1990. – T. 60, № 2. – С.81-85.
170. Фролова H.П., Туряница И.И., Химинец В.В. Селективное растворение халькогенидных слоев системы As-Se// ЖНХ. – 1990. – № 9. – С. 2080-2083.
171. Марьян M.И., Химинец В.В. Особенности поведения упругих свойств сплавов стеклообразных веществ в области температур стеклования// Расплавы. – 1990. – № 6. – С. 116-126.
172. Rosola I., Khiminets V. Fundamental Absorption edge and Polarizability of the Ge-As-S-I system alloj// Intern, conf. Ter­nary and Multinary Compaunds. Kishineu, 1990. – рp. 128.
173. Mitsa V., Khiminets V., Fekeshkhazi I. Low-frequency Raman Spectra and TWO-photon absorption in Multinary Glassy Semiconductors// Intern, conf. Ternary and Multinary Compaunds. Kishineu, 1990. – рp. 80.
174. Бабинец Ю.Ю., Гвардионов Ю.Б., Мица В.М., Химинец В.В., Товт С.З., Власенко Ю.В., Фекешгази И.В. Топология матрицы структуры и нелинейное поглощение в сложных стеклообразных полупроводниках// Тезисы XII Всес. конф. по физике полупроводников. – Киев, 1990. – Т. 1. – С. 149-150
175. Гвардионов Ю.Б., Мица В.M., Химинец В.В. Низкочастотные КР-спектры и размеры зон структурной корреляции в стеклах// Структурные превращения и релаксационные явления в некристаллических твердых телах. – Дрогобыч, 1990. – С. 54.
176. Petrovic D.M., Dobosh M.V., Khiminets V.V., Lukic S.R., Petrovic A.F., Pogoreli S.M. Thermal stabilitu of the amorphous system As-Se-I// I. of Thermal Analysis. – 1990. – v. 36. – pp. 2375-2382
177. Petrovic D.M., Avramov M.I., Lukic S.R., Khiminets V.V., Dobosh M.V. Thermal stability and electrical conductivity of Ge20As14(SexS1 x)52J14 Glasses// J. of Mater. Sci. – 1990. – v.25. – pp. 3557-3560.

1991 р.
178. Мар’ян M.І., Химинець В.В. Механізм та законо­мірності впливу зовнішнього шуму на процес склування напівпровідників// УФЖ. – 1991. – Т. 36, № 5. – С. 757-761.
179. Козич Л.И., Крамаренко П.И., Росола Й.Й., Троцюк А.Б., Химинец В.В. ВОД температуры на основе халько-генидных стекол для работы в экстремальных условиях// Полупроводниковые материалы и устройства на их основе. – Киев, 1991. – С. 94-101.
180. Бабинец Ю.Ю., Гвардионов Ю.Б., Мица В.M., Циуляну Д.И., Химинец В.В. Продольно-упругие модули и зона структурной корреляции в сложных стеклах// Тез. доклад IІ Всес. конф. по физике стеклообр. тверд, тел. – Рига, 1991. – C. 145 -152.
181. Росола И.И., Зацаринная Т.Д., Химинец О.В., Стефанович В.А., Химинец В.В. Влияние температуры синтеза на спектры KPC стеклообразного As2S3// Тез. доклад IІ Всес. конф. по физике стеклообр. тверд. тел. – Рига, 1991. – С. 77.
182. Марьян M.И., Туряница И.И., Химинец В.В. Формирование диссипативных структур при охлаждении расплавов стеклообразных веществ// Тез. доклад ІІ Всес. конф. по физике стеклообр. тверд. тел. – Рига, 1991. – С. 112.
183. Lukic S.R., Petrovic D.M., Zolotun N.Y., Turjanitsa 1.1., Khiminets V.V. Electro- and Photoconductivity of Chalcogenide Glasses of the Cux(AsSeJ)1-х system// 11 th General Conference of the Condensed Matter Division. – England, E xeter, 1991. – рp. 313.
184. Цигика В.В., Добош M.В., Погорелый С.М., Качур А.А., Билинец Ю.Ю., Химинец В.В. Оптические гермети­зирующие покрытия на основе халькогенидных стекол для светоизлучающих структур видимого и ближнего ИК-диапазона// Полупроводниковые материалы и свойства на их основе для оптоэлектроники. – К., 1991. – С. 75-80.
1992 р.
185. Mitsa V.M., Khiminets V.V., Fekeshkhazi I.V. Low-frequance Raman Spectra and TWO-Photon absorption in Multinary Glassy Semiconductors// In. Ternary and Multinary Compaunds. – Kishineu, 1992. – v. 2. – pp. 268-271.
186. Rosola 1.1., Khiminets V.V. Fundamental Absorption Edge and Polarizability of Ge-As-S-I System Alloys// In. Ternary and Multinary Compaunds. – Kishineu, 1992. – v. 2. – pp. 304-305.

1993 р.
187. Химинець В.В., Химинець О.В. До питання перепідготовки кадрів у системі безперервної освіти// Технологія цільової підготовки спеціалістів. – Дніпро­петровськ, 1993. – C. 15-17.
188. Жупанин C.І., Талапканич M.І., Химинець В.В. Шляхи активізації навчання вчителів у процесі курсової підготовки// Актуальні проблеми післядипломної освіти педагогічних кадрів у період відродження національної школи. – K., 1993. – С. 50-52.

1994 р.
189. Химинець В.В., Химинець О.В. Головні аспекти виховання обдарованих особистостей в школі// Талановита особистість: сім’я, школа, держава. – K., 1994. – Т. 2. – С. 116-118.
190. Химинець О.В., Химинець В.В. Особливості виховної роботи з обдарованими дітьми// З проблем роботи середніх навчально-виховних закладів нового типу. – K., 1994. – C. 19-22.
 
1995 р.
191. Химинець В.В., Химинець О.В. Урбанізація життя і проблеми довкілля в Закарпатті// Зелені Карпати. – Ужгород, 1995. – № 3-4. – C. 43-48.
192. Химинець В.В., Химинець О.В. Психолого-педагогічні основи екологічного виховання молоді в навчальних закладах Закарпаття// Біля витоків народної освіти краю. – Ужгород, 1995. – С. 24-26.
193. Химинець В.В., Талапканич M.І. Роль інститутів удосконалення вчителів у системі неперервної освіти// Неперервна педагогічна освіта. – Кам’янець-Подільськ, 1995. – C. 155-156.

1996 р.
194. Химинець В.В. Роль кафедри інституту в системі безперервної освіти// Проблеми післядипломної освіти. – Ужгород, 1996. – С. 12-16.
195. Химинець В.В., Талапканич M.І. Деякі фактори, які визначають стан і впливають на розвиток освіти// Проблеми післядипломної освіти. – Ужгород, 1996. – С. 30-32.
196. Химинець В.В., Боркач E.І. Використання електронної мікроскопії при вивченні фізики у загально­освітніх школах// Проблеми післядипломної освіти. – Ужгород, 1996. – С. 65-67.
197. Химинець В.В., Золотун Л.І. Розвиток творчої самостійності вчителів фізики на курсах підвищення кваліфікації// Проблеми післядипломної освіти. – Ужгород, 1996. – С. 156-159.
198. Химинець В.В., Химинець O.В. Глобальні екологічні проблеми і їх вплив на навколишнє середовище Карпатського регіону// Екологічні передумови розвитку рекреації на Гуцульщині. – Яремча, 1996. – С. 90-92.
199. Химинець В.В., Химинець O.В. Психолого-педагогічні аспекти екологічного виховання в системі безперервної освіти// Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми. – Чернівці, 1996. –Т. 4. – С. 36-42.
200. Софілканич І.В., Химинець В.В. Роль і місце центрів науково-технічної творчості учнів у системі неперервної освіти// Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми. – Чернівці, 1996. – Т. 5. – С. 25-26.
201. Химинець В.В., Химинець O.В. Психолого-педа-гогічні основи екологічного виховання молоді// Післядипломна освіта керівних і педагогічних кадрів: проблеми розвитку. – K., 1996. – С. 108-109.
202. Химинець В.В., Талапканич M.І. Роль кафедри у системі вдосконалення підвищення кваліфікації// Після­дипломна освіта керівних і педагогічних кадрів: проблеми розвитку. – K., 1996. – С. 122-123.
203. Химинець В.В. Взаємовплив розвитку релігії і освіти на Закарпатті// Агенція релігійної інформації. – K., 1996. – № 7. – С. 7.

1997 р.
204. Химинець O.В., Талапканич M.І., Химинець В.В. Психолого-педагогічні аспекти екологічного виховання в сучасних умовах// Обрії. – 1997. –№ 1. – С. 47-51.
205. Химинець В.В., Химинець O.В. Взаємовплив стану екології і здоров’я людей в Закарпатті// Охорона довкілля: сучасні дослідження в екології і мікробіології. – Ужгород, 1997. T. 1. – С. 402-404.
206. Химинець В.В. Сіль нації: інтелект, інтелігенція, сучасність// Карпатський край. – 1977. – № 1-5. – C. 3-6.
207. Химинець В.В., Химинець O.В. До питання про «Концепцію соціально-економічного розвитку Закарпаття»// Економіка Закарпаття сьогодні і завтра: шляхи виходу з кризи. – Ужгород, 1977. – С. 237-241.
208. Химинець В.В., Талапканич M.І., Зимомря M.І. Післядипломна освіта вчителів: проблеми і перспективи// Проблеми післядипломної освіти педагогів. –Ужгород, 1997. – С. 3-8.
209. Софілканич І.В., Химинець В.В. Роль ЦНТТІ у розвитку творчих здібностей учнів// Проблеми післядипломної освіти педагогів – Ужгород, 1997. – C. 67-70.
210. Химинець В.В. Соціальні аспекти екологічної освіти// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 1997. – С. 143-146.
211. Химинець В.В., Химинець О.В. Міжпредметні зв’язки в процесі екологічного навчання і виховання// Проблеми після­дипломної освіти педагогів. – Ужгород, 1997. – С. 155-157.
212. Химинець В.В. Суспільство і влада// Карпатський край. – 1997. – № 11, 12. – С. 4-8.

1998 р.
213. Химинець В.В., Химинець О.В. Екологічні проблеми Закарпаття в контексті концепції сталого розвитку// Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку. – Рахів, 1998. – С. 189-192.
214. Гульпа Л.Ю, Химинець В.В. Ідеї сталого розвитку і проблеми довкілля Берегівського району// Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку. – Рахів, 1998. – С. 145-148.
215. Химинець В.В. Залізоробна справа на Закарпатті// Наш рідний край. – 1998. – № 1. – С. 34-36.
216. Химинець В.В., Талапканич М.І. Особливості організації навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів// Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності. – К., 1998. – С. 226-230.

1999 р.
217. Химинець В., Химинець О. Особливості соціально-економічного розвитку Закарпаття в ХХ столітті// Закарпаття в складі Чехословаччини. – Ужгород, 1999. – С. 144-151.
218. Кухта М.І, Химинець В.В. Виховання сучасної молоді на принципах гуманістично громадянської спрямованості педагогічної преси Закарпаття 20-30 років ХХ століття// Гуманітарна освіта: досвід, проблеми. – Ужгород, 1999. – С. 361-366.
219. Боркач Е.И., Иваницкий В.П., Химинец В.В. Структурно-технологическая модификация и ТУ-диаграмма стеклообразного трисульфида мышьяка// Укр. деп. в ДНТБ. Украина. – № 37 – Ук 99. – 16 с.
220. Боркач Е.И., Иваницкий В.П., Лукша О.В., Химинец В.В. Структура многокомпонентных стеклообразных полупроводников// Укр. Деп. в ДНТБ. Украина. – № 38-Ук 99. – 20 с.
221. Боркач Е.И., Иваницкий В.П., Лукша О.В., Химинец В.В. Особенности строения свободной поверхности и приповерхностной области стекол// Укр. деп. в ДНТБ. Украина. – № 39-Ук 99. – 16 с.
222. Химинець В.В. Гуманістично-громадянська спрямованість післядипломної освіти в умовах розвитку української державності// Післядипломна освіта та управління навчальними закладами в умовах трансформації суспільства. – К., 1999. – С. 344-347.
223. Химинець В.В. Регіональний аспект суспільних трансформацій в Україні// Права і свободи людини та сучасний суспільний прогрес. – Ужгород, 1999. – С. 446-451.
224. Химинець В.В., Гецко П.І. Проблеми соціального захисту працездатного населення// Педагогіка. Соціальна робота. – 1999. – В. 2. – С. 92-98.
225. Гецко П.І., Химинець В.В. Трансформаційні особливості бідності в Закарпатті// Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. – Ужгород, 1999. – С. 100-106.
226. Химинець В.В. Науково-методичні основи організації навчально-виховного процесу у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 1999. – С. 3-6.
227. Навроцька Е.М., Химинець В.В. Особливості становлення освіти ромських дітей в Закарпатті// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 1999. – С. 42-44.
228. Небесник І.І., Химинець В.В. Роль образотворчого мистецтва у формуванні культури населення Закарпаття// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 1999. – С. 110-112.
229. Золотун Л.І., Химинець В.В. Самостійна робота на уроках фізики – один із методів підвищення ефективності виховного процесу// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 1999. – С. 214-217.
230. Химинець В.В., Шимон Ю.Ю. Про деякі новітні форми і методи пропаганди передового педагогічного досвіду вчителів історії// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 1999. – С. 239-241.
231. Химинець В.В., Гецко П.І. Проблеми зайнятості сільського населення Закарпаття// Проблеми економічного та соціального розвитку і практика наукового експерименту. – Київ-Ужгород, 1999. – С. 116-119.

2000 р.
232. Химинец В.В., Гондорчин Д.Р. Роль практического психолога в предупреждении и профилактике стресса у детей// Наука и образование. – Одесса, 2000. – С. 168-169.
233. Химинець В.В., Химинець В.В. Системні підходи до діяльності СЕЗ «Закарпаття»// Механізм створення та функціонування спеціальної економічної зони «Закарпаття». – Ужгород, 2000.– С. 80-84.
234. Гецко П.І., Химинець В.В. Роль транзитних коридорів в економічному розвитку Закарпаття// Механізм створення та функціонування спеціальної економічної зони «Закарпаття». – Ужгород, 2000. – С. 143-152.
235. Химинець О.В., Химинець В.В. Соціально-політичні аспекти формування ментальності// Педагогіка. Соціальна робота. – 2000. – В.3. – С. 88-91.
236. Химинець В., Химинець В. Ідеї сталого еколого-економічного розвитку// Зелені Карпати. – 2000. – № 1-2. – 4-8.
237. Радзецька Л.І., Химинець В.В. Роль і місце вільного часу у превентивному вихованні учнівської молоді// Превентивне виховання: проблеми ненасильства. – К., 2000. – С. 51-55.
238. Химинець О., Химинець В. Особливості соціально-економічного розвитку Закарпаття// Руснацький світ. – 2000. – Т. 1., ч.1. – С. 206-215.
239. Міца В.М., Химинець В.В. Динамічна стійкість і розміри ланцюгових кластерів у некристалічних напівпровідниках// Вісник УжНУ. Сер. «Фізика». – 2000. – № 6. – С. 211-220.

2001 р.
240. Химинець В.В. Психолого-педагогічні основи підвищення фахової майстерності вчителів// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 2001. – С. 3-10.
241. Химинець В.В., Дідик Н.Я. Проблеми та перспективи мистецької освіти на Закарпатті// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 2001.– С. 61-66.
242. Шимон Ю.Ю., Химинець В.В. Питання освіти карпатських українців в контексті словянського з’їзду 1848 року// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 2001. – С. 79-83.
243. Химинець В.В., Дмітрієнко М.В. Робота з обдарованими учнями на уроках мови в ПТУ// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 2001. – С. 109-112.
244. Khiminetz V., Hulpa L. Impartial View on Teaching in the Languages of National Minorities Transkarpatia// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 2001. – С. 139-142.
245. Химинець В.В., Сергійчук Ю.П. Особливості вивчення державної мови в національних школах// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 2001. – С. 143-147.
246. Химинець В.В. Слово про вчителя// Професор Д.В.Чепур – вчений, педагог, організатор науки і освіти. – Ужгород, 2001. – С. 63-67.
247. Химинець В.В., Химинець В.В. Особливості еколого-економічного виховання в процесі становлення молодої особистості// Науковий вісник УжНУ. Сер. «Економіка». – 2001.– В. 7. – С.139-141.
248. Химинець В.В. Регіональні аспекти сталого еколого-економічного розвитку// Науковий вісник УжНУ. Сер. «Економіка». – 2001.– В. 7. – С.148-153.
249. Химинець В.В. Наукові положення, закономірності та відкриття// Зелені Карпати. – 2001. – № 1-2. – С. 82-84.
250. Химинець В., Химинець В. Ресурсно-рекреаційний потенціал і перспективи розвитку Закарпаття// Руснацький світ. – 2001. – Т. 2. – С. 71-79.
251. Химинець В.В. Соціально-педагогічні аспекти підвищення фахової майстерності педагогів// Вісник Херсонського ДТУ. – 2001. – Т. 2.– С. 65-68.
252. Дорогунцов С.І., Химинець В.В. Еколого-економічні засади сталого розвитку Закарпаття// Науковий вісник УжНУ. Сер. «Економіка». – 2001. – В. 9. – С. 20-26.
253. Химинець В., Химинець В. Психолого-педагогічні основи еколого-економічного виховання в сучасній школі// Науковий вісник УжНУ. Сер. «Економіка». – 2001. – В. 9. – С. 359-364.
254. Химинець В.В. Освітянські аспекти сталого еколого-економічного розвитку// Директор школи. – 2001. – № 46-47. – С. 10-11.

2002 р.
255. Химинець В. Роль учителя у формуванні та здійсненні сучасної освітньої політики// Освіта для майбутнього розвитку. – К., 2002. – С. 111-112.
256. Химинець В.В. Психолого-педагогічні аспекти запровадження інноваційних технологій у сучасній школі// Нива знань. – 2002. – № 3. – С. 63-70.
257. Химинець В.В. Проблеми освіти в контексті ідеї сталого розвитку// Економіка та освіта: здобутки та перспективи діяльності в в рамках концепціїх сталого розвитку. – Черкаси, 2002. – С. 61-63.
258. Химинець В.В. Еколого-економічні основи сталого розвитку: проблеми освіти// Економіка та освіта: здобутки та перспективи діяльності в в рамках концепціїх сталого розвитку. – Черкаси, 2002. – С. 64-66.
259. Жупанин С.І., Химинець В.В. Художній образ природи в контексті розвитку в дітей творчих здібностей і діяльності// Науковий вісник УжНУ. Сер. «Педагогіка. Соціальна робота». – 2002. – В. 5. – С. 25-28.
260. Химинець В.В., Химинець В.В. Урбанізація життя. Техногенна ситуація і ідея сталого розвитку// Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту. – Київ-Ужгород-Ніредьгаза, 2002. – С. 28-40.
2003 р.
261. Химинець В.В. Науково-методичні основи запровадження інноваційних технологій у сучасній школі// Проблеми післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 2003. – С. 3-12.
262. Жупанин С.І., Талапканич М.І., Химинець В.В. Основні джерела і об’єкти шкільного краєзнавства// Проблеми післядипломної освіти педагогів – Ужгород, 2003. – С. 44-48.
263. Химинець В.В., Химинець В.В. Психолого-педагогічні особливості еколого- економічного виховання в сучасній школі// Проблеми післядипломної освіти педагогів – Ужгород, 2003. – С. 123-128.
264. Жупанин С.І., Химинець В.В. Місце художнього образу природи в системі розвитку в дітей творчих здібностей// Проблеми післядипломної освіти педагогів – Ужгород, 2003. – С. 171-175.
265. Гондорчин Д.Р., Химинець В.В. Роль практичного психолога у попередженні та профілактиці стресів в учнів// Проблеми післядипломної освіти педагогів – Ужгород, 2003. – С. 177-180.
266. Жупанин С.І., Химинець В.В. Формування і розвиток у молодших школярів еколого-естетичних інтересів// Проблеми післядипломної освіти педагогів – Ужгород, 2003. – С. 190-194.
267. Химинець В.В. Підвищення фахової майстерності вчителів у системі післядипломної освіти// Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. – Ужгород, 2003. – С. 240-244.

2004 р.
268. Химинець В.В., Химинець О.В. Особистісно-орієнтовані технології в післядипломній освіті// Освіта на Луганщині. – 2004. – № 1 (20). – С. 27-29.
269. Ходанич Л.П., Химинець В.В. Використання новітніх ТЗН у процесі викладання дисциплін культурологічного циклу// Проблеми післядипломної освіти. – Миколаїв, 2004. – С. 22-26.
270. Химинець В.В. В.Сухомлинський – гуманіст, учитель-новатор// Ученые записки Крымского ИППО. – 2004. – № 1. – С. 17-19.

2005 р.
271. Химинець В.В. Науково-методичні основи навчально-виховного процесу в системі післядипломної освіти// Удосконалення змісту та форм роботи Закарпатського ІППО. – Ужгород, 2005. – С. 7-12.
272. Химинець В.В. Науково-методичні аспекти підвищення фахової майстерності вчителів// Вісник післядипломної освіти. – К., 2005. – В. 1. – С. 78-88.
273. Химинець В.В. Науково-методичні проблеми освіти в контексті трансформаційних та інтеграційних процесів// Науковий вісник ЧНУ. Сер. «Педагогіка та психологія». – 2005. – В. 248. – С. 180-189.
274. Химинець В.В. Проблеми освіти дорослих// Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 4.
275. Химинець В.В. Науково-методичні аспекти розвитку післядипломної педагогічної світи на зламі століть// Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С.8-14.
276. Химинець В.В. Інновації в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами// Освіта Закарпаття. – 2005. – № 2. – С. 3-7.
277. Грабовська Т.І., Химинець В.В. Становлення і розвиток дистанційної форми навчання в Закарпатській області// Освіта Закарпаття. – 2005. – № 2. – С. 56-58.
278. Химинець В.В. Соціально-педагогічні аспекти управлінського процесу загальноосвітніми навчальними закладами// Наукові записки НДУ ім.М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2005. – № 6. – С. 9-13.
279. Химинець В.В. Соціально-політичні погляди О.Дух-новича// Олександр Духнович і освіта Закарпаття. – Ужгород, 2005. – С. 43-50.

2006 р.
280. Химинець В.В. Взаємозв’язок науково-дослідної роботи Закарпатського ІППО з розвитком шкіл області // Освіта Закарпаття. – 2006. – № 3. – С. 3-11.
281. Химинець В.В. Екологічна культура в системі післядипломної педагогічної освіти// Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення освітньої практики в системі післядипломної педагогічної освіти. – Київ – Житомир. – 2006. – С. 85-87.
282. Химинець В.В. Гуманістично-громадянська спрямованість післядипломної освіти// Освіта Закарпаття. – 2006. – № 4. – С. 3-7.
283. Химинець В.В. Науково-методичні проблеми післядипломної освіти в контексті трансформаційних та інтеграційних процесів// Українська освіта у світовому просторі. – К., 2006. – С. 78-84.
284. Химинець В.В. Науково-методичні аспекти громадянської спрямованості післядипломної педагогічної освіти// Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи. – Херсон, 2006. – С. 44-50.
285. Химинець В.В. Науково-методичні засади управлінської діяльності керівника освітнього закладу в сучасних умовах// Адаптивне управління як засіб реалізації стратегічних цілей закладу освіти. – Севастополь, 2006. – С. 62-68.

2007 р.
286. Химинець В.В. Гуманістично-громадянська спрямованість науково-дослідної роботи в інститутах післядипломної педагогічної освіти// Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції. – Донецьк, 2007. – С. 211-222.
287. Химинець В.В. Інновації в управлінні освітою// З досвіду управлінської діяльності та методичної роботи. – К., 2007.– С. 51-60.
288. Химинець В.В. Інноваційні підходи до управління сільською школою в сучасних умовах// Особливості управління сільською школою на сучасному етапі розвитку суспільства. – Запоріжжя, 2007. – С. 247-254.
289. Химинець В.В. Методичній роботі в школі – наукову основу// Освіта Закарпаття. – 2007. – № 5. – С. 3-8.
290. Химинець В.В. Інноваційні підходи до управління школою в сучасних умовах// Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 7-8. – С. 42-46.
291. Химинець В.В., Сивохоп Я.М. Гуманістично-громадянська та оздоровча спрямованість післядипломної педагогічної освіти// Ученые записки Крымского ИППО. – 2007. – № 4. – С. 21-23.
292. Химинець В.В. Інноваційно-гуманістичне спрямування післядипломної педагогічної освіти// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та коледжах. – 2007. – № 8. – С. 58.
293. Химинець В.В. Інноваційно-гуманістичне спрямування післядипломної педагогічної освіти// Гуманітарні науки. – 2007. – № 2. – С. 4-11.
294. Химинець В.В. Гуманістично-громадянська спрямованість менеджменту післядипломної педагогічної освіти// Вісник післядипломної освіти. – К., 2007. – С. 88-92.
295. Химинець В.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи// Освіта Закарпаття. – 2007. – № 6. – С. 7-10.
296. Химинець В.В. О.Духнович – видатний педагог і просвітитель// Освіта Закарпаття. – 2007. – № 6. – С. 44-49.

2008 р.
297. Химинець В.В. Особливості інноваційного розвитку освіти в контексті глобалізаційних процесів// Інноваційний розвиток сусп. за умов крос-культурних взаємодій. – Суми, 2008. – Ч.1. – С. 77-80.
298. Химинець В.В., Талапканич М.І., Стрічик П.П. Освіта Закарпаття з найдавніших часів до початку ХХ ст..- Освіта Закарпаття// - 2008. - № 7. – С. 13-25.
299. Химинець В.В. О.Духнович – видатний освітній і громадський діяч ХІХ століття. - Освіта Закарпаття.// - 2008. - № 7. – С. 33-42.
300. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність. - Освіта Закарпаття.// – 2008. - № 8. – С. 5-11

2009 р.
301. Химинець В.В. Навчально-виховні парадигми освіти Закарпаття в першій половині ХХ століття// - Освіта Закарпаття. – 2009. - № 9. – С. 5-17.
302. Химинець В.В. Інноваційно-гуманістичне спрямування післядипломної педагогічної освіти// Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку. – Житомир, 2009. – С.27-38.
303. Химинець В.В. Мета, завдання і шляхи реалізації профільної освіти// Освіта Закарпаття. – 2009. - № 10. – С. 3-9.
304. Химинець В.В. Психолого-педагогічні основи еколого-економічного навчання і виховання в умовах сталого розвитку Закарпаття// Гірська школа Українських Карпат. – 2008-2009. - № 4-5. – С.200-206.

2010 р.
305. Химинець В.В. Михайло Лучкай – видатний освітній і громадський діяч Срібної Землі//
 Освіта Закарпаття. – 2009. - № 11. – С. 4-8.
306. Химинець В.В. Роль освіти та релігії у вихованні еколого-економічно свідомої особистості// Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позиції християнської відповідальності за створення. – Ужгород, 2010. – С.110-123.
307. Химинець В.В. Формування загальних і фахових компетенцій учителя в умовах
 післядипломної освіти// Компетентнісний підхід в управлінні закладом освіти. - Ялта, Кацівелі, 2010. – С.100-102.
308. Химинець В.В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя// Психолого-педагогічні засади профільного навчання та профорієнтаційної роботи: досвід, проблеми, перспективи. – Донецьк, 2010. – т.1. – С.22-30.
309. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність у системі післядипломної педагогічної освіти// Освіта Закарпаття. – 2010. - № 12. – С.5-12.
310. Химинець В.В. Інноваційно-гуманістичне спрямування сучасної освіти// Педагогіка і психологія. - 2010. -№ 3. – С.15-24.
311. Химинець В.В. Інноваційно-гуманістичне спрямування сучасної освіти// Материалы Международного Крымского педагогического конгресса «Инновации в образовании». - 2010. - С.48-52.
 

 
2011 р.
312. Химинець В.В. Освіта Закарпаття// Закарпаття автентичне. Авдіовізуальна версія міжнародного довідника «Закарпаття. Хто є хто». – Ужгород, 2011. – 288-292.
313. Химинець О.В., Химинець В.В. Вікові та індивідуальні особливості розвитку дошкільника// Освіта Закарпаття. – 2011. - № 14. – С.3-6.
314. Химинець В.В., Талапканич М.І. До 90-річчя з дня народження професора В.Гомонная// Освіта Закарпаття. – 2011. - № 14. – С.59-68.
315. Химинець В.В. Закарпатський ІППО на виставках у 20011 році// Освіта Закарпаття. – 2010. - № 14. – С.73-76.
316. Химинець В.В. Розвиток освіти// Регіоналістика. – 2011. - № 2. – С.74-79.
317. Химинець В.В. Інноваційна парадигма в системі післядипломної педагогічної освіти. – Рівне, 2011. – С.;2-48.

2012 р.
318. Химинець В.В. Науково-методичні засади створення інноваційного середовища в системі професійно-технічної освіти// Інновації, творчість – інвестування у майбутнє. – Ужгород, 2012. – С.3-18.
319. Химинець В.В. Науково-методичні аспекти створення інноваційного середовища в освітніх закладах Закарпаття// Освіта Закарпаття. – 2012. - № 15. – С.3-11.
320. Химинець В.В. Концептуальні засади інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної діяльності/ Особистість в сучасному освітньому просторі. За ред.. В.В.Пашкова//. – Запоріжжя, 2012. – С.365-368.
321. Химинець В.В. Інноваційність – важлива складова розвитку сучасного освітнього простору в регіоні// Освіта Закарпаття. – 2012. - № 16. – С.6-15.
322. Химинець В.В. Х Всеукраїнський форум педагогів та освітніх закладів області// Освіта Закарпаття. – 2012. - № 15. – С.3-4.

2013 р.
323. Химинець В.В. Із історії освіти Закарпаття// Закарпаття автентичне/ Авдіовізуальна версія міжнародного довідника «Закарпаття. Хто э хто. Видання друге// Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу. – К.,2013. – 706 с.: С.318-323.
324. Химинець В.В. Громадсько-політична діяльність Августина Волошина //Закарпатські Волошинські читання. – Ужгород, 2013. – С.55-56.
325. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність та її юридичний супровід/ Матер І Всеук. Інтернет-конф. «Всеукр. Школа новаторства керівних наук-пед і пед.-х працівників системи ППО як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку»//За ред..Є.Р.Чернишової//- К.,2013. – 82 с.:С.48 – 56.
326. Химинець В.В. Науково-методичні аспекти створення інноваційного середовища в регіоні/ Матер Всеук. з міжн. участю наукового освітнього форуму «Відкриті інновації як феномен глобально-орієнтованого суспільства»// - Суми РВВ СОІППО, 2013. - 220 с.: С. 49-52.
327. Химинець В.В. Інноваційна парадигма в системі післядипломної педагогічної освіти// Нова педагогічна думка. - 2013.- № 2(74). – С.20-24.
328. Химинець В.В. Науково-методичні засади створення інноваційного середовища в освітньому просторі Карпатського регіону// Гірська школа Українських Карпат. – 2013. - № 8-9. – С. 326-330.
329. Химинець В.В. Науково-методичні засади створення інноваційного середовища в освітньому просторі Карпатського регіону// Матер. ІІ. Міжн. Спільної українсько-американської наук-практ. Конференції «Карпати-Аппалачі: Формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013.- С. 53-56.
330. Химинець В.В. Роль інститутів ППО у створенні інноваційного середовища в регіоні// Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи.- Херсон, 2013. – С.48-56.
331. Химинець В.В. Науково-методичні засади створення інноваційного середовища в регіоні// Інноватика в сучасній освіті. –К.:Виставковий світ, 2013. – С. 12-14.
332. Химинець В.В. Науково-методичні аспекти створення інноваційного середовища в регіоні// Педагогіка вищої та середньої школи.- 2013.- в. 39. – С. 267-275.

8. Публікації в періодичній пресі
Значна кількість публікацій професора В.В.Хи-минця відноситься до числа науково-популярних та публіцистичних і опублікована в різного роду журналах, альманахах та газетах.

1983 р.
1. Химинець В. Досягнення науки – у практику// Радянський студент. – 1983. – 18 листопада.
2. Химинець В. Науковий потенціал вузу// Радянський студент. – 1983. – 30 грудня.
 
1984 р.
3. Химинець В. «Кафедра» на підприємстві// Закарпатська правда. – 1983. – 4 липня.
 
1986 р.
4. Химинець В. Підсумки відрадні// Радянський студент. – 1986. – 10 січня.
 
1987 р.
5. Сливка В., Химинець В. У ногу з вимогами часу// Радянський студент. – 1987. – 17 квітня.
 
1989 р.
6. Химинець В. Перебудова і винахідництво// Закарпатська правда. – 1989. – 26 січня.
7. Химинець В. З поглядом у майбутнє// Ужгородський університет. – 1989. – 29 березня.
8. Шимон Л., Химинець В. Науковий потенціал факультету// Ужгородський університет. – 1989. – 26 квітня.
9. Химинець В., Миголинець І. Методичне забезпечення// Ужгородський університет. – 1989. – 26 квітня.
10. Химинець В., Фірцак Ю. Наука і виробництво// Ужгородський університет. – 1989. – 30 червня.
11. Химинець В. Міжнародна конференція з некристалічних напівпровідників// Закарпатська правда. – 1989. – 19 вересня.
12. Химинець В. Міжнародна конференція// Ужгородський університет. – 1989. – 22 вересня.
13. Химинець В. Авторитет ужгородських фізиків// Закарпатська правда. – 1989. – 5 жовтня.

1990 р.
14. Химинець В. Передвиборна платформа кандидата у депутати Закарпатської обласної ради народних депутатів// Ужгородський університет. – 1990. – 28 лютого.
15. Химинець В. Перспективи – в комплексному підході// Закарпатська правда. – 1990. – 14 березня.
16. Химинец В. и другие. Еще раз о радиолокационной станции в Закарпатье// Известия. – 1990. – 12 мая.
17. Химинець В. та інші. Ще раз про радіолокаційну станцію в Закарпатті// Закарпатська правда. – 1990. – 15 травня.
18. Химинець В. Кінець Пістрялівської епопеї// Закарпатська правда. 1990. – 11 серпня.
19. Химинець В. З вірою в людину// Закарпатська правда. – 1990. – 7 вересня.
20. Химинець В. Правильно зорієнтувати людей і енергійно діяти// Закарпатська правда. – 1990. – 13 листопада.
21. Химинець В. Концепція соціально-економічного розвитку області в умовах переходу до ринкових відносин// Закарпатська правда. – 1990. – 28 листопада.

1991 р.
22. Химинець В. Активізувати роботу комуністів у радах// Закарпатська правда. – 1991. – 25 липня.
1993 р.
23. Химинець В. Не знаючи броду, не лізь у воду// Новини Закарпаття. – 1993. – 28 січня.
24. Химинець В. Влада і ми// Новини Закарпаття. – 1993. – 11 березня.
25. Химинець В. Залишковий інтелект// Новини Закарпаття. – 1993. – 8 квітня.
26. Химинець В. Людина і довкілля// Новини Закарпаття. – 1993. – 29 червня.
27. Химинець В. Куди і як йдемо?// Новини Закарпаття. – 1993. – 10 серпня.

1994 р.
28. Химинець В. Інтелігенція і сьогодення// Новини Закарпаття. – 1994. – 1 січня.
29. Химинець В. Хто винуватий і що робити// Новини Закарпаття. – 1994. – 29 січня.
30. Химинець В. Передвиборча програма кандидата у народні депутати України// Новини Закарпаття. – 1994. – 19 березня.
31. Химинець В. Передвиборча програма кандидата на голову Закарпатської обласної Ради// Новини Закарпаття. – 1994. – 16 червня.
32. Химинець В.В. Дальше так жити не можна// Вісник Хустщини. – 1994. – 18 червня.
33. Химинець В. З подякою до виборців// Новини Закарпаття. – 1994. – 2 липня.

1995 р.
34. Химинец В. Команды не стало// РИО-пресс. – 1995. – 11 января.
35. Химинец В. Ужгород: вчера, сегодня завтра// РИО-пресс. 1999. – 11 февраля.
36. Химинець В. Закарпаття сьогодні і завтра, ч.1// Орбіта. – 1995. – 6 червня.
37. Химинець В. Закарпаття сьогодні і завтра, ч.2// Орбіта. – 1995. – 29 червня.
38. Химинець В. На шляху до прірви// Орбіта. – 1995. – 21 грудня.
 
1996 р.
39. Химинець В. Докотилися до ганебної ситуації// Карпатська правда. – 1996. – № 4, квітень.

1997 р.
40. Химинець В. та інші. Слово про побратима// Комуніст. – 1997. – 2 січня.
41. Химинець В. Кладка до раю чи шлях до Армагедону?, ч.1// Орбіта. – 1997. – 2 жовтня.
42. Химинець В. Кладка до раю чи шлях до Армагедону?, ч.2// Орбіта. – 1997. – 9 жовтня.
43. Химинець В., Жупанин С. Післядипломну освіту – на європейський рівень// Новини Закарпаття. – 1997. – 4 листопада.
44. Химинець В., Баяновська М. На форумі педагогів// Орбіта. – 1997. – 6 листопада.
 
1998 р.
45. Химинець В. Влада і суспільство// Ріо-інформ. – 1998. – 28 лютого.
46. Химинець В. З передвиборної програми// Панорама. – 1998. – 10 березня.
47. Химинець В. Виборча програма// Вісті Свалявщини. – 1998. – 14 березня.
48. Химинець В. Виборча програма// Зоря Міжгірщини. – 1998. – 14 березня.
49. Химинець В. Вибори та інтелігенція// Ріо-інформ. – 1998. – 14 березня.
50. Химинець В. У виборців віддалених районів// Новини Закарпаття. – 1998. – 6 серпня.
51. Химинець В. Зустрічі депутата// Ріо-інформ. – 1998. – 8 серпня.
52. Химинець В. Шлях до диктатури// Ріо-інформ. – 1998. – 10 жовтня.
53. Химинець В., Мигович І., Матвійчук Е. Закарпаття. Вихід є// Ріо-інформ. – 1998. – 14 листопада.
54. Химинець В. Треба не «загалом», а диференційовано// Комуніст. – 1998. – листопад, № 47.
55. Химинець В. Перспективи на завтра// Ріо-інформ. – 1998. – 26 грудня.
56. Химинець В., Гецко П. Зайнятість і безробіття, ч.1.// Ріо-інформ. – 1998. – 26 грудня.

1999 р.
57. Химинець В., Гецко П. Зайнятість і безробіття, ч.2.// Ріо-інформ. – 1999. – 9 січня.
58. Мигович І., Химинець В. Справа державна// Новини Закарпаття. 1999. – 12 січня.
59. Химинець В., Талапканич М. Всеукраїнський форум педагогів// Новини Закарпаття. – 1999. – 12 січня.
60. Химинець В. Спасибо за помощь// Коммунист. – 1999. – № 2, январь.
61. Химинець В., Гецко П. Зайнятість і безробіття, ч.3.// Ріо-інформ. – 1999. – 16 січня.
62. Химинець В. Зустрічі з виборцями// Новини Закарпаття. – 1999. – 9 лютого.
63. Химинець В. та інші. Екологічна та соціально-економічна катастрофа на Закарпатті (Резолюція форуму громадськості Закарпаття)// Ріо-інформ. – 1999. – 13 лютого.
64. Химинець В. Закарпатський парламентарій на міжнародній політичній арені// Ріо-інформ. – 1999. – 27 лютого.
65. Химинець В. Проблеми у всіх одні// Ріо-інформ. – 1999. – 6 березня.
66. Химинець В. Закарпатська трагедія: наслідки та причини// Комуніст. – 1999. – № 18, березень.
67. Химинець В., Химинець О. Сталий еколого-економічний розвиток – напрямок, в якому має рухатися Закарпаття, ч.1.// Ріо-інформ. – 1999. – 13 березня.
68. Химинець В., Химинець О. Сталий еколого-еконо-мічний розвиток – напрямок, в якому має рухатися Закарпаття, ч.2.// Ріо-інформ. – 1999. – 20 березня.
69. Химинець В. До «цариці наук» – із повагою// Новини Закарпаття. – 1999. – 15 квітня.
70. Химинець В. Регіональні аспекти суспільних трансформацій в Україні// Ріо-інформ. – 1999. – 24 квітня.
71. Химинець В. Проблеми закарпатських виборців// Карпатська правда. 1999. – № 1, травень.
72. Химинець В. Зустрічі з народним депутатом// Карпатська правда. – 1999. – № 3, травень.
73. Химинець В. Зустрічі з народними депутатами// Комуніст. – 1999. – № 28, липень.
74. Химинець В. У глибинці, серед людей// Карпатська правда. – 1999. – № 5, липень.
75. Химинець В. Серед людей// Ріо-інформ. – 1999. – 17 липня.
76. Химинець В. Така правда життя// Карпатська правда. – 1999. – № 6, липень.
77. Химинець В. Серед гір, на берегах двох рік// Ріо-інформ. – 1999. – 7 серпня.
78. Химинець В. Серед гір, на берегах двох рік// Карпатська правда. – 1999. – № 7, серпень.
79. Химинець В. Петро Симоненко на Закарпатті// Ріо-інформ. – 1999. – 28 серпня.
80. Химинець В. З побажаннями перемоги// Комуніст. – 1999. – № 35, вересень.
81. Химинець В., Гецко П. Трансформаційні особливості бідності в Закарпатті// Вісті тижня. – 1999. – 11 вересня.
82. Химинець В. Політична деградація// Карпатська правда. – 1999. – № 10, вересень.
83. Химинець В. Політична деградація// Зоря Карпат. – 1999. – 18 вересня.
84. Химинець В. Політична деградація// Ріо-інформ. – 1999. – 25 вересня.
85. Химинець В., Гецко П. Бідність по-закарпатськи: безробіття – безгрошів’я – безнадія// Срібна Земля. – 1999. – 28 жовтня.

2000 р.
86. Химинець В., Гецко П. Мовою документів. Перспективи розвитку Закарпаття в ХХІ столітті// Християнська Родина. – 2000. – 6 січня.
87. Химинець В. Глобалізація ХХІ століття// Карпатська правда. – 2000. – № 2, лютий.
88. Химинець В. Чи зможемо забути «Сон глибокий»?// Європа-Центр. – 2000. – 26 лютого.
89. Химинець В. Як сіємо, так і збираємо// Європа-Центр. – 2000. – 11 березня.
90. Химинець В. Закарпатська «золота лихоманка»// Європа-Центр. – 2000. – 18 березня.
91. Химинець В. Гордість і біль літописця Ромочевиці// Карпатська правда. – 2000. – № 3, березень.
92. Химинець В. Освітянські проблеми// Європа-Центр. – 2000. – 1 квітня.
93. Химинець В. Нова наука еніологія// Європа-Центр. – 2000. – 1 квітня.
94. Химинець В. А український народ, як завжди, не серед переможців// Європа-Центр. – 2000. – 8 квітня.
95. Химинець В. Світло і тіні нашої економіки// Європа-Центр. – 2000. – 15 квітня.
96. Химинець В. Проблеми людей – близькі депутату// Карпатська правда. – 2000. – № 4, квітень.
97. Химинець В. Реалії і перспективи нашого життя// Європа-Центр. –2000. – 10 травня.
98. Химинець В. Практичні дії депутата// Карпатська правда. – 2000. – № 6, червень.
99. Химинець В. Події великого теоретичного і практичного значення// Карпатська правда. – 2000. – № 7, липень.
100. Химинець В. Депутатський тиждень// Карпатська правда. – 2000. – № 7, липень.
101. Химинець В. Закарпатські політичні ігри// Європа-Центр. – 2000. – 22 липня.
102. Химинець В. та інші. Звернення до ужгородців// Європа-Центр. – 2000. – 22 липня.
103. Химинець В. Інтелігенція і сучасність// Європа-Центр. – 2000. – 5 серпня.
104. Химинець В. Через призму прес-центру з’їзду// Карпатська правда. – 2000. – № 8, серпень.
105. Химинець В. Увага: «Увага»// Європа-Центр. – 2000. – 19 серпня.
106. Химинець В. Сучасні освітянські проблеми//Європа-Центр. – 2000. – 26 серпня.
107. Химинець В. На порозі нового навчального року// Карпатська правда. – 2000. – № 9, вересень.
108. Химинець В. Відкриття на стику наук// Європа-Центр. – 2000. – 9 вересня.
109. Химинець В. Несвяткова ода вчителю// Європа-Центр. – 2000. – 30 вересня.
110. Химинець В. Українська багатовекторна політика// Європа-Центр. – 2000. – 14 жовтня.
111. Химинець В. Визнаний центр освіти та духовної культури// Європа-Центр. – 2000. – 28 жовтня.
112. Химинець В. УжДУ на рубежі тисячоліть// Карпатська правда. – 2000. – № 11, листопад.
113. Химинець В. Закарпаттю потрібна Концепція соціально-економічного розвитку// Європа-Центр. – 2000. – 11 листопада.
114. Химинець В. Поводирі чи пристосуванці// Комуніст. – 2000. – 16 листопада.
115. Химинець В. Влада і народ: прірва поглиблюється// Європа-Центр. – 2000. – 2 грудня.
116. Химинець В. Про що нагадав університетський ювілей// Комуніст. – 2000. – 7 грудня.
117. Химинець В. До кращого майбутнього// Ехо Карпат. – 2000. – 14 грудня.
118. Химинець В. До кращого майбутнього// Карпатська правда. – 2000. – № 12, грудень.
119. Химинець В. Прощай, ХХ століття! Здрастуй, вік наступний// Комуніст. – 2000. – 28 грудня.
120. Химинець В. Прощаючись із ХХ століттям// Європа-Центр. – 2000. – 30 грудня.

2001 р.
121. Химинець В. Перспективи ХХІ століття// Європа-Центр. – 2001. – 6 січня.
122. Химинець В. Два полюси творчості// Європа-Центр. – 2001. – 20 січня.
123. Химинець В. Українська багатопартійність у світлі майбутніх виборів до Верховної Ради// Європа-Центр. – 2001. – 27 січня.
124. Химинець В. Повінь на Закарпатті// Європа-Центр. – 2001. – 10 березня.
125. Химинець В., Мигович І. Знак біди над Закарпаттям// Комуніст. – 2001. – 22 березня.
126. Химинець В. Влада у державі: хвороби загострюються// Європа-Центр. – 2001. – 24 березня.
127. Химинець В. Багатопартійність у закарпатському вимірі// Європа-Центр. – 2001. – 14 квітня.
128. Химинець В. З любов’ю про Закарпаття і закарпатців// Європа-Центр. – 2001. – 21 квітня.
129. Мигович І., Химинець В. Над Закарпаттям знак біди// Коминформ Украины. – 2001. – № 5. – С. 7-8.
130. Химинець В. Україна в контексті річниці Ради Європи// Європа-Центр. – 2001. – 5 травня.
131. Химинець В. Здалека, але з любов’ю до Закарпаття// Карпатська правда. – 2001. – № 5, травень.
132. Химинець В. Закарпаття шукає партнерів на сході// Європа-Центр. – 2001. – 2 червня.
133. Химинець В. Губернатори: їх роль і місце у сучасному житті// Європа-Центр. – 2001. – 16 червня.
134. Химинець В. Орловський досвід// Карпатська правда. – 2001. – № 6, червень.
135. Химинець В. Потрібний чіткий, всім зрозумілий документ// Карпатська правда. – 2001. – № 6, червень.
136. Химинець В. Холодне політичне літо// Європа-Центр. – 2001. – 30 червня.
137. Химинець В. Ресурсно-рекреаційний потенціал Закарпаття. Ретроспектива, ч.1.// Європа-Центр. – 2001. – 21 липня.
138. Химинець В. Ресурсно-рекреаційний потенціал Закарпаття, ч.2.// Європа-Центр. – 2001. – 28 липня.
139. Химинець В. Ресурсно-рекреаційний потенціал Закарпаття, ч.3.// Європа-Центр. – 2001. – 11 серпня.
140. Химинець В. В Закарпатті люди пов’язують свої надії з комуністами// Комуніст. – 2001. – 16 серпня.
141. Химинець В. Де вчать виживати – не навчать перемагати// Європа-Центр. – 2001. – 1 вересня.
142. Химинець В. Аномалії українського суспільства// Європа-Центр. – 2001. – 15 вересня.
143. Химинець В. Зі святом Вас, сіячі розумного, доброго, вічного// Карпатська правда. – 2001. – № 8, вересень.
144. Химинець В. Українські передвиборні колізії// Європа-Центр. – 2001. – 20 жовтня.
145. Химинець В. Перспективи сталого розвитку Закарпаття// Європа-Центр. – 2001. – 17 листопада.
146. Химинець В. Референдум 1991: Здобутки і втрати України// Європа-Центр. – 2001. – 1 грудня.

2002 р.
147. Химинець В. Січневі політичні розклади в Закарпатті// Європа-Центр. – 2002. – 12 січня.
148. Химинець В. Адміністративний ресурс – його суть і проблеми виборів// Європа-Центр. – 2002. – 2 лютого.
149. Химинець В. Беру участь у виборах, бо прагну змін на краще// Європа-Центр. – 2002. – 9 лютого.
150. Химинець В. Закарпатці мають право дихати чистим повітрям, пити чисту воду і їсти екологічно чисті продукти// Європа-Центр. – 2002. – 16 лютого.
151. Химинець В. Визначено кращих вчителів області// Європа-Центр. – 2002. – 16 лютого.
152. Химинець В. Які депутати Верховніої Ради потрібні закарпатцям?// Європа-Центр. – 2002. – 16 березня.
153. Химинець В. Наша доля – в наших руках// Європа-Центр. – 2002. – 29 березня.
154. Химинець В. Учитель – сіяч розумного, доброго, вічного// Слово. –2002. – 20 червня.
155. Химинець В. Економічні вектори сучасної української політики// Європа-Центр. – 2002. – 22 червня.
156. Химинець В. Конституція – основний закон України// Європа-Центр. – 2002. – 28 червня.
157. Химинець В. Серпневі дні 1991 року – початок новітньої історії нашої держави// Європа-Центр. – 2002. – 17 серпня.
158. Химинець В. 11 років незалежності: уроки, реалії та перспективи// Європа-Центр. – 2002. – 24 серпня.
159. Химинець В. Учитель. Освіта. Державність// Європа-Центр. – 2002. – 31 серпня.
160. Химинець В. Чи зуміє Україна використати глобалізацію у своїх інтересах?// Європа-Центр. – 2002. – 26 жовтня.
161. Химинець В. Громадянська активність і інтелігенція в українському вимірі, ч.1// Європа-Центр. – 2002. – 2 листопада.

2003 р.
162. Химинець В. Громадянська активність і інтелігенція в українському вимірі, ч.2 // Європа-Центр. – 2003. – 11 січня.
163. Химинець В. Природа не витримує людського тиску// Європа-Центр. – 2003. – 18 січня.
164. Химинець В. Чергові закономірні проблеми України// Європа-Центр. – 2003. – 1 лютого.
165. Химинець В. До ювілею Олександра Духновича// Європа-Центр. – 2003. – 19 квітня.
166. Химинець В. У Європу через Мукачево// Старий Замок. – 2003. – 24 квітня.
167. Химинець В. Ужгород і Мукачево – соціально-економічні виміри// Старий Замок. – 2003. – 8 травня.
168. Химинець В. Атипова політична реформа// Європа-Центр. – 2003. –31 травня.
169. Химинець В. Особливості української політичної демократії// Європа-Центр. – 2003. – 7 червня.
170. Химинець В. Людина, яка зробила себе сама// Старий Замок. – 2003. – 19 червня.
171. Химинець В. Політик нового часу// Європа-Центр. – 2003. – 2 серпня.
172. Химинець В. Важковаговик української політики// Європа-Центр. – 2003. – 9 серпня.
173. Химинець В. Політик у двокольоровому вимірі// Європа-Центр. – 2003. – 16 серпня.
174. Химинець В. Можливі кандидати влади// Європа-Центр. – 2003. – 23 серпня.
175. Химинець В. Осінній політичний спурт Віктора Януковича// Європа-Центр. – 2003. – 25 жовтня.
176. Химинець В. Політична реформа – вимога часу// Європа-Центр. – 2003. – 15 листопада.
177. Химинець В. Учитель – сіяч розумного, доброго, вічного// Слово вчителя. – 2003. – 15 листопада.
178. Химинець В. Майстерність учителя: Роль інститутів ППО у її підвищенні// Слово вчителя. – 2003. – 15 грудня.
179. Химинець В. Зріз політичної реформи// Європа-Центр. – 2003. – 20 грудня.

2004 р.
180. Жупанин С., Качур Б., Химинець В. Директор школи, вчитель// Слово вчителя. – 2004. – 1 січня.
181. Химинець В. Політичний прогноз на 2004 рік// Європа-Центр. – 2004. – 10 січня.
182. Химинець В. Сьогоднішні українські реалії та перспективи// Європа-Центр. – 2004. – 24 січня.
183. Химинець В. Теоретичні аспекти інноваційного процесу в сучасній школі, ч.1// Слово вчителя. – 2004. – 15 лютого.
184. Химинець В. Пропорційні вибори: плюси і мінуси // Європа-Центр. – 2004. – 13 березня.
185. Химинець В. Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою – осередок науково-методичної роботи ЗІППО// Слово вчителя. – 2004. – 22 березня.
186. Химинець В. Теоретичні аспекти інноваційного процесу в сучасній школі, ч.2// Слово вчителя. – 2004. – 31 березня.
187. Химинець В. Політбаталії тривають// Європа-Центр. – 2004. – 3 квітня.
188. Химинець В. Освіта – виробнича галузь суспільства// Слово вчителя. – 2004. – 14 квітня.
189. Химинець В. Теоретичні аспекти інноваційного процесу в сучасній школі, ч.3// Слово вчителя. – 2004. – 30 квітня.
190. Химинець В. Місце України в сучасному світі, ч.1// Європа-Центр. – 2004. – 15 травня.
191. Химинець В. Місце України в сучасному світі, ч.2// Європа-Центр. – 2004. – 22 травня.
192. Химинець В. Місце України в сучасному світі, ч.3// Європа-Центр. – 2004. – 5 червня.
193. Химинець В. Університет у житті закарпатців, ч.1// Європа-Центр. – 2004. – 19 червня.
194. Химинець В. Університет у житті закарпатців, ч.2// Європа-Центр. – 2004. – 26 червня.
195. Химинець В. Університет у житті закарпатців, ч.3// Європа-Центр. – 2004. – 10 липня.

2005 р.
196. Химинець В. Президентсько-прем’єрські колізії.// Європа-Центр. –2005. – 29 січня.
197. Химинець В.В. Розподіл урядових портфелів// Європа-Центр. 2005. – 5 лютого.
198. Химинець В.В. Український уряд – погляд зблизька// Європа-Центр. – 2005. – 12 лютого.
199. Химинець В.В. Пам’яті будителя карпатських русинів// Європа-Центр. – 2005. – 19 лютого.
200. Химинець В.В. Здобутки і завдання// Слово вчителя. – 2005. – 2005. – 4 березня.
201. Химинець В.В. Навчання дорослих: здобутки, проблеми, перспективи// Слово вчителя. – 2005. – 17 травня.
202. Химинець В.В. Проблеми освіти дорослих// Слово вчителя. – 2005. – 17 червня.
203. Химинець В.В., Грабовська Т.І. Урок на відстані: відсутніх нема// Слово вчителя. – 2005. – 31 жовтня.

2006 р.
204. Химинець В.В. Взаємозв’язок науково-дослідної роботи Закарпатського ІППО з розвитком шкіл області// Слово вчителя. – 2006. – Ч.1. – 15 січня.
205. Химинець В.В. Взаємозв’язок науково-дослідної роботи Закарпатського ІППО з розвитком шкіл області// Слово вчителя. – 2006. – Ч.2. – 31 січня.
206. Химинець В.В. та інші. Вибори мера мають піти на користь міста та ужгородців// РІО. – 2006. – 11 березня.
207. Химинець В.В. та інші. Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою// Слово вчителя. – 2006. – 27 березня.
208. Химинець В.В. Гуманістично-громадянська спрямованість післядипломної освіти// Слово вчителя. – 2006. – 16 вересня.
209. Химинець В.В. Науково-методичне спрямування у становленні вчителя// Слово вчителя. – 2006. – 16 жовтня.

2007 р.
210. Химинець В.В. Інноваційне середовище в сучасному навчально-виховному закладі// Слово вчителя. – 2007. – 31 січня.
211. Химинець В.В. Методичній роботі в школі – наукову основу// Слово вчителя – 2007. – 15 лютого.
212. Химинець В.В. Компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу// Слово вчителя. – 2007. – 21 грудня.
 
2008 р.
213. Химинець В.В. та ін. Історичні передумови освітянського процесу// Слово вчителя. – 2008. – 29 травня.
214. Химинець В.В. та ін. Освіта Закарпаття в період з 1939 по 1944 роки// Слово вчителя. – 2008. – 2 жовтня.

2009 р.
215. Химинець та ін. Педагогічна майстерність учителя початкової школи// Слово вчителя. – 2009. – 18 травня.
216. Химинець В.В. та ін. Розвиток освіти Закарпаття Радянської доби// Слово вчителя. – 2009. – 28 травня.
217. Химинець В.В. та ін. Методика як наука про використання методів навчання// Слово вчителя. – 2009. – 17 грудня.

 20010 р.
216. Химинець В.В. та ін. Творчий доробок та проблема методу в практичній діяльності освітян Закарпаття// Слово вчителя. - 2010. – 4 лютого.
217. Химинець В.В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя. Ч.І.// Слово вчителя. - 2010. – 21 серпня.
218. Химинець В.В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя. Ч.ІІ.// Слово вчителя. - 2010. – 15 вересня.

2011 р.
219. Химинець В.В., Химинець О.В. Виховання дітей-індиго в дошкільному віці// Слово вчителя. - 2011. – 4 лютого.
220. Химинець В.В., Химинець О.В. Вікові та індивідуальні особливості розвитку дошкільника// Слово вчителя. - 2011. – 21 лютого.
221. Химинець В.В., Химинець О.В. Психологія життєтворчості в дошкільному віці// Слово вчителя. - 2011. – 4 березня.
222. Химинець В.В.,Грабовська Т.І. Особливості управління інноваційною діяльністю в закладах освіти// Слово вчителя. - 2011. – 30 вересня.

2012 р.
223. Химинець В.В.,Стрічик П.П. До 400-річчя гімназії м.Ужгород// Слово вчителя. - 2012. – 1 лютого.
224. Химинець В.В.,Стрічик П.П. Становлення та розвиток гімназійної освіти на Підкарпатській Русі// Слово вчителя. - 2012. – 15 лютого.
225. Химинець В.В. Створення інноваційного середовища// Слово вчителя. - 2012. – 15 лютого.
226. Химинець В.В.,Стрічик П.П. Становлення та розвиток гімназійної освіти в Російській імперії. Ч.1.// Слово вчителя. - 2012. – 16 березня.
227. Химинець В.В. Нагороди освітянам Закарпаття// Слово вчителя. - 2012. – 16 березня.
228. Химинець В.В.,Стрічик П.П. Становлення та розвиток гімназійної освіти в Російській імперії. Ч.ІІ.// Слово вчителя. - 2012. – 3 березня.
229. Химинець В.В. Становлення та розвиток гімназійної освіти в Російській імперії. Ч.ІІІ.// Слово вчителя. - 2012. – 4 травня.
230. Химинець В.В. В Ужгороді відбувся традиційний науковий форум педагогів України// Слово вчителя. - 2012. – 26 жовтня.
231. Химинець В.В. Наукова робота Закарпатського ІППО// Слово вчителя. - 2012. – 20 листопада.

2013 р.
232. Химинець В.В. Про що розповіли експозиції виставки// Слово вчителя. - 2013. –21 березня.
233. Химинець В.В. О.Духнович – видатний освітній і громадський діяч ХІХ століття// Слово вчителя. - 2013. – 2 квітня.


Під псевдонімами

1999 р.
1. Робочі місця – привиди. Чим ближче до виборів Президента – тим їх більше в Закарпатті// Ріо-інформ. – 1999. – 30 квітня.
2000 р.
1. Сергій Ратушняк – хто він?// Європа-Центр. – 2000. – 25 березня.
2. Народ. Влада. Референдум// Європа-Центр. – 2000. – 8 квітня.
3. Над цими цифрами варто подумати// Європа-Центр. – 2000. – 15 квітня.
4. Чи повернуть те, що вкрадено?// Європа-Центр. – 2000. – 22 квітня.
5. Закарпатські політичні ігри// Європа-Центр. – 2000. – Ч.1, 22 квітня; ч.2, 29 квітня; ч.3, 6 травня.
6. Економіка області на фоні політичних ігор// Європа-Центр. – 2000. – 17 червня.
7. Політико-економічна метушня в Ужгороді// Європа-Центр. – 2000. – Ч.1,1 липня; ч.2, 8 липня, ч.3, 15 липня; ч.4, 29 липня.
8. Політична боротьба триває// Європа-Центр. – 2000. – 8 липня.
9. Уроки виборів// Європа-Центр. – 2000. – 29 липня.
10. Портрет до дня народження// Європа-Центр. – 2000. – 5 серпня.
11. «Солідарність» – погляд у завтра// Європа-Центр. – 2000. – 19 серпня.
12. Кадри вирішують все// Європа-Центр. – 2000. – 9 вересня.
13. Деструктивна партійна відповідальність// Європа-Центр. – 2000. – 16 вересня.
14. Політичний тупик// Європа-Центр. – 2000. – 23 вересня.
15. Депутатська «напасть» на наш край// Європа-Центр. – 2000. – 21 жовтня.
16. Про вибори мера говорити ще рано// Європа-Центр. – 2000. – 4 листопада.
17. Об’єднання українських політиків – цілком реальна справа// Європа-Центр. – 2000. – 25 листопада.
18. Декларація про права і свободу особистості// Європа-Центр. – 2000. – 9 грудня.
19. Українська гаряча зима 2000 року// Європа-Центр. – 2000. – 23 грудня.

2001 р.
20. Леді «Ю» в українській політиці// Європа-Центр. – 2001. – 13 січня.
21. Україна в контексті глобальних інтересів США// Європа-Центр. – 2001. – 20 січня.
22. Батіг і пряник для освітян// Європа-Центр. – 2001. – 17 лютого.
23. Інтелігенція у вимірі останніх подій// Європа-Центр. – 2001. – 3 березня.
24. На майдані біля церкви// Старий Замок. 2001. – 15 березня.
25. Мукачівська риба гниє з голови// Європа-Центр. – 2001. – 7 квітня.
26. Український політикорозділ// Європа-Центр. – 2001. – 21 квітня.
27. Гаряча державотворча весна України// Європа-Центр. – 2001. – 28 квітня.
28. Боролися за коаліційний кабінет міністрів, а матимемо політичний// Європа-Центр. – 2001. – 2 червня.
29. Політичні ігри навколо Закарпаття// Європа-Центр. – 2001. – 9 червня.
30. Віктор Ющенко – лицар на роздоріжжі// Європа-Центр. – 2001. – 14 липня.
31. Літні політичні розклади в Україні// Європа-Центр. – 2001. – 4 серпня.
32. Кадрово-політична чистка набирає обертів// Європа-Центр. – 2001. – 18 серпня.
33. Значна частина українців своє майбутнє пов’язує з Віктором Ющенком// Старий Замок. – 2001. – 23 серпня.
34. Політичні ігри на Закарпатті продовжуються// Європа-Центр. – 2001. – 25 серпня.
35. Хто боїться повернення у політику Віктора Ющенка// Європа-Центр. – 2001. – 13 жовтня.
36. Давно прогнозований штопор стріли// Європа-Центр. – 2001. – 22 грудня.
37. Нова Закарпатська «Злагода»// Європа-Центр. – 2001. – 22 грудня.

2002 р.
38. Агітаційний «безпредєл»// Європа-Центр. – 2002. – 23 лютого.
39. Вибори-2002: результати, оцінки, прогнози// Європа-Центр. – 2002. – Ч.1, 13 квітня; ч.2, 20 квітня; ч.3, 4 травня; ч.4, 11 травня, ч.5, 18 травня; ч.6,1 червня.
40. Рік надій, пермог і поразок// Європа-Центр. – 2002. – 8 червня.
41. Коли влада вислизає// Європа-Центр. – 2002. – 22 червня.
42. Окремі думки про мерські вибори// Європа-Центр. – 2002. – 31 серпня.
43. Україна повстала// Європа-Центр. – 2002. – 21 вересня.
44. Акція «Повстань, Україно!»// Європа-Центр. – 2002. – 28 вересня.
45. Україна на порозі вирішального вибору// Європа-Центр. – 2002. – 19 жовтня.
46. Черговий премєрський зорепад// Європа-Центр. – 2002. – 9 листопада.
47. Українські прем’єрські колізії// Європа-Центр. – 2002. – 23 листопада.
48. Листопадова оксамитова революція// Європа-Центр. – 2002. – 30 листопада.
49. Чорний тиждень української демократії// Європа-Центр. – 2002. – 21 грудня.
2003 р.
50. Владні закарпатські справи// Європа-Центр. – 2003. – Ч.1, 25 січня; ч.2, 8 лютого.
51. Акція «Повстань, Україно!» – березневий етап// Європа-Центр. – 2003. – 15 березня.
52. Один парламентський рік позаду// Європа-Центр. – 2003. – 12 квітня.
53. Українські неперервні реформи// Європа-Центр. – 2003. – 18 квітня.
54. Політичні розклади в Україні// Європа-Центр. – 2003. – 14 червня.
55. Чергова мобілізація закарпатських партійних ресурсів// Європа-Центр. – 2003. – 21 червня.
56. Конституційні варіації України// Європа-Центр. – 2003. – 5 липня.
57. Вибори в Мукачеві: висновки і уроки// Європа-Центр. – 2003. – Ч.1, 12 липня; ч.2, 19 липня.
58. Хто з ким і як в Україні дружить// Європа-Центр. – 2003. – 27 вересня.
59. В.Ющенко – лідер серед кандидатів на президентську посаду// Європа-Центр. – 2002. – 18 жовтня.
60. Гаряча політична осінь 2003 року// Європа-Центр. – 2003. – 6 листопада.
61. Українські політичні комбінації// Європа-Центр. – 2003. – 22 листопада.
62. Політичні ігри навколо бюджету// Європа-Центр. – 2003. – 29 листопада.
63. Уроки російських виборів// Європа-Центр. – 2003. – 13 грудня.
64. Парламентські баталії// Європа-Центр. – 2003. – 27 грудня.

2004 р.
65. Багатообіцяючий початок 2004 року// Європа-Центр. – 2004. – 17 січня.
66. Політична крига скресла// Європа-Центр. – 2004. – 7 лютого.
67. Політична реформа набирає хід// Європа-Центр. – 2004. – 21 лютого.
68. Віктор Янукович – єдиний кандидат від парламентської більшості// Європа-Центр. – 2004. – 17 квітня.
69. Виборчі перспективи крізь призму Центрвиборчкому// Європа-Центр. – 2002. – 24 квітня.

2005 р.
70. Новорічні політичні варіації// Європа-Центр. – 2005. – 15 січня.
71. Секретаріат Зінченка і Адміністрація Медведчука// Європа-Центр. – 2005. – 19 лютого.
72. Революційна доцільність?// Європа-Центр. – 2005. – 19 лютого.