ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО! Тренінг для педагогів інклюзивної освіти „Індивідуальна програма розвитку дитини – основний документ для дітей з особливими освітніми потребами”

20190318 135503

Усі діти мають право навчатись. Незалежно від наявності особливих чи неособливих освітніх потреб. Вибір форми навчання дитини з ООП (як і всіх інших дітей) – прерогатива та відповідальність батьків. Для реалізації ідеї „освіта доступна для всіх” школа має бути безпечним та функціональним середовищем для дитини з ООП.

Школа як „функціональне середовище”. Зважаючи, що інклюзивне навчання стосується усіх (і дітей, і дорослих), для дітей з особливими освітніми потребами школа має бути функціональним простором. Тобто навчальне середовище має відповідати індивідуальним потребам кожної дитини, а не визначатися за нозологіями чи діагнозом. Для дітей з особливими освітніми потребами навчання у школі має на меті: 1) навчання (формування компетентностей) та 2) соціалізацію (соціально прийнятна поведінка та комунікація відповідна до контексту). Кожен з цих напрямів визначається індивідуально для конкретної дитини. У цьому і проявляється принцип індивідуалізації навчання.
Написання ІПР є обов’язковим. Однією з основних умов для успішного навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти є складання та реалізація індивідуальної програми розвитку (ІПР). Такі складові програми, як індивідуальний навчальний план, індивідуальна навчальна програма, необхідні адаптації та модифікації та перелік додаткових корекційно-розвивальних послуг надає можливість повноцінно організувати освітній процес дитини.
Саме для того, щоб навчитися якісно складати ІПР і покликаний цей тренінг.
Під час теоретичної частини учасники в загальному ознайомилися з самим поняттям „індивідуальна програма розвитку (ІПР)” та з її основним принципом – індивідуальним підходом до визначення навчальних цілей кожної дитини з особливими освітніми потребами; зі стандартизованою формою документу (кожен отримав примірник та посилання для завантаження документу).

Практична частина включала в себе:

  • етапність написання ІПР;
  • формулювання основних потреб дитини з особливими освітніми потребами на основі психолого-педагогічної характеристики та висновку ІРЦ;
  • визначення актуальні цілі для навчання відповідно до потреб дитини;
  • здійснення адаптацій та модифікацій навчальних матеріалів в залежності від потреб учня.

Нормативно-правові документи, рекомендована література до теми та онлайн ресурси:

1. Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017, № 2145-VIII) - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 15 серпня 2011 р. № 872. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF/paran8#n8

3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». № 609 від 08 червня 2018 року - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogopolozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-zosoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyiosviti

4. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: методичний посібник / Під заг. ред. Софій Н. З., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 66 с.

5. «Школа для кожного». Навчальний посібник. / Упорядник: Байда Л. Ю. – К., 2015. – 60 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ud.org.ua/images/pdf/SchoolForEveryone.pdf

6. Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти: керівництво для тренера : навчально-методичний посібник. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://posibnyk.nus.org.ua/wp-content/uploads/HANDOUT-for-trainers_TOT-Sept-2018_corrected-final1-new.pdf