Організація роботи учнівського самоврядування у класі

З книги Опачко О.І., Сивохоп B.I. «Учнівське самоврядування: досвід та перспективи: Методичний збірник з організації учнівського самоврядування в освітніх закладах»

1. З числа учнів класу орган учнівського самоврядування обирає голову, його заступника і секретаря.
2. Голова організовує роботу органу учнівського самоврядування класу, на запрошення директора школи буває присутнім на засіданні Ради школи та педагогічної ради, бере участь у обговоренні питань, що розглядаються.
3. Секретар організовує контроль за виконанням рішень, веде протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.
4. Для виконання основного змісту роботи учнівського самоврядування створюються комісії. Діяльність комісій, їх кількість і назви визначаються учнівським самоврядуванням за погодженням з класним керівником та шкільним самоврядуванням. Наприклад:

Навчальна комісія:
- веде облік відвідування та успішність навчання;
- здійснює контроль за виконанням режиму дня;
- організовує взаємодію в навчанні;
- здійснює підготовку і проведення олімпіад, конкурсів ерудитів, предметних вечорів;
- сприяє створенню класного учнівського наукового товариства МАН.

Організаційна комісія:
- організовує самообслуговування;
- контролює прибирання класу та школи, їх благоустрій;
- забезпечує участь школярів у дрібному ремонті приміщення класу та підручників;
- веде облік санітарного стану кабінету та меблів.

Культурно-естетична комісія:
- здійснює оформлення кабінету;
- слідкує за оформленням куточка класу, необхідної наочності;
- сприяє відвідуванню учнями класу гуртків, клубів, творчих об’єднань художньо-естетичного циклу;
- організовує вечори відпочинку, дозвілля на перервах;
- випускає класні листки та стіннівки, необхідні ілюстративні матеріали до предметних тижнів та інших шкільних заходів.

Спортивно-трудова комісія:
- організовує спортивні змагання, туристичні походи та поїздки,
- організовує та контролює участь учнів класу в роботі спортивних гуртків та секцій;
- організовує роботу з прибирання ділянок шкільної території;
- організовує та проводить трудові суботники;
- організовує та контролює роботу на пришкільній біологічній ділянці;
- допомагає в організації шефської допомоги підшефному радгоспу.

Засідання органу учнівського самоврядування класу проводиться не рідше одного разу на місяць. У міру потреби на засідання запрошуються вчителі, батьки, а також учні, успіхи або проблеми яких обговорюються.
Напередодні виборів органу класного самоврядування можна провести анкетування учнів класу:
Які риси характеру повинен виховати в собі лідер класу?
1. Чесність та відвертість.
2. Терплячість.
3. Розуміння і повагу до товаришів.
4. Вимогливість і принциповість.
5. Ініціативність.
6. Обдарованість.
7. Наполегливість у досягненні мети.
8. Вміння переконувати і вести за собою.
9. Почуття гумору.
10. Вихованість.
Оберіть три найважливіші риси характеру і назвіть учня класу, яким ці риси притаманні.

 

НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ  КЛАСНОГО  САМОВРЯДУВАННЯ

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ:
Завдання: Виховання свідомого громадянина, небайдужого до долі України. Формування національної свідомості кожного учня; гордості за свою країну. Виховування почуття власної причетності до всього, що відбувається навколо.

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ:
Завдання: Виховання правової культури, переконання у необхідності дотримання правових норм та законів у повсякденному житті.

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ:
Завдання: Формування розуміння необхідності самовдосконалення та удосконалення особистісних якостей, створення сприятливого морально-психологічного клімату в класі; вміння обстоювати свої честь та гідність, радіти успіхам товаришів і всього класу; вміння прийти на допомогу. Виховання високих моральних якостей справжньої людини: доброзичливості, ввічливості, вихованості, поваги до дорослих, чуйності, стриманості, співчуття; культури поведінки.

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ:
Завдання: Виховувати розуміння краси людини праці; сприяння естетичному та культурно-духовному розвитку кожного учня; формування естетичних смаків, прищеплення любові до прекрасного і бажання внести свій вклад у розвиток культурних надбань народу; сприяння активній участі школярів у роботі різноманітних гуртків, секцій; виявлення талантів та задатків учнів.

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ:
Завдання: Формування навичок та вмінь фізичної праці, бажання працювати; виховання поваги до людей праці, усвідомлення ролі та місця праці у житті кожної людини.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ:
Завдання: Формування розуміння необхідності фізичного вдосконалення та загартування, ролі фізичної культури у житті та становленні людини; необхідності зміцнення здоров’я як основи подальшого активного життя; дотримання правил особистої гігієни.

 

ОРІЄНТОВНА  ПРОГРАМА 
ДІЯЛЬНОСТІ  КЛАСНОГО  САМОВРЯДУВАННЯ

  • Діагностично-прогностичний напрям

«Пізнай себе»:

Передбачає пробудження інтересу учнів до самих себе, пізнання своєї особистості, спроби самоаналізу, самовдосконалення та самовиховання.
Завдання: Допомогти учням класу реально оцінити свої здібності та можливості; виявити свої природні нахили та таланти; творчо розвинути їх; визначити свої майбутні професійні інтереси.
Зміст роботи:

 • Виявлення і розвиток природних здібностей і задатків учнів класу;
 • Виявлення власних ідеалів та ціннісних орієнтацій;
 • «Я» і моє оточення (самоанкетування):

- за що мене поважають в класі;
- за що не люблять;
- як я володію собою у складних ситуаціях;
- які мої стосунки з батьками та вчителями (позитив та негатив);
- де і в чому виникають непорозуміння і як їх уникнути.

 • Що мені заважає позбутися недоліків (година відвертого спілкування).
 • Самоконтроль:

- уміння управляти собою та контролювати свої вчинки;
- уміння приймати рішення;
- мої дії в критичних ситуаціях.

 • Профорієнтація.

Форми роботи: анкетування, діагностика, обробка та аналіз результатів, корекція поведінки та вчинків, індивідуальна робота з психологом, вирішення ситуації морального вибору тощо.

КЛАСНІ ЗАХОДИ:
1. Бесіда «Ідеали та ціннісні орієнтації».
2. Тест ціннісних орієнтацій «Якості моєї особистості?».
3. Анкета «Я і моє оточення».
4. Зустріч з психологом: спроба самоаналізу, визначення самооцінки.
5. Профорієнтаційна робота. Круглий стіл «Моя майбутня професія».
6. Диспут «Що таке особистість? Чи є я особистістю?».
7. Твір-роздум «Моя мрія».
8. Година спілкування «Шукай своє покликання».
9. Відвертий діалог «Чи зможу я буди другом для людей».

2. Національно-патріотичний напрям
«Я громадянин своєї держави»

Мета: Формування національної самосвідомості, любові до рідного краю, своєї землі, міста, школи.
Завдання: Виховання в дітей патріотичних почуттів, поваги до своєї Батьківщини; ознайомлення з основними законодавчими документами країни, державною символікою; залучення дітей до національних цінностей, мови, культури; утвердження в учнів власної національної гідності, гордості за свою землю.
Основний зміст роботи:

 • Знайомство з історією походження та затвердження державної символіки.
 • Знайомство з законодавчими актами.
 • Дослідження історичного шляху країни.
 • Залучення до суспільно-корисної праці.
 • Практичні вправи з прилучення дітей до активної суспільно-політичної діяльності.

Форми роботи: бесіда, диспут, твір-роздум, ділова гра, тренінг, тематична конференція, дослідницька робота.

КЛАСНІ ЗАХОДИ:
1. Твір-роздум «Моя участь у житті школи, громади».
2. Дискусійний клуб «Якби я був Президентом України».
3. Рольова гра «Вибори президента».
4. Бесіда «Утверджую в собі людину».
5. Дослідницька робота «З історії походження державної символіки».
6. Круглий стіл «Пишаюся належністю до українського народу».
7. Тренінг «Толерантність як риса справжнього громадянина».
8. Година спілкування «Закони, які мене охороняють».
9. Проект «Я – громадянин України».

 • Краєзнавчий напрямок

          «Стежками рідного краю»

Мета: Дослідження та вивчення історії, етнографії, фольклору рідного краю.
Завдання: Виховувати особистість у контексті народної духовності; прищеплювати шанобливе ставлення до історії, культури, традицій рідного краю; збагачення духовності особистості через засвоєння надбань культури рідного краю.
Зміст роботи:

 • Екскурсії у краєзнавчий та художній музеї.
 • Знайомство з природними заповідниками та культурними пам’ятками краю.
 • Вивчення традицій та побуту рідного краю.
 • Знайомство з літературою рідного краю.
 • Архітектурні споруди міста.
 • Зустріч з видатними земляками.

КЛАСНІ ЗАХОДИ:

 • Вшанування визволителів.
 • Вахта пам’яті до річниці визволення України.
 • Відвідання обласного краєзнавчого музею.
 • Літературна зустріч з письменниками та поетами краю.
 • Пошуково-дослідницька робота «Перенесення кращих традицій старовинних українських свят у сучасні народні обряди».
 • Вечір-зустріч з випускниками закладу, відомими людьми міста та області.
 • Влаштування творчих виставок робіт учнів класу, учасників клубу за інтересами.
 • Екскурсія заповідними місцями міста/краю.

Поїздка до духовних святинь/місць краю.