Завдання за якими проводився ІІ етап олімпіади Всеукраїнської олімпіади з хімії

23 листопада в Закарпатській області проводився ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії. Юні хіміки мали можливість позмагатися на краще знання предмету зі своїми ровесниками, в межах міст та районів, в чотирьох вікових категоріях – 8, 9, 10 та 11 класи.

Пропонуємо ознайомитись із завданнями за якими проводився ІІ етап олімпіади.

Завдання ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з хімії 2011 рік

8 клас

1. Є речовини: хлоридна кислота, кальцій оксид, цинк, вода, купрум(ІІ) оксид. Як можна добути з них та продуктів їх взаємодії дві прості та чотири складні речовини. 15 б.

2. Через нагрітий порошок речовини А чорного кольору пропустили безбарвний газ В. Утворилася проста речовина червоного кольору Г та рідина Д, що у природі – найпоширеніший оксид. Газ В модна одержати електролізом речовини Д. У сполуці А масова частка елемента Г – 80%. Розшифруйте А, В, Г та Д. Напишіть рівняння реакції утворення В двома способами. 20 б .

3. Середній вміст у тілі людини Натрію складає 0,15%. Вміст Хлору також 0,15%. Яких атомів – Натрію чи Хлору – більше в тілі людини? 10 б.

4. Обчисліть молярну масу газу, якщо його густина за воднем становить 8,5. Визначіть формулу цього газу, знаючи, що масова частка Нітрогену в його складі становить 82,35%, а Гідрогену – 17,65%.

15 б.

5. Які з названих газів можна використати для наповнення повітряних кульок?

Вуглекислий газ, метан ( СН 4 ), сульфур ( IV ) оксид, гелій, водень, кисень. Чому? 10 б.

6. Залізну пластинку масою 50 г занурено в розчин купрум(ІІ) сульфату. Коли вона вкрилася міддю, її маса збільшилась на 1,5 г . Обчислити масу заліза, що перейшло в розчин, і масу міді, що осіла на пластинці . 30 б.

Завдання ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з хімії 2011 рік

9 клас

1.Напишіть рівняння хімічних реакцій за допомогою яких з простих речовин та продуктів їх взаємодії можна одержати залізний купорос. Вкажіть умови перебігу реакцій. 15 б.

2. В трьох пронумерованих пробірках без етикеток містяться: натрій силікат, магній сульфат, сульфатна кислота. За допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини? Складіть план розпізнавання та відповідні рівняння в йонно-молекулярній формі . 15 б.

3. При нагріванні мінералу зеленого кольору утворюються три оксиди – В, С, Д, які за нормальних умов знаходяться в трьох агрегатних станах. При взаємодії А з надлишком хлоридної кислоти утворюються В, С, а також речовина Е, яка може бути отримана взаємодією Д з хлоридною кислотою (у цій реакції утворюється також С). Визначте речовини А – Е. Запишіть рівняння реакцій, про які йдеться в задачі. Назвіть прізвище письменника, у багатьох творах якого згадується мінерал А. Назвіть один твір до назви якого входить А. 15 б.

4. У розчин, що містить 3,2 г двовалентного металу у вигляді хлориду, занурили залізну пластинку масою 50 г. Після повного виділення металу маса пластинки збільшилась на 0,8%. Визначте метал. 20 б.

5. Закінчіть рівняння реакції, складіть електронний баланс, вкажіть процеси окиснення та відновлення. H 2 O 2 + KMnO 4 + H 2 SO 4 → O 2 + MnSO 4 + ? + ? 15 б.

6. Обчисліть масу розчину з масовою часткою купрум(ІІ) сульфату 4%, в якому необхідно розчинити 200 г мідного купоросу, щоб приготувати розчин з масовою часткою купрум(ІІ) сульфату 16%. 20 б.

Завдання ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з хімії 2011 рік

10 клас

1. При температурі 400˚С деяка хімічна реакція закінчується за 10 хв., а температурний коефіцієнт її швидкості дорівнює 2. Скільки часу ця реакція відбуватиметься при температурі 350˚С?

15 б.

2. В трьох пронумерованих пробірках без етикеток містяться: натрій сульфід, натрій сульфіт, натрій сульфат. За допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини? Складіть план розпізнавання та відповідні рівняння в йонно-молекулярній формі . 10 б.

3. Обчисліть масу розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 49%, в якому слід розчинити 200 г сірчаного ангідриду ( SO 3 ), щоб у новоутвореному розчині масова частка розчиненої речовини складала 78,4%. 20 б.

4. Яку масу глюкози слід піддати спиртовому бродінню, щоб утвореного спирту, практичний вихід якого становить 75%, вистачило для е стерифікації амінооцтової кислоти масою 9 г?

15 б.

5. Масова частка Сульфуру в нафті складає 1,7%. Сульфур(І V ) оксид, що утворюється при згоранні нафти, вилучають з повітря ( при високій температурі) за допомогою кальцій карбонату.

Обчисліть масу кальцій карбонату , необхідного для вилучення сірчистого газу, що утворюється при згоранні 1т нафти, якщо ефективність цього методу складає 22% . 15 б.

6. Після нагрівання суміші цинк і натрій нітратів масою20,5 г гази, що утворилися, пропустили через воду, причому 1,12л газу( н.у.) не поглинулося. Визначте склад суміші нітратів. 25 б.

Завдання ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з хімії 2011 рік

11 клас

1. Спалили суміш етану і пропану об’ємом 4,48 л. (н.у.) і відносною густиною за воднем 19,9. Одержаний вуглекислий газ пропустили через розчин, що містить 25,6 г їдкого натру. Визначте маси та склад солей, що утворилися в результаті реакції. 15 б.

2. В трьох пронумерованих пробірках без ети кеток містяться: амоній карбонат, хлорид на кислота, нітратна кислота. За допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини? Складіть план розпізнавання та відповідні рівняння в йонно-молекулярній формі. 10 б.

 

3. До схеми перетворень напишіть рівняння реакцій, зазначте умови перебігу

процесів: Назвіть речовини А, В, Д.

+ Br 2 + Н 2 О +НСІ

3-метилбутен-1 → А → В → Д 10 б.

4. При хлоруванні алкану, відносна густина пари якого за вуглекислим газом становить 1,64, утворюється лише первинний хлоралкан. Визначте формулу алкану. 10 б.

5. Газ, одержаний при прожарюванні на повітрі 48,5г сульфіду металічного елемента ІІ групи таблиці хімічних елементів Д. Менделєєва, був окиснений сильним окисником, а продукт окиснення розчинили у воді. Для повної нейтралізації одержаного розчину витрачено 404 мл розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 9% (густина 1,10г/мл). Встановіть формулу сульфіду. 20 б.

6.Виведіть молекулярну формулу сполуки, при спалюванні 12 г якої утворюється 0,4 моль карбон(І V ) оксиду та 7,2 г води. Відносна густина пари цієї сполуки за киснем становить 1,875. 15 б.

7. При дії сульфатної кислоти на твердий натрій гідрогенсульфіт отримали газ, що знебарвив

1л розчину калій перманганату. Якщо до отриманого розчину додати надлишок барій хлориду, випаде 46,6 г осаду. Визначте масу витраченого натрій гідроген сульфіту і молярну концентрацію розчину калій перманганату. 20 б.