Нові форми роботи на курсах підвищення кваліфікації вчителів хімії

Впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у процес викладання природничих дисциплін є одним з пріоритетних завдань сьогодення. Головною умовою успішного вирішення цього завдання є готовність вчителя до здійснення інноваційної педагогічної діяльності з використанням сучасних ІКТ.
З вересня 2010 року на курсах підвищення кваліфікації вчителів хімії традиційна творча курсова робота замінена на роботу над колективними та індивідуальними проектами з обов’язковим виготовленням презентацій проектів та їх захистом. В залежності від тематики над проектом можуть працювати як окремі вчителі так і група з трьох-п’яти вчителів. Кожен слухач курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії, окрім проекту, розробляє презентацію до одного уроку. По завершенні роботи курсів слухачі обмінюються матеріалами проектів та презентаціями до уроків. Матеріали можуть бути опрацьовані та використані в подальшій педагогічній діяльності.
Робота над проектами не виключає попередньої підготовки матеріалів. Самоосвітня діяльність вчителів у міжкурсовий період є основою успішної та продуктивної роботи на курсах підвищення кваліфікації. Нижче наведена орієнтовна тематика проектів.

 
Орієнтовна тематика курсових проектів слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії
1. Формування пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення хімії.
2. Диференціація навчання з хімії .
3. Практичні заняття і хімічний експеримент, їх значення в навчально-виховному процесі.
4. Розробка завдань екологічного змісту з певного розділу хімії з використанням матеріалів Вашого регіону.
5. Система екологічного виховання учнів на уроках хімії.
6. Технології нетрадиційних уроків хімії.
7. Рольові та ділові ігри при вивченні хімії.
8. Розробка змісту дидактичних ігор з певної теми програми з хімії.
9. Метод проектів на уроках хімії.
10. Інтерактивне навчання на уроках хімії
11. Особистісно орієнтоване навчання на уроках хімії.
12. Система позакласної роботи з хімії.
13. Ужитковість хімічних знань – основа усвідомленого підходу до вивчення хімії.
14. Домашній хімічний експеримент: можливості, перспективи та місце у вивченні курсу хімії.
15. Сучасні інформаційні технології на уроках хімії.
16. Роль міжпредметних зв’язків у вивченні хімії.
17. Формування здоров’язберігаючих компетентностей на уроках хімії.
18. Мікрометод при здійсненні шкільного хімічного експерименту.
19. Розвиток логічного мислення – основа глибоких хімічних знань.
20. Організація науково-дослідницької проектної діяльності учнів.

21. Навчання хімії в класах різного профільного спрямування.