Методичні рекомендації з викладання фізики і астрономії

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою культури високотехнологічного інформаційного суспільства. Фундаментальний характер фізичного знання як філософії науки і методології природознавства, теоретичної основи сучасної техніки і виробничих технологій, визначає освітнє, світоглядне та виховне значення шкільного курсу фізики.

Фізика вивчається як обов’язковий предмет у 7-11-х класах – кількість навчальних годин є диференційованою і визначається Типовими навчальними планами та чинними програмами, які рекомендовані МОНУ.

У робочих навчальних планах для класів із поглибленим вивченням фізики, у варіативній частині слід передбачити курси за вибором, факультативи, які поглиблюють і доповнюють зміст курсу фізики та астрономії.

Якщо у навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження профілю навчання, то у такому випадку використовується варіант на­вчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти.

Програма академічного рівня навчання фізики передбачає більш глибоке засвоєння фізичних законів і теорій, оволодіння навчальним матеріалом, необхідним для широкого застосування у поясненні природних явищ, цілісного уявлення про природничо-наукову картину світу, розуміння значення і місця фізики і астрономії в структурі природничих наук. Її зміст достатній для продовження вивчення цих предметів у вищих навчальних закладах.

Програма профільного навчання фізики передбачає систематизоване вивчення основних фізичних теорій, формування світогляду і наукового стилю мислення учнів на основі фізичної картини світу, оволодіння методами наукового пізнання та усвідомлення фізичного знання на рівні, необхідному для подальшого його використання в професійній діяльності та продовженні фізичної освіти.

Курси за вибором, факультативи дають можливість учням випробувати власні сили в фізиці та астрономії, а їхня кількість має забезпечити можливість індивідуального вибору школяра.

Звертаємо особливу увагу на те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 1/9-592 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.

Відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп… загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить 8 учнів, сільської місцевості – 4 учні.

Для практичного використання рекомендуються такі програми:

 

з/п

Назва програми (циклу програм)

Клас(и)

Напрями підготовки, для яких рекомендовано

Кількість годин

1

Олексієвич Н. JI. «Фізика дивовижного»

6-7

пропедевтичний (світоглядний курс)

35

2

Ліскович 0. В. «Деякі питання з історії механіки»

8-9

допрофільна підготовка

(культурно-історичний

курс)

17

3

Шигонова 0. П. «Фізика в авіації та космонавтиці»

8-11

допрофільна та профільна підготовка

цикл програм

4

Розвиток авіації та космонавтики в Україні. Астрономічні основи аеронавігації

8-11

культурно-історичний та прикладний курс

17

5

Фізика атмосфери. Гідро- і аеростатика

8-11

прикладний курс

17

6

Елементи статики й розрахунок сил, що діють на літак. Конструкція літака. Розрахунки на міцність

10-11

прикладний та допрофесійний курс

17

7

Авіаційне матеріалознавство. Основи аеродинаміки

8-11

прикладний та допрофесійний курс

17

8

Основні положення динаміки польоту

10-11

курс поглибленого вивчення

12

9

Гіроскопічні явища та гіроскопи

10-11

курс поглибленого вивчення

12

10

Авіаційні двигуни, їхні конструкції й прин­ципи роботи

8-11

прикладний та допрофесійний курс

10

11

Рух у полі центральних сил

10-11

курс поглибленого вивчення

10

12

Механіка тіл змінної маси

10-11

курс поглибленого вивчення

10

13

Сучасна космонавтика. Авіаційні вищі навчальні заклади України

8-11

культурно-історичний та допрофесійний курс

14

14

ГасановаІ. В., ДумаО. М. «Класичні біофізичні дослідження. Історія зародження та розвитку життя»

9

допрофільна підготовка

(культурно-історичний

курс)

17

15

Гринюк О.М., Скороход C.B. «Людина і Кос­мос»

10-11

профільна підготовка (культурно-історичний курс)

35

16

Чуйко 0. В., Терещенко В. А. «Фізика живої природи»

10-11

профільна підготовка - природничий напрям (прикладні курси та курси поглибленого вивчення)

 

17

17

Біомеханіка

10-11

17

18

Молекулярна біофізика

10-11

17

19

Електричні та звукові явища в живій природі

10-11

17

20

Оптичні явища та радіаційна біофізика

10-11

17

В програмах вказано перелік підручників і посібників, якими потрібно користуватись при викладанні варіативної складової.