Словацька в українській школі

У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти кабінетом національних шкіл розроблено дві програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Словацька мова 5 – 9 класи» та «Література» (словацька та світова). До роботи були залучені також вчителі О. В. Огар-Товт та Б. М. Сливка.


Відповідно до Конституції України державною мовою України є українська мова. Водночас, Конституція уможливлює вільний розвиток, використання і охорону мов національних меншин, які проживають у державі.
Словацька мова – це також мова національної меншини, тому вивчення її в загальноосвітніх школах є дуже актуальним. Адже воно спрямована на розвиток в учнів мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; формування гуманістичного світогляду, моральних й естетичних переконань, національних і загальнолюдських цінностей.
Створення навчальної програми зі словацької мови для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів зумовлене впровадженням нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2012 року №1392.
Відповідно до вимог Державного стандарту основною метою вивчення словацької мови у 5-9 класах є досягнення таких результатів, коли учні вільно володіють літературним варіантом цієї мови, а самі є духовно багатими особистостями.
Вивчення в загальноосвітініх навчальних закладах словацької мови, як і інших мов народів України, сприяє збагаченню активного словникового запасу учнів, пізнанню та усвідомленню особливостей життєвого досвіду народів, мови яких вивчаються, важливості оволодіння мовами та задоволенню потреби в користуванні ними як засобом спілкування в різних сферах життєдіяльності, розвиває мовні, інтелектуальні та пізнавальні здібності; формує гуманістичний світогляд, моральні переконання та естетичні смаки, слугує засвоєнню національних і загальнолюдських цінностей, використанню інформаційних і комунікаційних технологій, виховує в учнів потребу в удосконаленні власної мовленнєвої культури упродовж всього життя.
Серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей.
Формуванню зазначених позитивних моральних рис в учнів слугує запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах навчанням мовами національних меншин інтегрованого курсу «Література».
Програма інтегрованого курсу «Література» (словацька і світова) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392. Навчальний матеріал програми ґрунтується на емоційно-ціннісній, літературознавчій, культурологічній та компаративній змістових лініях.
Мета програми – підвищення рівня загальної освіченості, зокрема літературної, прилучення учнів до найвищих досягнень словацької та світової літератури, формування загальної читацької компетентності, розширення культурно-пізнавальних інтересів, сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.
Зміст програмового матеріалу, вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів визначаються завданнями вивчення словацької та світової літератури, змістовними лініями Державного стандарту; відповідають віковим особливостям школярів.
Художні тексти, представлені цією програмою, добиралися таким чином, щоб вони відповідали високим естетичним критеріям. Ураховувалося також жанрово-тематична розмаїтість творів. У 5-7 класах це в основному твори, написані для дітей середнього шкільного віку, твори з казковим, фантастичним сюжетом. У 8-9 класах (а згодом і в старшій школі) учні мають змогу познайомитися із процесом розвитку словацької та світової літератури від прадавньої до сучасної. Кожен тематичний блок, починаючи від 5 класу і закінчуючи 9, вміщує відомості про життя та творчість зарубіжних авторів.
Запровадження інтегрованого курсу «Література» (словацька та світова) у загальноосвітніх навчальних закладах сприятиме: залученню учнів до найвищих досягнень словацької і світової літератури; усвідомленню ними розмаїття культурних багатств нашої держави; розвитку стійкої мотивації до читання; підвищенню рівня загальної освіченості учнів і літературної, зокрема; формуванню загальної культури учнів, їхньої високої моралі; збагаченню духовно-емоційного досвіду; вихованню толерантного ставлення до різних народів, народностей, рас і культур.