Кримські педагоги впроваджують курсу «Культура добросусідства»

Система освіти має великий вплив на виховання підростаючого покоління. Основне її завдання – формування позиції громадянина, соціальної активності, емоційної стійкості, комунікабельності та толерантності. Проблема формування культури міжетнічного й міжконфесійного спілкування актуальні для всіх країн.

Проте підходи до вирішення проблеми неоднакові і значною мірою залежать від конкретних історичних і соціально-політичних умов, стану суспільства, його ідеології. Із цією метою педагоги Криму розробили програму інтегрованого курсу «Культура добросусідства». У зв’язку з цим, особливого значення набуває проблема всебічної етнічної просвіти і прищеплення навиків толерантної взаємодії дітям через систему освіти.
З 17 до 19 жовтня 2013 року в м. Сімферополі пройшов педагогічний форум, на якому Інформаційно-дослідницьким центром «Інтеграція і розвиток» за участю фахівців з Кримської філії Інституту інноваційних технологій та змісту освіти України презентовано систему роботи з впровадження інтегрованого курсу «Культура добросусідства». У форумі взяли участь педагогічні працівники Закарпатської та Одеської областей з огляду на те, що ці області є найбільш поліетнічними і поліконфесійними регіонами.
Програма «Культура добросусідства» отримала гриф Міністерства освіти і науки України. На сьогоднішній день -- це єдиний наскрізний інтегрований навчальний курс, що охоплює дітей на всіх ступенях освітньої піраміди – від дошкільних до вищих навчальних закладів, тому учасниками зібрання стали наукові працівники, методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівники рай(міськ) відділів(управлінь) освіти, керівники, педагоги дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
Основна мета курсу - формування толерантності, толерантних відносин та поведінки молоді. Завдання курсу:
формування відповідального й поважного ставлення до рідного краю як основоположного елемента виховання патріота України;
підвищення соціальної компетентності й відповідальності молоді за добробут рідного краю як невід'ємних складових громадського обов'язку;
формування навиків ведення діалогу й переговорного процесу, розв’язання проблемних і конфліктних питань відповідно до демократичних принципів і принципів «культури миру»;
розвиток критичного мислення, що забезпечує формування особистісної позиції, уміння продукувати нові конструктивні ідеї;
формування стійкого інтересу до історії, культури, життя, проблем регіону, настанови на конструктивну діяльність щодо розвитку, вдосконалення й поліпшення стану рідного краю;
формування у школярів бачення свого місця в сьогоденні й у майбутньому рідного краю;
підготовка учнів до взаємодії з навколишнім світом через засвоєння комплексу знань про рідний край і формування відповідних компетенцій;
залучення учнів до охорони духовних святинь, пам'яток історії і культури;
За змістом цей курс не тільки включає знання історичного, природно-географічного, літературознавчого характеру про регіон, але й відображає, перш за все, особливості конкретного регіону, навчального закладу, населеного пункту, кожної сім'ї.
Учасники науково-практичного семінару мали змогу відвідати НВК«Школа-гімназія» №1 м. Білогорська АРК, де на практичних заняттях з курсу «Культура добросусідства» педагоги продемонстрували як знайомити дітей з спільним і особливим на прикладі декількох культур. Усі заняття у школі проходили в доброзичливому ключі і без розділення культур. Директор закладу наголосив, що з метою формування позитивних етнічних відносин між дітьми та цілісності впровадження курсу розроблено ефективну систему роботи педагогів із сім'ями.
З регіональною програмою з міжкультурної освіти для дітей дошкільного віку «Кримський віночок», яка є складовою інтегрованого курсу «Культура добросусідства» познайомила керівник авторського колективу Л.Г.Мухоморіна, старший викладач кафедри психології КРІППО та провела майстер-клас з алгоритму розроблення регіональних програм, надала методичні рекомендації щодо її впровадження в навчально-виховний процес дошкільного закладу.
Завідувач відділу етноконфесійних досліджень Кримського відділення Інституту сходознавства НАН України М.А.Араджионі презентувала навчально-методичне забезпечення інтегрованого курсу «Культура добросусідства» та надала методичні рекомендації щодо адаптації впровадження курсу.
Перший день роботи науково-практичної конференції проходив на базі етнографічного музею м.Сімфірополя.

 
Учасники зібрання мали змогу взяти участь серії науково-практичних заходів у дошкільних та навчальних закладах Кримської автономної республіки.
КУРС «КУЛЬТУРА ДОБРОСУСІДСТВА»
передбачає системний підхід до проведення цілеспрямованої виховної роботи з формування соціальної компетентності не тільки в дітей, а й у їхніх батьків; є єдиним в Україні наскрізним курсом – від ДНЗ до вишів; розвиває навички успішної міжкультурної комунікації; формує високий рівень адаптаційних можливостей дитини; дає змогу системно, через батьківські збори займатися просвітництвом батьків; може замінити одним 35-годинним курсом чотири інших спецкурси релігієзнавчої, конфліктологічної, екологічної та краєзнавчої спрямованості, знизивши навчальне й інформаційне навантаження на дітей; сприяє розвиткові інтеграційних процесів у суспільстві й підвищенню рівня громадянської ідентичності; протидіє розвиткові негативних етнічних стереотипів, підвищує політ коректність; знижує агресивність дітей, прищеплює їм навички мирного розв’язання конфліктних ситуацій; популяризує історію і культуру різних етносів, які мешкають на теренах України; ознайомлює із сучасними культурними центрами регіону; провокує інтерес до рідної мови й до вивчення мов своїх сусідів, прищеплює мовну толерантність; дає уявлення про різноманітні релігії та конфесії, ментальні особливості сусідів; ознайомлює з історією регіону й компенсує прогалини, що є в загальнодержавних підручниках з історії країни; дає можливість системно проводити профорієнтаційну роботу, спрямовану на ознайомлення з професіями, на які є попит у регіоні.
Навчальний курс «Культура добросусідства» може бути введений починаючи з будь-якого класу, як спецкурс за рахунок годин варіативної частини навчальних планів. Викладання курсу може здійснюватися вчителями початкових класів і вчителями-предметниками, шкільними психологами, класними керівниками за умови проходження ними відповідної методичної підготовки.

Методисти кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти