На допомогу директору ЗДО в умовах карантину

У період карантину є можливість упорядкувати документи, які обов’язково повинні бути у закладі дошкільної освіти. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти (ст. 26 Закону України «Про освіту»), отже, він повинен забезпечити роботу працівників і відповідно навчання дітей.

Оскільки листи МОН мають лише рекомендаційний характер, то керівництво закладу дошкільної освіти має право самостійно вирішувати, чи дотримуватися цих рекомендацій. Якщо керівник вирішує переводити своїх працівників на дистанційну роботу достатньо відповідного наказу «Про роботу закладу дошкільної освіти у період карантину». У цьому наказі необхідно встановити режим роботи працівників у період карантину та запровадити гнучкий графік роботи працівників. Необхідно, зокрема, посилити охоронний режим закладів, а також передбачити інші особливості роботи закладу, які варто встановити на цей період. Відповідний наказ має бути оприлюднений на сайті кожного закладу освіти та доведений до відома всіх працівників цього закладу (зразок наказу додається).
На час карантину частина працівників може оформляти відпустки без збереження заробітної плати. Але керівник не має права змушувати всіх працівників брати відпустки — щорічні чи за власний рахунок. За такі неправомірні дії керівник понесе відповідальність: адміністративну — до 1700 грн (ст. 41 КпАП) або кримінальну (ст. 172 Кримінального кодексу). Натомість правомірними варіантами є дистанційна робота чи простій. Простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ч. 1 ст. 34 КЗпП України). Карантин – це форс-мажорні обставини. На останніх варто й зосередити зараз свою увагу, так як за новоприйнятим Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню й поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530 (далі – Закон № 530) введення карантину віднесено до форс-мажорних обставин, тобто обставин непереборної сили.
За загальним правилом, ситуацію, що склалася варто кваліфікувати як простій. У закладі дошкільної освіти є посади, які підлягають такій класифікації, наприклад: працівники харчоблоку, кастелянка та інші. За ч.3 ст. 113 Кодексу законів про працю за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020, внесено зміни до частини першої статті 113 КЗпП, де передбачено оплату простою не з вини працівника, в тому числі у зв’язку карантином. Оплату праці вихователів, музичних керівників, інших педагогічних працівників закладів освіти у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії тощо), проводять із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства (https://pon.org.ua/).

Отже, за законом роботодавець має зберегти за працівником його середній заробіток на період ситуації, що склалася.Наказ про простій на підприємстві, згідно з листом Мінсоцполітики від 04.10.2013 № 179/06/186-13, повинен містити:

-  причини, які призвели до простою;
-  тривалість простою. Можна замість конкретної дати закінчення простою вжити загальну фразу «до моменту закінчення карантинних заходів, введених урядом»;
-  перелік працівників, до яких застосовується простій. Не обов’язково оголошувати простій для всіх, можна відправити на простій окремі підрозділи (наприклад, харчоблок);
-  порядок оплати простою;
-  порядок роботи під час простою, потреба у присутності на робочому місці (наприклад, може бути введення дистанційного режиму роботи) (зразок наказу додається).

Але є посади (вихователі, психолог, медична сестра та інші), перебуваючи на яких можна долучитися до функціонування роботи закладу, працюючи на веб-сайті закладу, через засоби зв’язку з батьками і т.і. Директору закладу та вихователю-методисту цей час варто використати максимально корисно, упорядкувавши документи, які є обов’язковими. У кожному дошкільному закладі освіти затверджують перелік документів, які зобов’язаний формувати і зберігати той чи той працівник. У процесі освітньої діяльності кожен працівник закладу дошкільної освіти створює документи, які дають йому змогу: організовувати роботу з кадрами фіксувати виконання своїх посадових обов’язків, підбивати підсумки, звітувати, планувати діяльність, готуватися до занять тощо. З-поміж багатьох документів вирізняють частину обов’язкових. Під час документування і керівник закладу, який є відповідальним за організацію діловодства, і його працівники зобов’язані дотримуватися вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v1059736-12?lang=uk).

Переліком обов'язкового складу документів, зазначеного вище наказу передбачено відповідальність керівника за формування та зберігання багатьох документів. Але якщо деякі документи знаходяться у закладі давно і не потребують постійного оновлення, як наприклад: Свідоцтво про державну реєстрацію та Статут закладу, то такі документи, як: книги реєстрації наказів з основних питань діяльності та кадрових питань; книга протоколів засідань педагогічної ради; журнал(и) обліку вхідних документів та реєстрації документів, створених закладом (додаток 8 Примірної інструкції); матеріали щодо проведення атестації педагогічних та інших працівників закладу; журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі і т.і. потребують постійного контролю і оновлення.

Керівнику закладу дошкільної освіти варто звернути увагу на те, що Міністерством освіти і науки України своїм наказом від 26.03.2020 р. № 458 (https://pon.org.ua/) внесено зміни до наказу від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19», яким замість відтермінування процедури атестації педагогічних працівників передбачено можливість проведення засідання атестаційних комісій в режимі онлайн та подання до них необхідних матеріалів засобами електронного та/або поштового зв'язку. У випадку неможливості забезпечити проведення засідання атестаційних комісій в режимі онлайн доручено вжити всіх необхідних заходів для мінімізації тривалості перебування у закладі освіти членів атестаційних комісій та педагогічних працівників, які атестуються.Розгляд питань щодо невідповідності педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії рекомендовано відтермінувати до завершення карантину. Якщо атестаційна комісія не може прийняти рішення на користь педагогічного працівника через його відсутність або неможливість підключитися в режимі онлайн до засідання, доцільно приймати рішення про перенесення його атестації. У випадку перенесення атестації педагогічних працівників за ними зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія до проведення атестації у встановленому законодавством порядку.

Також керівнику закладу ЗДО варто проаналізувати , провести SWOT-аналіз річного плану роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період, тому, що у зв’язку з довготривалим карантином потрібно зробити деякі корективи у роботу закладу. Оскільки МОН рекомендує відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, а також обмежити проведення запланованих нарад, то доцільно заплановані заходи перенести, або провести за допомогою різноманітних засобів зв’язку.

SWOT-аналіз (Strength – сильна сторона; Weakness – слабка сторона; Оpportunities – можливості; Threats – загрози) – простий метод, який дає змогу знаходити правильні виважені стратегічні рішення, допомогти розв’язати наявні проблеми. Вивчаючи і аналізуючи стан різних напрямів діяльності, передбачених планом роботи за допомогою SWOT-аналізу, керівник з вихователем-методистом перезавантажує роботу закладу з урахуванням поточної ситуації.

Що ж зазвичай передбачено закладом дошкільної освіти у березні-квітні? Проведення атестації педагогічних працівників, місячника (двомісячника) з благоустрою території дошкільного закладу освіти, підготовку та проведення Дня цивільного захисту, проведення тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності і т.і – ось невеликий перелік обов’язкових справ, які згідно із наказом МОН № 406 від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» ЗАБОРОНЕНІ.

Відповідно, з метою проведення і підсумків проведення згаданих вище заходів у закладі видаються накази, але ми розуміємо, що не можемо їх видати, окрім хіба-що наказу «Про проведення тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності», оскільки цей тиждень можна провести, використавши веб-сайт закладу. Отже, використовуючи SWOT-аналіз цієї ситуації робимо висновки: якщо розпочати із загрози, то вона очевидна – швидке розповсюдження вірусу з негативними наслідками для здоров’я людини; але, у цій ситуації відкриваються можливості для проведення різноманітних заходів із використанням сучасних технологій дистанційного навчання, розвитку професійних навичок педагога; слабка сторона полягає в тому, що працівники закладів дошкільної освіти недостатньо забезпечені відповідною технікою і не володіють на належному рівні ІКТ-технологіями; у чому ж полягає сильна сторона? Сильна сторона передбачає професійне вдосконалення педагогічних працівників; розуміння того, що психіка вихованців в цій ситуації набагато важливіша за їхні знання. Діти перебувають у тісному контакті з рідними, і зараз, як ніколи відчувають підтримку і допомогу батьків, які нарешті багато часу проводять в іграх з ними… Принаймні, хочеться, щоб так було.Тому завдання керівника і всіх працівників ЗДО налагодити тісну співпрацю з батьками дітей через веб-сайт закладу, скайп-дзвінки, Viber, WhatsApp і т.і. з метою надання допомоги у вихованні та розумінні психології дітей відповідного віку, сенситивності того чи іншого періоду життя малюка.

Для дітей дошкільного віку розроблені відповідні ресурси, за допомогою яких батьки мають можливість займатися з малюками:

50 обов'язкових завдань для дошкільника на карантин: http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR3lxL0a7sMHI9OygbCvh68vKwcDDhYUL2t5mISuDUrsgqAsD7aa3CcP-SA

Сайт віртуального закладу дошкільної освіти «Дивокрай»: http://dyvokray.org.ua/

Картотека рухливих ігор для дошкільників: https://vseosvita.ua/library/kartoteka-ruhlivih-igor-dla-doskilnikiv-229560.html?fbclid=IwAR2TwM_5YLAa2m-wg58W3cZyb6iUM7Sb3aisVDHev8P6GiI4OQC2bmodgrc

Перший український сайт для батьків та дитячих психологів «Дитячий психолог»: https://dytpsyholog.com/

Заняття з розвитку мовлення дітей раннього віку: https://www.pedrada.com.ua/article/1987-rozvitok-movlennya-dtey-rannogo-vku?fbclid=IwAR1DWy1VJ9E9iED_F4PLqnapbuKRpF5oltDRSFw6Z6sNgzm4vdzigR9QwFI

55 енергійних ігор та розваг для дітей вдома: https://pedpresa.ua/201548-55-energijnyh-igor-ta-rozvag-dlya-ditej-vdoma.html?fbclid=IwAR0ZMytjvZLeLf1m61dhPOqQg6Yz2dPC2xdPzWdjcBig9dyyYovhsLI0cU4

Інформацію підготували
Палько Тетяна,
доцент кафедри педагогіки та психології ЗІППО,

Романчак Ольга,
методист кабінету методики дошкільної та початкової освіти