Наукова робота Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

19 листопада відбулося засідання вченої ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, де головним питанням розглядалася науково-дослідна та науково-методична робота підрозділів інституту 2012 року та її вплив на впровадження та вдосконалення інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

З доповіддю з цього питання виступив професор Василь Химинець, який акцентував увагу членів вченої ради на наступних проблемах:
- всю роботу кафедр, наукових підрозділів і методичних кабінетів Закарпатського інституту ППО з питання науково-дослідна та науково-методична робота та її вплив на інноваційний розвиток освіти можна охарактеризувати в трьох напрямках:
- організаційно-методична робота;
- науково-методична робота;
- науково-дослідна робота;

І. Організаційно-методична робота
Науково-дослідна і науково-методична діяльність підрозділів нашого інституту (кафедр, методичних кабінетів Берегівського філіалу, науковці центрів і лабораторій) у звітному році була скерована на таких основних напрямках:
- створення інноваційного середовища в освітньому полі Закарпатської області;
- вдосконалення теоретичних і практичних основ навчально-виховного процесу в школах області;
- підвищення фахового рівня керівників освіти (районний відділ освіти, РМК, керівників освітніх закладів);
- вдосконалення організаційної та науково-методичної діяльності освітніх закладів (головним вбачається перехід від організаційно-методичної до науково-методичної діяльності);
- науково-методичне забезпечення запровадження профільного навчання в школах області;
- реалізація компетентнісного підходу в умовах профільного навчання;
- розробка та впровадження інноваційних педагогічних технологій і інтерактивнoго методу в навчально-виховний процес;
- психологізація навчально-виховного процесу;
- навчання через дослідження і робота з творчо-обдарованими дітьми.
В усіх перерахованих напрямках основним слід вважати співпрацю підрозділів Закарпатського ІППО з районними (міськими) методичними кабінетами в питаннях покращення навчально-методичної і науково-методичної роботи в школі та створенні інноваційного середовища в освітньому просторі Закарпаття.

ІІ. Науково-методична робота
Основні зусилля кафедр, наукових і методичних підрозділів Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти у звітному році концентрувалися на таких головних напрямках:
- підвищенні фахової майстерності вчителів і керівників освітніх закладів;
- розширенні інтелектуальної обізнаності учасників навчально-виховного процесу;
- оновленні і суттєвому доповненні раніше отриманих знань психолого-педагогічного циклу;
- вивченні і впровадженні нових технологій і методик організації педагогічної взаємодії;
- проведенні науково-педагогічних досліджень, узагальненні і впровадженні передового педагогічного досвіду;
- реалізації у школах проективної, особистісно-зорієнтованої педагогіки, в якій учень є головним пріоритетом і цінністю;
- значну увагу сучасна психолого-педагогічна наука приділяє і питанню, яке умовно можна означити  як «причини, наслідки і шляхи усунення конфліктів у сучасній школі».
Школа на зламі століть, у контексті Болонського процесу, має навчити особистість навчитися жити, тобто виробити свою позицію у житті, свій світогляд, ставлення до себе, інших, діяти відповідно до поставленого перед собою завдання. Образно кажучи, освіта має вирішувати дві головні функції – готувати кадри для суспільства і людину до активного життя в глобалізованому суспільстві.
Система середньої, вищої і післядипломної освіти педагогічних кадрів у цьому контексті має ґрунтуватися на концепції неперервної освіти, яка прийнята за стратегічну в усіх цивілізованих країнах світу. В той же час інформаційний вибух, закономірності глобалізації ставлять післядипломну освіту на особливе місце в системі неперервної освіти. Це, в першу чергу, зумовлено наявністю в освітян сформованих на основі їх соціального і професійного досвіду стереотипів мислення і педагогічних дій, які негативно впливають на їх інноваційну діяльність. Тому основну роль існуючої системи підвищення кваліфікації слід відводити перебудові стереотипів діяльності і мислення педагогів, заміні негативних настанов, а головною метою інститутів післядипломної освіти слід вважати формування готовності вчителя і керівника школи до діяльності в умовах освітньої ситуації у регіоні, яка в умовах ринкової економіки постійно змінюється й залежить від динаміки соціально-політичних, економічних і культурних процесів. Реалізація цього змісту змінює загальний напрям розвитку майстерності педагогічних кадрів - від соціальної технології до персонал-технології, від об’єкта технологічного впливу до його суб’єкта, підпорядковує педагогічну і управлінську діяльність принципові моделювання, реальним засобом реалізації якого стає розвивальний організаційно-діяльнісний підхід. Саме в цьому контексті набувають нового звучання інноваційні технології та інтерактивні методи навчання і виховання, якими сучасний вчитель має володіти досконало.

ІІІ. Науково-дослідна робота
Науково-дослідна і науково-методична діяльність Закарпатського ІППО здійснюється за такою схемою.
Проблема: «шляхи активізації навчання вчителів у процесі підвищення кваліфікації».
Теми:
- активізація навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
- технологічні основи впровадження новітніх наукових знань у багатонаціональних школах Закарпаття.
За кафедрами, філіалом, центрами та методичними кабінетами (прикріпленими до кафедр) закріплено такі підтеми наукових досліджень:
- Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою - «Психолого-педагогічні аспекти навчально-виховного процесу у системі ППО»;
- Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін - «Шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін у системі ППО»;
- Кафедра методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін – «Впровадження інтерактивних форм, методів навчання і виховання в процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін».
Відповідно до кафедральних  тем головними напрямами наукових досліджень викладачів, аспірантів, вчителів-здобувачів всіх підрозділів інституту в 2012 році були:
- теоретичні аспекти управління освітою;
- удосконалення змісту, форм і методів навчання при вивченні фахових дисциплін;
- розробка та запровадження інноваційних педагогічних технологій в НВЗ області;
- удосконалення змісту, форм і методів профільного навчання;
- компетентнісний підхід в умовах профільного навчання;
- особливості роботи з обдарованими учнями;
- особливості навчально-виховної роботи в освітніх закладах нового типу;
- розвиток народознавства і краєзнавства в школах області;
- проблеми еколого-економічного навчання і виховання в школах області.
У 2012 році науковці Закарпатського ІППО здійснювали науково-дослідну та науково-експериментальну роботу в таких напрямках:
- науково-методичний супровід всеукраїнського педагогічного експерименту «Громадянська освіта» в школах області - кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою;
- науково-методичний супровід педагогічного експерименту щодо запровадження нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес (на базі Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №19 – кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін);
- науково-методичний супровід та робота над проблемними питаннями навчально-виховного процесу в опорних школах області (всього 52 школи в усіх містах та районах області – кафедри, кабінети);
- науково-методичне забезпечення навчально-виховної діяльності шкіл передового педагогічного досвіду (всього 32 школи в усіх містах та районах області – кафедри, кабінети);
- психологічний супровід навчально-методичної діяльності освітніх закладів області;
- організація та проведення всеукраїнських, обласних та районних наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів і нарад з проблемних питань сучасного навчально-виховного процесу (кафедри, кабінети, центри);
- виконання дисертаційних досліджень та підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кафедри, кабінети, центри).
При кафедрах на громадських засадах діяли:
1. Кафедра педагогіки, психології і теорії управління освітою:
- науково-методичний семінар з психолого-педагогічних проблем навчально-виховного процесу (наук. кер. проф. Химинець В.В.);
- Центр інноваційних педагогічних технологій та дистанційного навчання (наук. кер. проф. Химинець В.В., завідувач – ст. н.с. Грабовська Т.І.);
- Центр практичної психології та соціальної роботи (наук. кер. проф. Химинець В.В., завідувач – Лемак М.В.);
- науково-дослідна лабораторія з проблем інклюзивного навчання в школах області (наук. кер. проф. Химинець В.В., завідувач лабораторії Кузьма В.М.);
- науково-дослідна лабораторія з проблем «Запровадження активних форм і методів навчання» (наук. кер. доц. Талапканич М.І.);
- інформаційно-просвітницький тренінговий Центр та обласна громадсько-благодійна асоціація «Рівний-рівному» з питань формування здорового способу життя серед учнівської молоді (керівник ст. викл. Сивохоп Я.М.), консультативний центр по роботі з творчою молоддю (наук. кер. член спілки письменників України, доц. Ходанич Л.П.);
- науково-методичний супровід з теми «Громадянська освіта в школах області» (наук. кер. проф. Химинець В.В.).
2. Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін:
- семінар із запровадження інформаційних технологій у викладанні природничо-математичних дисциплін;
- експериментальний педагогічний майданчик регіонального рівня на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 м. Ужгорода щодо впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес (наук. кер. експ. – доц. Петечук В.М., координатор експерименту – ст. викл. Сігетій І.П.).
3. Кафедра методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін:
- науково-дослідницька лабораторія «Сучасні технології виховання» (наук. кер. доц. Баяновська М.Р.);
- науково-методичний семінар «Впровадження інтегративних форм, методів навчання і виховання в процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін» (наук. кер. доц. Баяновська М.Р.);

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ
Спробуємо стисло охарактеризувати наші основні досягнення в цих питаннях.
Насамперед слід вказати на те, що науково-дослідна та науково-методична робота підрозділів інституту здійснюється у відповідності з планом роботи ІППО на 2012 рік. Кафедрами, методичними кабінетами, Берегівським філіалом інституту, науковими підрозділами, лабораторіями і центрами, які працюють на громадських засадах, виконана  значна наукова та науково-методична робота, її результати запроваджуються у практику роботи шкільних установ області. До найбільш важливих результатів науково-дослідної та науково-методичної роботи підрозділів інституту слід віднести підготовку кадрів вищої кваліфікації для навчальних закладів області, підготовку і видання значної кількості наукової і науково-методичної друкованої продукції, систематичне видання журналі «Освіта Закарпаття» та газеті «Слово вчителя», систематичне проведення на базі інституту Всеукраїнських науково-методичних семінарів, нарад і конференцій з проблем післядипломної педагогічної освіти та для керівного освітянського складу країни.
1. Всі підрозділи Закарпатського ІППО ведуть дослідження з однієї теми «Шляхи активізації навчання вчителів у процесі підвищення кваліфікації». Кожна кафедра і кожен кабінет працюють над виконанням конкретної підтеми. Всі підрозділи викладачі-науковці і методисти Закарпатського ІППО планують свою роботу на рік і кожного року звітують про виконану роботу.
2. Участь у Всеукраїнських і Міжнародних виставках досягнень освітян, які організовують і проводять МОН МС і НАПН України.
Зокрема:
- 01-03 березня 2012 р. Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади» - золота медаль, 10 дипломів;
- 16-18 жовтня 2012 р. – Всеукраїнська виставка «Інноватика в сучасній освіті» – золота і срібна медалі, 12 дипломів.
3. Участь в організації і проведенні Міжнародного семінару і конференцій з проблеми «Особливості організації навчально-виховного процесу в школах, які здійснюють навчально-виховний процес на мовах національних меншин.
4. Організація і проведення на базі Закарпатського ІППО Х Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми післядипломної освіти педагогів: створення інноваційного середовища в регіоні» (11-12 жовтня 2012 р., 182 доповіді з усіх областей України).
5. Щороку, в останні роки, науковці Закарпатського ІППО готують до захисту і захищають 1-2 кандидатські дисертації.
6. Щороку науковці Закарпатського ІППО беруть участь в роботі 2-4 міжнародних, 6-8 всеукраїнських наукових і науковометодичних конференцій, нарад і семінарів з питань розвитку освіти та запровадження інноваційних технологій.
7. На базі Закарпатського ІППО щорічно організовуються і відбуваються 1-2 заходи міжнародного, 2-4 всеукраїнського і понад 40 обласного рівня з питань науково-дослідної і науково-методичної роботи в освітніх установах України і області.
8. Список друкованих праць науковців Закарпатського ІППО у 2012 році нараховує на кінець року 56 основних позицій, в тому числі: дві монографії, 12 навчальних програм, 40 навчально-методичних посібників, 8 книг, 67 наукових статей і 171 газетних публікацій. До кінця року планується видати ще 6 навчально-методичних посібників, які вже підготовлені і знаходяться у виробничому відділі.
9. Суттєво підвищився рівень наукових, науково-методичних публікацій в журналі «Освіта Закарпаття» та науково-популярній газеті «Слово вчителя».
До основних проблем в науково-дослідній і науково-методичній роботі підрозділів Закарпатського ІППО слід віднести:
- потребує вдосконалення структура інституту, назріло питання відкриття нових кафедр, нових лабораторій, аспірантури, наукової частини, які мають бути у ВУЗах ІІІ-ІV рівня акредитації;
- слабку матеріально-технічну базу наукових підрозділів інституту (комп’ютерне забезпечення викладачів і науковців кафедр і кабінетів, приміщення під центри, наукові лабораторії тощо);
- в Центрі практичної психології відсутні наукові посади, їх доречно ввести і в інші наукові підрозділи;
- в останні роки появляється тенденція до зменшення кількості виданих науковцями інституту науково-методичних посібників.