Реалізація ідей методу проектів у системі післядипломної педагогічної освіти

Використання комп'ютерної техніки в освіті, безперечно, пов'язане з тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці. Р. Вільямс і К. Маклі у статті "Комп'ютери в школі" пишуть: "Є одна особливість комп'ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може "дружелюбно" спілкуватися з користувачем і в якісь моменти "підтримувати" його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому змісті застосування комп'ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації визначених аспектів викладання".

Пріоритетом розвитку сучасної освіти України є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує подальше вдосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Нові умови породжують і нові вимоги до процесу навчання і, звичайно, до педагога. Щоб відповідати сучасним критеріям, вчителеві необхідно знати і використовувати новітні інформаційно-комунікативні технології. У зв'язку з цим особливе значення має організація інформаційної освіти, підвищення інформа­ційної культури (інформаційної компетентності) особистості спеціаліста у сфері освіти. Сутність питання полягає не в підвищенні рівня знань спеціаліста, а в розвитку здатностей знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та впроваджувати у практичну діяльність, оперативно реагувати на інноваційний досвід, а також проектувати, створювати, експериментально апробовувати інновації, уміти їх цілеспрямовано розповсюджувати. Тому перед інститутами післядипломної освіти постає важливе завдання допомогти педагогу зорієнтуватися в нових умовах, ознайомитися з передовими технологіями навчання та здійснити їх впровадження у власну педагогічну практику.
Відобразимо досвід реалізації концепції підвищення інформаційної компетентності педагогів під час проходження курсової перепідготовки з використанням методу проектів.
Слухачі курсів при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти виконують як індивідуальні, так і колективні (групові) змішані проекти, які реалізуються у формі випускних робіт.
Випускну роботу в подальшому педагог може безпосередньо використати як у навчальному процесі (щоб навчити також і учнів створювати проекти, а також навчати дітей за допомогою цих проектів), так і при обміні досвідом на методичних об'єднаннях, семінарах, конференціях тощо.
Випускна робота слухача курсів - це пошуково-дослідницька робота вчителя, виконана у текстовій та презентаційній формах.
Метою виконання випускної роботи є підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки вчителів, систематизація та поглиблення теоретичних та практичних знань з обраної теми, удосконалення або набуття досвіду самостійної творчої роботи, розвиток навичок самоосвіти.
1. Етапи роботи над курсовим проектом
Можна виділити такі етапи роботи:
І етап - пошуковий
Формулювання основної проблематики випускної роботи. Обрання теми, яка б найбільше відповідала творчим досягненням досвіду роботи вчителя.
ІІ етап - підготовчий
Відбір літератури за темою, визначення мети, завдання і структури роботи, складання її плану. Підбір необхідного інструментарію для проектної діяльності.
ІІІ етап - цільовий
Формулювання цілей, завдань, очікуваних результатів. Розробка структури роботи, основних етапів діяльності.
ІV етап - практичний
Здійснення процесу проектування (створення, виготовлення випускної роботи).
V етап - узагальнюючий
Формулювання висновків, оформлення випускної роботи згідно з рекомендаціями і подання її керівнику на рецензію.
VІ етап - презентаційний
Захист випускної роботи у встановлений термін.
Випускна робота є підсумком самостійного комплексного вивчення слухачем однієї з проблем педагогічної діяльності, глибокого засвоєння навчальної програми та використання наукової та педагогічної термінології в практиці роботи.
Випускна робота має бути присвячена розв'язанню конкретного педагогічного завдання.
Робота над проектом - практика особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учителя, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Тому тема випускної роботи обирається слухачем самостійно, виходячи з орієнтовної тематики випускних робіт відповідно до напряму навчання, науковим та практичним інтересами виконавця. Випускна робота складається із вступу, основної частини, висновків та якщо є - додатків.
При створенні проекту педагогом мають бути використані сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.
Використання випускних робіт дає можливість розв'язати цілий ряд завдань, у тому числі щодо використання інформаційно-комунікативних технологій.
1. Доробок завжди припускає розв'язування (висвітлення) деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різнома­нітних методів, засобів навчання, а з іншого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технологій, творчих галузей.
2. Робота над проектом орієнтована на самостійну діяльність - індивідуальну, парну, групову, її виконують протягом короткого відрізка часу під керівництвом методистів та науковців інституту післядипломної освіти.
3. Випускна робота є реальним створюваним учасником електронним продуктом, зміст якого пов'язаний з професійною діяльністю педагога. Це дає можливість мотивувати необхідність вивчення використання різних комп'ютерних програм, навичок роботи з електронними засобами. Тобто проект як результат діяльності вимагає набуття нових навичок та знань для його створення. При цьому педагогам демонструються взірці робіт та способи їх реалізації.
4. Для створення випускної роботи необхідний цілий ряд нових навичок та знань. Учителі вивчають можливості текстового процесора, програми створення презентацій, набувають навичок пошуку та використання інформації у глобальній мережі Інтернет, працюють з різними видами інформації - текстовою, графічною, звуковою, перетворюючи, зберігаючи та змінюючи їх.
5. Після завершення роботи над доробком педагог захищає його, використовуючи мультимедійні засоби. При цьому набуваються навички проведення презентацій. Для більшості учителів це новий вид діяльності, який має свої правила та норми. Учитель може самостійно визначити рівень своєї роботи, порівнюючи його з роботами колег. Як показує досвід, захист проектів викликає живий інтерес і є достатньо ефективною формою обміну досвідом.
6. Усі слухачі курсів, які працювали над випускними роботами, отримують копії доробків своїх колег. Таким чином, педагоги обмінюються електронними варіантами своїх творчих робіт, що дозволяє використати їх у навчально-виховному процесі.
Основні рекомендації та вказівки щодо роботи над проектом містяться у методичному посібнику авторів В.М.Ороса, В.М.Петечука, К.М.Петечук "Методичні рекомендації щодо створення курсових проектів". Посібник розміщений на сайті Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти для використання в роботі всіма категоріями слухачів.
Отже, під час створення електронного варіанту роботи педагоги застосовують нові інформаційно-комунікативні технології на практиці, безпосередньо працюючи з комп'ютерною технікою, програмними засобами, створюючи новий продукт. Тобто їх роботу можна назвати продуктивною, яка призводить до появи нових навичок, умінь, знань.
Велике значення має і психологічний аспект. У більшості педагогів зникає невпевненість у своїх силах щодо застосування інформаційних технологій, долається своєрідний психологічний бар'єр. Вони переконуються, що створення проекту їм під силу, у них з'являється бажання працювати, використовуючи сучасну комп'ютерну техніку та програмне забезпечення. Зростає інформаційна культура педагогів, технології починають сприйматися як засіб підтримки та організації навчально-виховного процесу.

Структура і зміст випускної роботи
Першим кроком є складання плану майбутньої роботи. План повинен бути логічно витриманий, послідовний, вміщувати в собі коло окреслених питань, які будуть розглядатись при розкритті теми, з виділенням основних задач, яким підпорядковуються всі інші. Він має бути коротким, чітким та змістовним. План роботи містить: вступ, основну частину, висновки та пропозиції, список використаної літератури, додатки. У вступі розкривається обґрунтована актуальність обраної теми, її значущість і зв'язок з важливими проблемами сучасної практики, вказується мета даної роботи, методологічна основа роботи. Рекомендований обсяг вступу - 1 сторінка.
Основна частина повинна містити складову загальної методики, суть проблеми, форми її виявлення та досвід практичного вирішення в педагогічній сфері, де працює слухач, а також оцінку результату розв'язання проблеми. Рекомендований обсяг - 2 сторінки.
У теоретичному розділі слухач розкриває тему на основі спеціальної методики за фахом. Рекомендований обсяг - 2 сторінки.
Основна частина роботи повинна висвітлювати практичний досвід втілення конкретної технології відносно проблеми, що розглядається в обраній темі. Тут висвітлюються методи, прийоми та шляхи реалізації теоретичної частини за фахом, дається розробка окремого розділу, теми. Рекомендований обсяг - 3 сторінки.
Описання практичного досвіду є обов'язковим при написанні випускної роботи, так як він пов'язує дві основні складові педагогічної діяльності вчителя - теоретичну та практичну.
Основна частина доробку може складатися з розділів і підрозділів. Кожний розділ починається з нової сторінки. У кінці кожного розділу слухач повинен сформулювати самостійні висновки щодо поставленої проблеми та запропонувати рекомендації щодо практичної їх реалізації.
Викладений в ключовій частині матеріал підпорядковується темі та меті, що визначені у вступі.
Теоретичні питання при висвітленні теми необхідно підтверджувати за допомогою аналізу фактичного матеріалу у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків, формул, практичних завдань, тощо. Рекомендований обсяг основної частини - 5 сторінок.
У висновках випускної роботи підводяться підсумки, робляться узагальнення викладених вище теоретичних та практичних матеріалів, а також формулюються власні пропозиції автора, практичні рекомендації, які повинні бути конкретними і випливати з результатів роботи над проблемами теми, що розглядалася. Рекомендований обсяг висновків - 1 сторінка.
Заключним моментом виконання роботи є складання списку використаної літератури.
Під час роботи педагог може звернутися за консультацією до методистів та науковців інституту, які керують діяльністю учителя при створенні доробку.
Випускну роботу за три дні до науково-практичної конференції необхідно здати у відповідний за фахом методичний кабінет інституту.

Вимоги до оформлення
випускної роботи
1. Текст випускної роботи повинен бути надрукованим українською мовою на аркуші А4, шрифтом Times New Roman 14 розміром, через півтора міжрядкових інтервали.
2. Викладання тексту кожного розділу, а також вступу та висновків слід починати з нової сторінки.
3. Заголовки структурних частин роботи мають бути такі:
- ЗМІСТ,
- ВСТУП,
- ОСНОВНА ЧАСТИНА (складова загальної методики, складова спеціальної методики, описання технології, розробка окремого розділу, теми),
- ВИСНОВКИ,
- СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ,
- ДОДАТКИ.
4. Нумерація сторінок має бути наскрізною. Першою сторінкою випускної роботи є титульний аркуш, другою - зміст. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться. Нумерація починається з другої сторінки (зміст - друга сторінка). Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті.
5. Джерела, звідки запозичено матеріал або результати дослідження, що описані у тексті випускної роботи, треба вказати в списку використаної літератури.
6. При посиланні в тексті роботи на таблиці, рисунки, формули, додатки вказується назва та порядковий номер: Таблиця 1.1, Рис. 4.3, формула (2.1), Додаток 1. Кожний додаток повинен мати змістовний заголовок.
Порядок комплектації випускної роботи
Титульний аркуш (оформляється відповідно до зразка наведеного нижче по тексту).
Зміст випускної роботи із зазначенням сторінок, з яких починається виклад тексту відповідних розділів та підрозділів.
Вступ.
Основна частина роботи.
Висновки і пропозиції щодо розв'язання проблемної ситуації, яка розглядається в роботі.
Список використаної літератури.
Захист випускних робіт
Захист випускних робіт є однією з найбільш ефективних форм обміну досвідом та узагальнення, систематизації праці педагога.
Процедура захисту передбачає стислий виклад слухачем головних проблем та прикладів із практики власної педагогічної діяльності та оригінальних методів їх вирішення, що привели до певних досягнень і можуть зацікавити інших слухачів.
У виступі необхідно висвітлити наступні питання:
- визначення проблеми та її актуальність;
- досвід практичного вирішення проблеми слухачем у закладі, де він працює;
- оцінка результату розв'язання проблеми.

Встановлена форма титульної сторінки
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
Кабінет природничо-математичних дисциплін основ економічних знань та екології

Випускна робота
НАЗВА РОБОТИ

Виконав
П І Б слухача курсів
Кваліфікаційна категорія
Місце роботи, фах
Дата проходження курсів

Керівники
Ужгород - 201___

Орієнтована структура
випускної роботи
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - 1 стор.
ЗМІСТ - 1 стор.
ВСТУП - 1стор.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
складова загальної методики - 2 стор.
складова спеціальної методики - 2 стор.
описання технології - 3 стор.
розробка окремого розділу, теми - 5 стор.
ВИСНОВКИ - 1 стор.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - 1 стор.

До випускної роботи вчитель готує презентацію із шести слайдів.
Титульна сторінка - 1 слайд,
схематична анотація загальної методики - 1 слайд,
схематична анотація методичних аспектів - 1 слайд,
описання технології - 1 слайд,
ілюстрація елементів розробки окремого розділу, теми - 1 слайд,
оригінальне завдання - 1 слайд.
Таким чином, при підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів розробка і захист випускної роботи та презентації до неї - це стимулювання інтересу вчителів до використання сучасних технологій, спрямування педагогів до оволодіння новою сумою знань через практичну діяльність, прикладне застосування надбаних навиків та умінь.
Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання - так реалізується головна мета: зростання педагогічної майстерності та професіоналізму вчителя.

Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Бондар О.А. Інформаційна культура як складова професіоналізму методичного працівника [Електронний ресурс] / О.А.Бондар, О.Є.Кравчина, Л.М.Олефіра // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання / гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. - 2008. - Випуск 4(8). - http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em8/content/ 08boapwm.htm.
2. Вильямс Р., Макли К. Компьютеры в школе. - M.: Просвещение, 1988.
3. Н.П.Дементієвська, Н.В.Морзе. Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи, Ж-л "Комп'ютер в школі та сім'ї". - 1999. - № 4.
4. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. - 2002. - № 26. - С. 3.
5. Орос В.М. Інформаційно-комунікативні технології у системі післядипломної педагогічної освіти. //Ж-л "Освіта Закарпаття". - 2010. -№12.
6. Орос В.М., Петечук В.М., Петечук К.М. Курсові проекти - одна із складових актуальних педагогічних технологій сьогодення //Ж-л "Освіта Закарпаття". - 2011. - №13.
7. Орос В.М., Петечук В.М., Петечук К.М. Методичні рекомендації щодо створення курсових проектів, Ужгород, 2010 р., 70 с.
8. Федорчук О.С. Використання можливостей мережі Інтернет у діяльності закладів освіти / О.С.Федорчук, Ю.О.Дорошенко // Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи : навчально-методичний посібник / за ред. В.М.Мадзігона та Ю.О.Дорошенка. - К. : Педагогічна думка, 2003. - С. 250-272.
9. Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: Монографія.- К.: Видавниче об'єднання "Тираж", 2005. - 380 с.
10. Даниленко Л.І., Буркова Л.В. Експертиза освітніх проектів - ключова проблема //Педагогічна газета. - 1999. - №10 (64), жовтень.
11. Дичківська І.Д. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2004. - 352 с.
12. Малитиков Е.М. Концептуальные основы образования взрослых //Право и образование. 2001. - № 2. - С. 35-40.
13. Савченко О.Я. Ціннісні орієнтації шкільної освіти: Зб."Філософія освіти XXI століття".- К., 2000.- С. 23-28.
14. Селевко Г.К. Традиционная педагогическая технология и её гуманистическая модернизация. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. - 144 с.
15. Чапорина Н.А. Теоретическая модель последипломного педагогического образования //Педагогическое образование. - 2002. - № 3. - С. 46-54.

Петечук В.М.,
Орос В.М.,
Петечук К.М.